ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن مسلح به گرافن‌اکساید با به بکارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‌ای"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نفوذپذیری را می‌توان از مؤثرترین عوامل کنترل‌کننده مقاومت و دوام بتن دانست. نفوذپذیری آب در مواد سیمانی تحت تأثیر عوامل داخلی شامل نوع شبکه‌بندی متخلخل مواد سیمانی و عوامل خارجی از جمله فشار اعمالی است. در پژوهش حاضر تأثیر گرافن‌اکساید بر میزان جذب آب اولیه و ثانویه ملات سیمان، اثر اعمال فشار هیدرواستاتیکی بر نفوذپذیری بتن مسلح به گرافن‌اکساید (GO) در دو جهت بتن‌ریزی و عمود بر آن با بکارگیری روش "محفظه استوانه‌ای" و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر مقاومت فشاری و ناهمسانگردی مقاومت نمونه‌های بتنی بررسی شده ‌است. یکی از دلایل مهم عدم استفاده از گرافن در کامپوزیت‌های سیمانی، آبگریز بودن آن بوده که باعث توزیع نامناسب گرافن در ساختار می‌گردد. خواص آبگریزی گرافن به واسطه پروسه عاملدار کردن شیمیایی و یا پوشش فیزیکی می‌تواند به خواص آب‌دوستی تبدیل شود. نتایج نشان می‌دهد که افزودن مقدار کمی گرافن‌اکساید می‌تواند باعث کاهش در جذب آب موئینه ملات سیمان و همچنین کاهش در میزان نفوذپذیری بتن در دو جهت بتن‌ریزی و عمود بر آن شود. در واقع با افزودن این نانو ذرات می‌توان مشخصه‌های انتقال آب در بتن و متعاقب آن دوام بتن را بهبود بخشید. همچنین نتایج مقاومت فشاری بتن حاکی از آن است که استفاده از این ذرات در مخلوط بتن می‌تواند باعث افزایش در مقاومت فشاری و کاهش ناهمسانگردی در مقاومت نسبت به نمونه کنترل ‌شود. این موضوع را می‌توان به دلیل جهت‌گیری تصادفی ورق‌های گرافن‌اکساید در حجم بتن دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study on mechanical and unsaturated water transport properties of concrete containing graphene oxide

نویسندگان [English]

  • mahna safarkhani 1
  • Mahmood Naderi 2
1 Imam Khomeini International University
2 Department of civil engineering, Faculty of engineering, International Imam Khomeini university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Durability is an important property that determines the long-term behavior of cement-based materials. In this study, graphene oxide nanoparticles (GO) are proposed to prevent the ingress of the water in the concrete. GO are the product of chemical exfoliation of graphite and contain a range of reactive oxygen functional groups that enable it as a suitable candidate for reaction in cementitious materials through physical functionalization. The experimental program is performed to study the unsaturated transport properties under different hydrostatic pressures and mechanical behavior of GO-reinforced concrete. The “Cylindrical chamber” method were employed for penetration tests. The results of absorption and penetration tests indicate that the incorporation of a very low fraction of GO can effectively hinder the ingress of water molecules in both direction (casting and perpendicular to it). It can be concluded that adding GO improve the transport properties of concrete which subsequently improves its durability. The compressive strength of concrete incorporating 0.1% by weight of cement GO increased by 25% and 50% than those of concrete without GO after curing for 28 days and 90 days respectively. The strengths enhancement can be attributed to the promotion of hydration and the finer pore structure of cement paste incorporating GO .The results of compressive strength anisotropy showed that the addition of GO decrease anisotropy. This can be attributed to the random orientation of the GO sheets in the concrete matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene oxide (GO)
  • Concrete
  • Unsaturated water transport
  • Hydraulic pressure
  • Strength anisotropy