بررسی اثر ابعاد خرده‌های لاستیک تایر فرسوده‌ در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

چکیده

گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیک‌های فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلاینده‌های زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر مطرح شوند. استفاده از خرده‌لاستیک به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه‌حل‌هایی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از دفن لاستیک‌ها ارائه شده است. با توجه به خواص لاستیک‌ها از جمله رفتار الاستیک، جذب آب ناچیز و هزینه‌ی مناسب جهت استفاده از آنها به شکل خرد‌شده، می‌توان از آنها در تسلیح و بهبود خصوصیات مصالح خاکی استفاده نمود. در این مقاله درصد بهینه خرده‌لاستیک در ماسه بادی جهت افزایش پارامترهای مقاومت برشی آن و همچنین تاثیر افزودن خرده‌لاستیک روی منحنی نیرو-تغییر مکان با استفاده از آزمایش برش‌مستقیم بزرگ مقیاس (cm30×30‌) مورد بررسی قرارگرفته است. به این منظور، ماسه با مقادیر 5%، 10%، 15%، 20% و 25% خرده‌لاستیک به ابعاد 2×2 وcm 4×2 تحت تنش‌های نرمال 30، 60 و kPa 120 مورد آزمایش برش‌مستقیم قرارگرفته و میزان درصد و ابعاد خرده‌لاستیک بهینه که به ازای آن مقاومت برشی حداکثر می‌باشد، تعیین شده است. از آن جایی که مقاومت برشی خاک‌ها حاصل از زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی می‌باشد، تاثیر خرده‌لاستیک روی هریک از این پارامترها نیز مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد حالت بهینه، نمونه حاوی 15% خرده‌لاستیکcm 4×2 است که زاویه اصطکاک داخلی را تا 27% افزایش می‌دهد. همچنین اضافه کردن خرده‌لاستیک باعث افزایش ظرفیت شکل‌پذیری ماسه بادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Sizes Crumbed of worn Tires in shear strength parameters of Sandy soil

نویسندگان [English]

  • Sara Qafuri Amirbande
  • Hamid Reza Saba
  • Mehrdad Nokandeh
Civil Engineering Department, Tafresh University, Tafresh, Iran
چکیده [English]

Due to the spread of the automotive industry worn tires are being consider as one of Environmental pollutants in recent decades because of the lack of decomposition in nature. The use crumbed tires with mixed soil is provided as one of the solutions to prevent environmental hazards caused by tire burial. According to the tires properties, such as elastic behavior, low water absorption, and the appropriate cost to use it in the form of crushed, they can be used in arming and improving the properties of earth materials. In this article, the optimal percentage of crumbed tires in the sand to increase its shear strength parameters as well as the effects of adding crumbed tires on the Displacement-load curve by using a large-scale direct shear test (box 30x30 cm) has been studied. For this purpose, sand with percentages 5%,10%,15%,20% and25% of crumbed tires with dimensions of 2x2 and 2x4 under normal stress of 30,60 and 120 Kpa have been tested in direct shear test and amount of percentages and dimensions of optimal crumbed tires which the shear strength is maximum for it determined. Since the shear strength of soils is because of the angle of internal friction and viscosity, the effect of crumbed tires on each of these parameters is studied. The results show that the optimum condition is the sample with 15% of 2x4 crumbed tires that increase the angle of internal friction up to 27%. also adding crumbed tire cause to increase the capacity of sand plasticity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced soil
  • tire recycling
  • environment
  • crumbed
  • large-scale direct shear
[1] صمدیان، ف   وزارت صنایع و معادن، معاونت امور تولید دفتر صنایع غیر فلزی " گزارش بازیافت لاستیک "مرداد  1385.
[2] Lee, J. H., Salgado, R., Bernal, A. and Lovell, C. W. "Shredded tires and rubber – sand as lightweight backfill", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 125, pp.132-141,1999.
[3] Edil, T. B. and Bosscher, P. J., 1994. " Engineering Properties of Tire Chips and soil Mixtures"Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 17, No. 4, December 1994, PP. 453-464.
[4] Edincliler A, Baykal G and Dengili K,. 2004 "Determination of static and dynamic behavior of recycled materials for highways" Conservation and Recycling, Vol. 42 (2004) , pp. 223-237.
[5] Hataf, N., & Rahimi, M. M. (2006). "Experimental investigation of bearing capacity of sand reinforced with randomly distributed tire shreds". Construction and building materials, 20(10), 910-916.
[6] Pamukcu S, Akbulut S., 2006. "Thermoelastic enhancement of damping of sand using synthetic ground rubber " J Geotech. Geoenviron. Eng ASCE 132(4):501–510.
[7] Hyodo, M., Yamada, S., Orense, R., Okamoto, M., and Hazarika, H., 2007. "Undrained Cyclic Shear Properties of Tire Chip-Sand Mixtures " Proceedings of the International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterials—Opportunities and Challenges, H. Hazarika and K. Yasuhara, Eds., pp. 187–196.
[8] Uchimura, T., Chi, N., Nirmalan, S., Sato, T., Meidani, M., and Towhata, I., 2007. "Shaking Table Tests on Effect of Tire Chips and Sand Mixture in Increasing Liquefaction Resistance and Mitigating Uplift of Pipe" Proceedings of the International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterials—Opportunities and Challenges, H. Hazarika and K. Yasuhara, Eds., pp. 179–186.
[9] Hazarika, H., Yasuhara, K., Karmokar, A., and Mitarai, Y., 2007. "Shaking Table Test on Liquefaction Prevention Using Tire Chips and Sand Mixture" Proceedings of the International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterials—Opportunities and Challenges, H. Hazarika and K. Yasuhara, Eds., pp. 215–222.
[10] Edincliler A., Cabalar AF., Cagatay A., Cevik A., 2010. " Triaxial Compression Behavior of sand and Tire Waste using Neural Networks " Neural Computer and application Journal. DOI10. 1007/s00521-010-0430-4.
[11] Shahin A. M., Mardesic T., Nikraz H. R., 2011. "Geotechnical Characteristics of Bauxite Residue Sand Mixed With Crumbed Rubber From Recycled Car Tires" Journal of Geo-Engineering. Vol. 6. No. 1. pp. 63-27.
[12] Anastasiadis A, Senetakis K, Pitilakis K, Gargala C, Karakasi I., 2012. "Dynamic behavior of sand/rubber mixtures, Part I: Effect of rubber content and duration of confinement on small-strain shear modulus and damping ratio " J ASTM Int 9(2).
[13] Anastasiadis A, Senetakis K, Pitilakis K, Gargala C, Karakasi I., 2012. "Dynamic behavior of sand/rubber mixtures, Part II: Effect of Rubber Content on G/GO-c-DT Curves and Volumetric Threshold Strain" J ASTM Int 9(2).
 [14]مهران نیا، نیما. کوشا، بهروز. وفائیان، محمود. 1385. " بررسی رفتار مقاومتی و نفوذپذیری مخلوط ماسه با ذرات لاستیک"، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت، تهران.
[15] Manafi S., 1390" The effect of fiber reinforcement and pieces of rubber the dynamic properties of the soil and reduce the effects of liquefaction With shaking table ",Master of Science, Urmia University, Department of Civil Engineering. (in persian).
[16] Bahadori H.,Mohammadi A.R.,1391. "The effect of adding rubber powder on undrained behavior of saturated sand using Triaxial ", the second conference of crisis management in the construction industry, vital arteries and underground structures. (in persian)
[17] Saba H.R.,Nokandeh M.,gafuri amirbande S.,2016. " Experimental Investigation improved geotechnical properties of mixed sand- rubber granule" Second International Conference on Advances in construction management, architecture and urban management, Tehran. (in persian)
[18] ASTM D 2487-11, "Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ", American Society for Testing and Materials.
[19] "Sustainable Re-use of Tyres in Port, Coastal and River Engineering," Guidance for planning, implementation and maintenance, March 2005.
[20] ASTM D 3080-98, "Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions", American Society for Testing and Materials.
[21] ASTM D 422, "Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ", American Society for Testing and Materials.
[22] ASTM D854-92, "Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer ", American Society for Testing and Materials.
[23] ASTM D4253, "Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table", American Society for Testing and Materials.