رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه بعنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای بازیافت مواد ضایعاتی مانند لاستیک تایر و شیشه، استفاده از آن‌ها در بتن می باشد که علاوه بر کمک به پاکسازی محیط زیست، باعث برداشت کمتر از معادن طبیعی و کاهش آلودگی حاصل از تولید سیمان می شود. در این مقاله تاثیر جایگزینی همزمان ذرات لاستیک ضایعاتی به جای بخشی از سنگدانه ریز و پودر شیشه به جای بخشی از سیمان، بر کارایی و مشخصات مکانیکی بتن، در دمای محیط و پس از اعمال حرارت °C600، مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان تاثیر اندازه ذرات لاستیک بر کارایی و مشخصات مکانیکی، پیش و پس از اعمال حرارت، از دو اندازه متفاوت ذرات لاستیک mm1–15/0 و mm5–3 استفاده شد. در کل 13 طرح اختلاط ساخته شد، که جز طرح مرجع، باقی دارای ترکیب ذرات لاستیک جایگزین ماسه در مقادیر حجمی %5 و %10، در دو اندازه ذرات لاستیک و پودر شیشه جایگزین سیمان در مقادیر وزنی %10، %15 و %20 بوده‌اند. برای بررسی کارایی بتن‌های دارای لاستیک و پودر شیشه از آزمایش اسلامپ استفاده شد، همچنین مقاومت‌های فشاری، کششی، نسبت مقاومت کششی به فشاری، پیش و پس از اعمال حرارت و افت وزن ناشی از اعمال حرارت، مورد بررسی قرار گرفت. برای درک رفتار مواد ضایعاتی از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی استفاده گردید. نتایج در هر دو حالت حرارتی نشان داد %5 لاستیک و %10 پودر شیشه، همچنین اندازه mm5–3 ذرات لاستیک، بهترین نتایج را از نظر مقاومت‌های فشاری و کششی، در بین طرح‌های اختلاط دارای لاستیک و پودر شیشه، ارائه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermal behavior of concrete with used tire and glass powder as part of fine aggregate and cement

نویسندگان [English]

  • Reza Saghafi Lasemi 1
  • Masoud Ziaei 2
  • Mohammad Hadi Alizadeh Elizei 1
  • Reza Esmaeilabadi 1
1 Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Faculty of Engineering, Garmsar University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

One of the recycling approaches of waste materials like tires and glass is to use them in concrete, which results to help cleaning the environment, less utilization of natural mines and reduction of pollution caused by cement production process. In this paper, the effect of simultaneous use of waste rubber as partial substitution of fine aggregate and glass powder as partial substitution of cement, on workability and mechanical properties, in ambient temperature and after exposure to temperature of 600°C, is investigated. In order to evaluate the effect of rubber particle size on workability and mechanical properties, before and after the exposure to elevated temperature, two different rubber particle sizes of 0.15-1mm and 3-5mm were used. In total, 13 mixtures were prepared. Except the reference mixture, the rest contained a combination of rubber particles replacing fine aggregate with the percentages of 5% and 10% by volume and glass powder replacing cement with percentages of 10%, 15% and 20%. First of all, the slump test was carried out. Moreover, compressive strength, tensile strength and ratio of tensile to compressive strength, before and after thermal exposure, and mass loss after exposure to elevated temperature were investigated. In order to have an understanding of waste materials behaviour, scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy tests were conducted. the results indicated that 5% for rubber particles, 10% for glass powder and also rubber particle size of 3-5mm presented the best results among mixtures containing rubber and glass powder, in terms of compressive and tensile strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Waste rubber
  • Glass powder
  • Mechanical properties
  • Elevated temperature