ارزیابی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن مسلح به گرافن‌اکساید با به به کارگیری نتایج حاصل از روش "محفظه استوانه‌ای"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نفوذپذیری را می­ توان از مؤثرترین عوامل کنترل­ کننده مقاومت و دوام بتن دانست. نفوذپذیری آب در مواد سیمانی تحت تأثیر عوامل داخلی شامل نوع شبکه­ بندی متخلخل مواد سیمانی و عوامل خارجی از جمله فشار اعمالی است. در پژوهش حاضر تأثیر گرافن ­اکساید بر میزان جذب آب اولیه و ثانویه ملات سیمان، اثر اعمال فشار هیدرواستاتیکی بر نفوذپذیری بتن مسلح به گرافن ­اکساید (GO) در دو جهت بتن ­ریزی و عمود بر آن با به کارگیری روش "محفظه استوانه ­ای" و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر مقاومت فشاری و ناهمسانگردی مقاومت نمونه­ های بتنی بررسی شده ­است. یکی از دلایل مهم عدم استفاده از گرافن در کامپوزیت­ های سیمانی، آبگریز بودن آن بوده که باعث توزیع نامناسب گرافن در ساختار می ­گردد. خواص آبگریزی گرافن به واسطه پروسه عامل دار کردن شیمیایی و یا پوشش فیزیکی می ­تواند به خواص آب­دوستی تبدیل شود. نتایج نشان می­ دهد که افزودن مقدار کمی گرافن ­اکساید می ­تواند باعث کاهش در جذب آب موئینه ملات سیمان و همچنین کاهش در میزان نفوذپذیری بتن در دو جهت بتن­ ریزی و عمود بر آن شود. در واقع با افزودن این نانو ذرات می­ توان مشخصه­ های انتقال آب در بتن و متعاقب آن دوام بتن را بهبود بخشید. همچنین نتایج مقاومت فشاری بتن حاکی از آن است که استفاده از این ذرات در مخلوط بتن می­ تواند باعث افزایش در مقاومت فشاری و کاهش ناهمسانگردی در مقاومت نسبت به نمونه کنترل ­شود. این موضوع را می ­توان به دلیل جهت­ گیری تصادفی ورق‌های گرافن ­اکساید در حجم بتن دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the compressive strength and permeability of graphene oxide-reinforced concrete by using the results of the cylindrical chamber method

نویسندگان [English]

  • mahna safarkhani
  • Mahmood Naderi
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Water permeability in cement materials is influenced by internal factors, including the type of porous network of cement materials, and external factors, including applied pressure. In this study, the effect of graphene oxide on the compressive strength and anisotropy of the concrete samples and also the effect of applying hydrostatic pressure on the permeability of concrete reinforced with graphene oxide (GO) have been investigated. One of the important reasons for not using graphene in cement composites is its hydrophobicity, which causes the inappropriate distribution of graphene in the structure. The hydrophobic properties of graphene can be converted into hydrophilic properties through the process of chemical functionalization or physical coating. The results of the compressive strength of concrete indicate that the use of these particles in the concrete mixture can increase the compressive strength and reduce the anisotropy in the strength compared to the control sample. This issue can be considered due to the random orientation of graphene oxide sheets in the volume of concrete. The results also show that the addition of a small amount of graphene oxide can reduce the permeability of concrete. In fact, by adding these nanoparticles, it is possible to improve the characteristics of water transfer in concrete and subsequently the durability of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene oxide (GO)
  • Anisotropy
  • Compressive strength
  • Durability
  • Unsaturated water transport
[1] N. Banthia, A. Biparva, S. Mindess, Permeability of concrete under stress, Cement and Concrete Research, 35(9) (2005) 1651-1655.
[2] Kermani, Permeability of stressed concrete: Steady‐state method of measuring permeability of hardened concrete studies in relation to the change in structure of concrete under various short‐term stress levels, Building research and information, 19(6) (1991) 360-366.
[3] A.M. Rashad, Effects of ZnO2, ZrO2, Cu2O3, CuO, CaCO3, SF, FA, cement and geothermal silica waste nanoparticles on properties of cementitious materials–A short guide for Civil Engineer, Construction and Building Materials, 48 (2013) 1120-1133.
[4] X. He, X. Shi, Chloride permeability and microstructure of Portland cement mortars incorporating nanomaterials, Transportation Research Record, 2070(1) (2008) 13-21.5.         
[5] R.K. Abu Al-Rub, B.M. Tyson, A. Yazdanbakhsh, Z. Grasley, Mechanical properties of nanocomposite cement incorporating surface-treated and untreated carbon nanotubes and carbon nanofibers, Journal of nanomechanics and micromechanics, 2(1) (2012) 1-6.
[6] J. Bharj, Experimental study on compressive strength of cement-CNT composite paste, Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP), 52(1) (2015) 35-38.
[7] T. Manzur, N. Yazdani, M.A.B. Emon, Effect of carbon nanotube size on compressive strengths of nanotube reinforced cementitious composites, J. Mater, 2014(1) (2014) 1-8.
[8] B. Han, Z. Yang, X. Shi, X. Yu, Transport properties of carbon-nanotube/cement composites, Journal of Materials Engineering and Performance, 22(1) (2013) 184-189.
 [9] Y. Zhu, S. Murali, W. Cai, X. Li, J.W. Suk, J.R. Potts, R.S. Ruoff, Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications, Advanced materials, 22(35) (2010) 3906-3924.
[10] S. Stankovich, D.A. Dikin, G.H. Dommett, K.M. Kohlhaas, E.J. Zimney, E.A. Stach, R.D. Piner, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Graphene-based composite materials, Nature, 442(7100) (2006) 282-286.
[11] H. Cui, X. Yan, L. Tang, F. Xing, Possible pitfall in sample preparation for SEM analysis-A discussion of the paper “Fabrication of polycarboxylate/graphene oxide nanosheet composites by copolymerization for reinforcing and toughening cement composites” by Lv et al, Cement and Concrete Composites, 77 (2017) 81-85.
 [12] S. Lv, Y. Ma, C. Qiu, Q. Zhou, Regulation of GO on cement hydration crystals and its toughening effect, Magazine of Concrete Research, 65(20) (2013) 1246-1254.
[13] A. Mohammed, J.G. Sanjayan, W. Duan, A. Nazari, Incorporating graphene oxide in cement composites: A study of transport properties, Construction and Building Materials, 84 (2015) 341-347.
[14] M. Mokhtar, S. Abo-El-Enein, M. Hassaan, M. Morsy, M. Khalil, Mechanical performance, pore structure and micro-structural characteristics of graphene oxide nano platelets reinforced cement, Construction and Building Materials, 138 (2017) 333-339.
[15] L. Zhao, X. Guo, C. Ge, Q. Li, L. Guo, X. Shu, J. Liu, Mechanical behavior and toughening mechanism of polycarboxylate superplasticizer modified graphene oxide reinforced cement composites, Composites Part B: Engineering, 113 (2017) 308-316.
[16] E. Horszczaruk, E. Mijowska, R.J. Kalenczuk, M. Aleksandrzak, S. Mijowska, Nanocomposite of cement/graphene oxide–Impact on hydration kinetics and Young’s modulus, Construction and Building Materials, 78 (2015) 234-242.
[17] S. Lv, Y. Ma, C. Qiu, T. Sun, J. Liu, Q. Zhou, Effect of graphene oxide nanosheets of microstructure and mechanical properties of cement composites, Construction and building materials, 49 (2013) 121-127.
[18] Z. Pan, L. He, L. Qiu, A.H. Korayem, G. Li, J.W. Zhu, F. Collins, D. Li, W.H. Duan, M.C. Wang, Mechanical properties and microstructure of a graphene oxide–cement composite, Cement and Concrete Composites, 58 (2015) 140-147.
[19] T. Tong, Z. Fan, Q. Liu, S. Wang, S. Tan, Q. Yu, Investigation of the effects of graphene and graphene oxide nanoplatelets on the micro-and macro-properties of cementitious materials, Construction and Building Materials, 106 (2016) 102-114.
[20] H. Du, S. Dai Pang, Enhancement of barrier properties of cement mortar with graphene nanoplatelet, Cement and Concrete Research, 76 (2015) 10-19.
[21] W. Li, X. Li, S.J. Chen, Y.M. Liu, W.H. Duan, S.P. Shah, Effects of graphene oxide on early-age hydration and electrical resistivity of Portland cement paste, Construction and Building Materials, 136 (2017) 506-514.
[22] Q. Liu, Q. Xu, Q. Yu, R. Gao, T. Tong, Experimental investigation on mechanical and piezoresistive properties of cementitious materials containing graphene and graphene oxide nanoplatelets, Construction and Building Materials, 127 (2016) 565-576.
[23] S. Devi, R. Khan, Effect of graphene oxide on mechanical and durability performance of concrete, Journal of Building Engineering, 27 (2020) 101007.
[24] C. Lin, W. Wei, Y.H. Hu, Catalytic behavior of graphene oxide for cement hydration process, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 89 (2016) 128-133.
[25] M. Naderi, Registration of Patent in Companies and industrial property Office,“Determination of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method.”, in, Reg, 2010.
[26] C. ASTM, 136-06," Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates,” ASTM International, West Conshohocken, PA,  (2006).
[27] C. ASTM, Standard practice for making and curing concrete test specimens in the field, in, 2012.
[28] C. ASTM, 143/C 143M–05a", Standard Specification for Slump of Hydraulic-Cement Concrete", Annual Book of ASTM Standards,  (2005).
[29] B. EN, 480-11: 2005. 2005. Admixtures for concrete, mortar and Grout-Test Methods Part 11: Determination of air void characteristics in hardened concrete. BSI, British Standards Institution.
[30] M. Naderi, A. Kaboudan, Cylindrical Chamber: A new in situ method for measuring permeability of concrete with and without admixtures, Journal of Testing and Evaluation, 48(3) (2019) 2225-2241.
[31] A. ASTM, C109/C109M-02, Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars, West Conshohocken: ASTM International,  (2002).
[32] S. Chuah, W. Li, S.J. Chen, J.G. Sanjayan, W.H. Duan, Investigation on dispersion of graphene oxide in cement composite using different surfactant treatments, Construction and Building Materials, 161 (2018) 519-527.
[33] Z. Yang, Assessing cumulative damage in concrete and quantifying its influence on life cycle performance modeling, Purdue University, 2004.
[34] H. Du, H.J. Gao, S. Dai Pang, Improvement in concrete resistance against water and chloride ingress by adding graphene nanoplatelet, Cement and Concrete Research, 83 (2016) 114-123.
[35] L. Lu, D. Ouyang, Properties of cement mortar and ultra-high strength concrete incorporating graphene oxide nanosheets, Nanomaterials, 7(7) (2017) 187.
[36] W.-J. Long, J.-J. Wei, H. Ma, F. Xing, Dynamic mechanical properties and microstructure of graphene oxide nanosheets reinforced cement composites, Nanomaterials, 7(12) (2017) 407.