تاثیر سیکل های مختلف دمایی بر نفوذپذیری و مقاومت سطحی بتن های حاوی مواد کاهنده نفوذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دکترای سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره،) قزوین، ایران

چکیده

از دلایل مهم بروز ترک و تغییر شکل در المان‌های بتنی مخصوصا در ناحیه سطحی، شرایط مختلف اقلیمی و تغییرات دمایی می‌باشد. در تحقیقات قبلی در ارتباط با رابطه‌ی نرخ نفوذ با مقاومت سطحی، پژوهش‌های زیادی صورت نپذیرفته که بدلیل وجود نداشتن روش‌های ساده یا قیمت بالای تجهیزات برای ارزیابی مقاومت سطحی می‌باشد. روش‌های مختلفی برای کاهش مقدار نفوذپذیری بتن وجود دارد که یکی از آن‌ها استفاده از مواد کاهنده نفوذ می‌باشد. در این مقاله از مواد کاهنده نفوذ با نام‌های تجاری سوپرژل و مزوکریت استفاده شده است که امروزه در ایران بصورت فراوان در حال استفاده است. برای ارزیابی مقاومت سطحی از آزمون ساده "پیچش" استفاده شده است. همچنین برای اندازه‌گیری مقدار نفوذپذیری نیز از آزمون "محفظه استوانه‌ای" استفاده گردید. برای اعمال چرخه‌های تغییرات دمایی، نمونه‌ها تحت سیکل‌های 50، 100 و 150 چرخه قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر تاثیر مثبت مواد کاهنده نفوذ بر مقاومت سطحی بتن تحت شرایط تغییرات دمایی بوده است به گونه‌ای که در سیکل 150ام، مقاومت سطحی بتن معمولی حدود 30 درصد کاهش داشته اما کاهش مقاومت سطحی بتن‌های دارای مواد کاهنده نفوذ کمتر از 20 درصد می‌باشد. همچنین افزایش نفوذپذیری بتن معمولی در سیکل 150ام برابر 486 درصد بدست آمده اما این مقدار در بتن‌های حاوی مواد کاهنده نفوذ حدود نصف این مقدار می‌باشد. در ادامه نیز با استفاده از نرم‌افزار متلب در فضای سه‌بعدی مشخص گردید که ارتباط نفوذپذیری با مقاومت بتن به یکدیگر نزدیک بوده و از نظر فرمول‌بندی با معادله صفحه درجه یک با ضریب همبستگی حدود 91 درصد برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different temperature cycles on permeability and surface resistance of concretes containing permeability reducing materials

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Ali Saberi Vaezaneh 2
  • majid parhizkari 3
1 Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 PhD in Structural engineering, Head of Research Group, Natural Disasters Research Institute, Tehran, Iran.
3 Ph.D, Student of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the important reasons that causes cracking and deformation in concrete elements, especially in the surface area of concrete, is different climatic conditions and temperature changes. In the previous researches, not many researches have been done regarding the relationship between the penetration rate value and the surface strength. The reason for the lack of research in this regard is the lack of simple methods or the high price of equipment to evaluate surface strength. In this article, infiltration reducing materials with the brand names of Supergel and Mesocrete are used, which are widely used in Iran today. A simple "twist-off" test has been used to evaluate the surface strength. Also, "cylindrical chamber" test was used to measure the permeability. To apply the cycles of temperature changes, the samples were subjected to cycles of 50, 100 and 150 cycles. The obtained results show in the 150th cycle, the surface resistance of ordinary concrete has decreased by about 30%, but the reduction of the surface strength of concrete with penetration reducing materials is less than 20%. Also, the increase in the permeability of ordinary concrete in the 150th cycle is equal to 486%, but this value is half of this value in concretes containing permeation reducing substances. In the following, by using MATLAB software, it was determined that the relationship between permeability and concrete strength is close to each other, and this issue is established in terms of formulation with a first-order plane equation with a correlation coefficient of about 91%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In situ test
  • Temperature cycles
  • Strength
  • Penetration rate
  • Concrete