بهینه‌سازی آزمایشگاهی و بررسی زیست محیطی بتن لاستیکی درصورت استفاده همزمان خرده لاستیک و الیاف لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه مهندسی عمران ،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران و گروه مهندسی عمران ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، صفادشت، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی،بابل ،ایران

چکیده

سالانه هزاران تن تایر لاستیکی در داخل کشور تولید، مصرف و فرسوده می‌شوند. محققین در دهه اخیر بررسی‌های متعددی برای استفاده از الیاف لاستیک یا خرده لاستیک در بتن و تأثیرات آن بر روی مشخصات مکانیکی آن انجام داده‌اند، ولی استفاده همزمان این دو ماده به جای شن و ماسه در بتن مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش تأثیرات استفاده همزمان این دو ماده بر روی مشخصات مکانیکی بتن لاستیکی و بررسی زیست محیطی تأثیر لاستیک در بتن انجام شده است. با بررسی نتایج آزمایش اسلامپ نمونه‌های بتن لاستیکی در نسبت‌های آب به سیمان 45/0، 5/0 و 55/0 با افزایش خرده‌لاستیک و الیاف لاستیک تا 25%، مشخص شد از 31 تا 82 میلیمتر روندی کاهشی دارد. نتایج تست‌ها حاکی از کاهش مقاومت فشاری با افزایش محتوای لاستیک است؛ بطوریکه حدود 13% ترکیب خرده‌لاستیک و الیاف لاستیک، مقاومت فشاری بتن لاستیکی نسبت به نمونه شاهد حدود 50% کاهش یافته است. در نسبت آب به سیمان 55/0 با افزایش خرده لاستیک و الیاف لاستیک از 4 تا 25%، مقدار مقاومت فشاری از 15/78 به 3/19 مگاپاسکال کاهش می‌یابد. با نسبت‌های آب به سیمان‌ و درصدهای مختلف بتن لاستیکی با نرم‌افزار سیماپرو ، طبق نتایج بدست آمده، ترکیب خرده‌لاستیک و الیاف لاستیک باعث کاهش حدود 40 درصدی تولید گاز کربن‌دی‌اکسید در محیط زیست شده است. بهینه‌ترین حالت در تمامی نسبت‌ها با افزودن 4% خرده لاستیک و الیاف لاستیک حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory optimization and environmental investigation of rubber concrete in case of simultaneous use of rubber powder and rubber fibers

نویسندگان [English]

  • peyman kordrostami 1
  • Babak Aminnejad 2
  • alireza lork 3
  • Mehdi Dehestani 4
1 Department of civil Engineering , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran
2 Department of civil Engineering , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen , Iran and Department of civil Engineering , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran
3 Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Safadasht , Iran
4 Structural and Earthquake,Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology،iran
چکیده [English]

Annually, thousands of tons of rubber tires are producedconsumed, and disposed in Iran.In the past decade, researchers have conducted numerous investigations on the utilization of rubber fibers or rubber granules in concrete and their effects on its mechanical properties. Howeverthe concurrent use of these two materials in lieu of sand and gravel in concrete has not been thoroughly examined.This study explores the effects of simultaneously incorporating these two materials on the mechanical characteristics of rubberized concrete and investigates the environmental implications of rubber utilization in concrete.By examining the results of slump tests conducted on rubberized concrete specimens with water-to-cement ratios of 0.45, 0.50,and 0.55, and incorporating rubber granules and rubber fibers up to 25%, it was observed that the slump exhibited a decreasing trend from 31 to 82 millimeters. Test results indicated a reduction in compressive strength with increasing rubber content. Specifically,13% of the combination of rubber granules and fibers led to a reduction of around 50% in the compressive strength of rubberized concrete compared to the control sample. In the case of a water-to-cement ratio of 0.55, as the rubber granules and fibers were increased from 4 to 25%, compressive strength decreased from 15.78 to 3.19 MPa.Using different water-to-cement ratios and varying percentages of rubberized concrete in the software SimaPro, it was determined that the combination of rubber granules and fibers resulted in an approximate 40% reduction in carbon dioxide gas emissions in the environment.The optimum condition across all ratios was achieved by incorporating 4% rubber granules and fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive Strength
  • Slump
  • Rubber powder
  • Rubber Fibers
  • Rubberized Concrete