ارزیابی عملکرد قاب‌ های فولادی دارای مهاربند واگرای ویژه در برابر خرابی پیش‌رونده لرزه‌ای تحت زلزله حوزه نزدیک پالس‌گونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

در رخداد خرابی پیش‌رونده لرزه‌ای، ستون‌ها کامل حذف نشده و وابسته به زمان می‌تواند ضعیف شوند. به‌ طور نمونه احتمال کاهش ظرفیت باربری یک ستون در شتاب حداکثر زمین بیشتر است بنابراین ازآنجایی‌که زمین‌لرزه‌ها دارای مؤلفه‌های غیر یکسانی همچون محتوای فرکانسی، شتاب حداکثر، مدت‌زمان ارتعاش مؤثر و دیگر موارد می‌باشند، می‌توانند یک سازه را تحت اثرات متفاوتی قرار دهند. این موضوع تمایز خاص این پدیده در مقابل خرابی پیش‌رونده تحت بارهای ثقلی است که اهمیت آن را چند برابر می‌نماید. در این مقاله شکل‌پذیری قاب‌های ساده و خمشی با مهاربندی واگرای ویژه در مقابل خرابی پیش‌رونده با نگاه لرزه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تحلیل مورداستفاده تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، با توجه با 14 شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک پالس گونه FEMA P695 و تحلیل استاتیکی غیرخطی است که در نرم‌افزار SAP2000 انجام‌گرفته است. نتایج نشان داد بیشینه تقاضای زاویه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و چرخش تیر پیوند طبقات در دو حالت حذف طبقه اول و چهارم برای قاب خمشی ویژه با مهاربندی واگرای ویژه، 50 درصد مقادیر قاب ساده با مهاربندی واگرای ویژه می‌باشد. به ‌استثنای تیر پیوند خمشی، در حالت حذف طبقه چهارم که مقادیر بیشینه تقاضای زاویه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات برای هر دو قاب 024/0 رادیان و برای بیشینه چرخش تیر پیوند طبقات به ترتیب 056/0، 061/0 رادیان گردید. ازنظر مؤلفه بیشینه تقاضای زاویه تغییر مکان جانبی نسبی ماندگار طبقات نیز قاب خمشی ویژه با مهاربندی واگرای ویژه عملکرد به‌مراتب بهتر را دارا است و نسبت مقادیر در دو حالت از 26 تا 100 درصد متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of Special Eccentrically Braced Frames against Seismic Progressive Collapse under Pulse-type Near-field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Navid Siahpolo 1
  • Seyed Abdonnabi Razavi 2
  • Mostafa Jalili 3
1 Department of Civil Engineering, Institute for Higher Education ACECR, Khouzestan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Institute for Higher Education ACECR, Khouzestan, Iran
چکیده [English]

In the event of progressive seismic collapse, the entire columns are not removed and can weaken in a time-dependent manner. For example, the possibility of reducing the carrying capacity of a column is higher in the maximum acceleration of the ground. Therefore, since earthquakes have different parameters such as frequency content, maximum acceleration, effective vibration duration and other things, they can subject a structure to different effects. This is the special distinction of this phenomenon in contrast to progressive failure under gravity loads, which multiplies its importance. In this article, the ductility of simple and bending frames with special divergent bracing against progressive collapse is evaluated from a seismic point of view. The analysis used is non-linear time history analysis, according to 14 acceleration maps of the near-pulse area of FEMA P695 and non-linear static analysis, which was performed in SAP2000 software. The results showed that the maximum demand for the floor drift angle and rotation of the floor connecting beam in the two scenarios of removing the first and fourth floors for the special bending frame with special eccentrically bracing is 50% of the values of the simple frame with special eccentrically bracing. Except for the bending beam, in the scenario of removing the fourth floor, the maximum values of the floor drift angle for both frames were 0.024 radians and for the maximum rotation of the floor beam, 0.056 and 0.061 radians, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic design
  • seismic progressive collapse
  • special eccentrically steel frame
  • near field earthquake
  • pulse type