بررسی رفتار فصل مشترک مصالح خاکی فیلتر- هسته‌ی بتن آسفالتی با دستگاه برش مستقیم- مطالعه‌ی موردی: سد میجران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اخیراً، مزایای هسته‌ی بتن آسفالتی در مقایسه با هسته‌ی رسی، تمایل به استفاده از هسته‌ی بتن آسفالتی در سدهای خاکی را افزایش داده است. با توجه به اهمیت رفتار بین‌وجهی بتن آسفالتی هسته و مصالح خاکی فیلتر در پایداری این سدها و نیاز به بررسی دقیق‌تر رفتار پیچیده‌ی مصالح در فصل مشترک هسته- فیلتر، در این پژوهش، رفتار بین‌وجهی مصالح خاکی فیلتر- هسته‌ی بتن آسفالتی، در سد خاکی میجران(استان مازندران)، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌منظور، از دستگاه برش مستقیم بزرگ‌مقیاس استفاده شده است. مصالح خاکی، شامل شن رس‌دار همراه با ماسه(GC) و شن بددانه‌بندی شده همراه با ماسه(GP)، مطابق دانه‌بندی مورد استفاده در ساخت سد میجران بوده‌اند. در این مطالعه، اثر عواملی چون تراکم نسبی مصالح فیلتر و سرعت بارگذاری، بر پارامترهای مقاومت برشی(چسبندگی و زاویه‌ی اصطکاک داخلی) و پارامترهای قفل و بستی (زاویه‌ی اتساع و سختی برشی)، همچنین نسبت اندرکنش در فصل مشترک مصالح خاکی فیلتر و بتن آسفالتی هسته ارزیابی شده است. در این بررسی، نسبت اندرکنش به صورت نسبت زاویه‌ی اصطکاک بین‌وجهی مصالح خاکی و بتن آسفالتی، به زاویه‌ی اصطکاک داخلی مصالح خاکی تعریف شده است. بر اساس نتایج حاصل، با افزایش تراکم نسبی از حالت سست به متراکم، میزان افزایش نسبت اندرکنش در مصالح GP در سطح تماس با بتن آسفالتی، در مقایسه با مصالح GC در سطح تماس، بیشتر بوده است. از سوی دیگر، تأثیر سرعت بارگذاری بر نسبت اندرکنش، در هر دو دسته‌ی مصالح GC و GP در سطح تماس مشابه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the behavior in the interface of the filter soil material-the core asphalt concrete using direct shear apparatus-Case study: Mijran dam

نویسندگان [English]

  • Ashkan Gholipoor noroozi 1
  • Rassoul Ajalloeian 2
  • Meysam Bayat 3
1 Phd Student,Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Professor, Department of Geology, University of Isfahan, Iran
3 Assistant Professor,Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Recently, the advantages of using of asphalt concrete in the core compared to clayey core have increased the application of core asphalt concrete in embankment dams. Due to the importance of interfacial behavior the asphaltic core and soil filter in the stability of these dams and the need for a more detailed investigation of the complex behavior of materials in the core-‌filter interface, in present research, interfacial behavior of soil filter and asphalt core in the Mijran embankment dam (Mazandaran province) was investigated. For this purpose, a direct shear apparatus in the large scale is used. Soil materials‌, including clayey gravel (GC) and poorly graded gravel (GP), are according to the grain size distribution used in Mijran dam construction‌. In this research, the influence of factors such as compaction percentage of filter material and shear rate were investigated on shear strength and interlocking parameters (‌dilatancy angle and shear stiffness)‌, as well as interaction ratio in the soil of filter and the core asphalt concrete interface. In this investigation, the ratio of the interfacial friction angle of soil material- asphalt concrete to the soil materials friction angle was defined as the interaction ratio. According to the findings, upon increasing the compaction level, the increase amount in the interaction ratio in the interface GP material was higher compared to the GC material in the interface. On the other hand, the influence of the shear rate on the interaction ratio was similar in both the GC and GP materials in the interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embankment dam
  • core asphalt concrete
  • large- scale direct shear apparatus
  • soil material-asphalt concrete interface
  • interaction ratio