تحلیل موانع فردی در تمایل شهروندان رشت به پیاده‌روی در سفرهای کاری روزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2  آدرس: تهران, خیابان حافظ, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده عمران و محیط زیست,

چکیده

الگوی پیاده‌مدار، یک الگوی سفر جایگزین برای سفرهای روزانه است؛ به طوری که فرد در آن پیاده‌روی بیشتری انجام می‌دهد. از این رو، در راستای بررسی تمایل افراد به الگوی پیاده‌مدار، ضرورت دارد که اهمیت موانع پیاده‌روی فعلی شهروندان نیز بررسی شود. این مطالعه قصد دارد به بررسی نقش پنج مانع مرتبط با فرد در عدم تمایل به پیاده‌روی بیشتر در سفرهای کاری روزانه شهروندان بپردازد. موانع مرتبط با فرد مورد بررسی در این مطالعه شامل تنبلی/ میل به دیر بیدار شدن از خواب، مشکلات جسمی و حرکتی، علاقه نداشتن به پیاده‌روی بیشتر، مهم بودن آراستگی ظاهر شدن در محل کار و احساس خوب نداشتن از دیده شدن در خیابان می‌باشد. به همین منظور، از یک نمونه شامل 432 نفر از شاغلین ساکن در شهر رشت استفاده شده است. بر اساس اهداف این مطالعه، متغیرهای استخراج شده از مجموعه داده مورد مطالعه را می‌توان در سه دسته ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های سفر و ویژگی‌های محیطی طبقه‌بندی کرد. در این مطالعه برای بررسی اهمیت موانع پیاده‌روی به ساخت پنج مدل لوجیت ترتیبی پرداخته شده که در مجموع 11 متغیر از ویژگی‌های فردی، 6 متغیر از ویژگی‌‌های سفر و 5 متغیر از ویژگی‌های محیطی در این مدل‌ها معنادار شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اهمیت ویژگی‌های فردی برای این دسته از موانع بیشتر از سایر ویژگی‌ها است. همچنین، متغیر تجربه حداقل 5 دقیقه پیاده‌روی روزانه در سفرهای غیر شغلی از ویژگی‌های فردی، متغیر کل مدت‌زمان سفر از ویژگی‌های سفر و متغیر شاخص قابلیت پیاده‌روی از ویژگی‌های محیطی حایز اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of personal barriers on willingness to walk in daily work trips across Rasht citizens

نویسندگان [English]

  • Zeinab Etemadi Naeini 1
  • Meeghat Habibian 2
1 Amirkabir University of technology
2 Department of Civil and Environmental Engineering Geotechnics, Roads and Transportation Specialty
چکیده [English]

The walk oriented pattern is an alternative travel pattern for daily trips; that a person walks more than her/his regular pattern. In order to examine the tendency to this pattern, it is necessary to examine the role of different types of barriers on pedestrian walking. This study intends to address the role of personal barriers which avoid people to walk more in their daily work trips. The studied barriers include laziness/tend to wake up late, physical and health problems, not interested in more walking, the importance of neat appearance at work and not feeling good about being seen on streets. For this purpose, a sample of 432 employees living in Rasht has been used. Therefore, the studied variables are classified into three categories: socio-economic, travel and environmental characteristics. Five ordered logit models have been calibrated to investigate the importance of personal barriers including 11 variables of socio-economic characteristics, 6 variables of travel characteristics and 5 variables of environmental characteristics. The results show that firstly, the effect of socio-economic characteristics on each of the personal barriers studied is different and secondly, the contribution of these characteristics on each of the five barrier: laziness/tend to wake up late, physical and health problems, not interested in more walking, the importance of neat appearance at work and not feeling good about being seen on streets are 41, 30, 13, 7 and 8 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian"
  • ordered logit model"
  • '
  • Individual barriers"
  • Walk oriented pattern "
  • "
  • Rasht"