بررسی اثر بهسازی خاک به روش ریز شمع در خاک مارن: مطالعه موردی بیدبلند خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی، دانشگاه آبادان

چکیده

در این تحقیق بر مبنای یک مطالعه موردی با استفاده از ریزشمع های تزریقی عملیات بهسازی خاک زیر پی های منفرد یک سازه بتنی نشست کرده ارائه گردیده است. بر این اساس میزان تأثیر استفاده از ریزشمع‌ها در کنترل میدان تنش-تغییر شکل ایجادشده در خاک بستر سازه‌ بتنی موردمطالعه قرارگرفته است. برای ارزیابی وضعیت نشست های رخ داده، نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم شامل انجام شناسایی زیر سطحی به وسیله حفرگمانه های ژئوتکنیکی و نیزانجام عملیات پایش نشست ها اقدام گردید. برداشت های نقشه برداری قبل از انجام عملیات بهسازی خاک دلالت بر نشست پی های منفرد و ادامه دار بودن نشست ها داشت. پس از عملیات بهسازی خاک این روند به صفر رسید. با استفاده از نرم‌افزار اجزا محدود Abaqus مجموعه تحلیل‌های عددی بر روی سازه‌ بتنی احداث‌شده بر بستر سست که مستعد تغییر‌ شکل های مخربی‌ در اعضای باربر سازه‌ای مانند ستون ها می‌باشند، انجام پذیرفت. در این شبیه‌سازی‌ها به‌منظور به دست آوردن عملکرد بهینه ریزشمع ‌ها، پارامترهای عمق، قطر و تعداد ریزشمع موردبررسی قرار گرفت. ضرورت این تحقیق درمورد تصمیم گیری برای بهسازی خاک یک سازه بتنی نشست کرده درمجاورت گودبرداری انجام شده براساس روش ریزشمع و یا تخریب سازه را دربرمی گیرد. نتایج به‌دست‌آمده نشان ‌داد که پارامترهای طول و تعداد ریزشمع ‌ بیشترین تأثیر را بر کنترل میدان تغییر شکل و نشست سازه دارا می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که تأثیر پارامتر وزن سازه در اندرکنش ریزشمع و سازه قابل‌توجه هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of soil improvement by micropile method in marl soil: a case study of Bidbland, Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Rasoul Alipour 1
  • Hesam Aminpour 2
  • Ali Dehghanzadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 M.Sc. in Geotechnical Engineering, Bu Ali Sina University, Hamedan
3 Islamic Azad University of Abadan
چکیده [English]

Based on a case study, the soil improvement operation under single foundations of a settled concrete structure has been presented using injected micropiles. Based on this, the effect of using micropiles in controlling the stress-deformation field created in the soil of the concrete structure has been studied. In order to evaluate the situation of the settlements, the necessary information was collected, including subsurface identification using geotechnical boreholes and settlement monitoring operations. The survey results before the soil improvement operations indicated the settlement of individual foundations and the continuity of the settlements. After the soil improvement operation, this trend reached zero. Using the Abaqus finite element software, a set of numerical analyses was performed on a concrete structure built on a loose foundation prone to destructive deformations in structural load-bearing members such as columns. In these simulations, in order to obtain the optimal performance of micropiles, the parameters of depth, diameter, and several micropiles were examined. The necessity of this research includes the decision to improve the soil of a settled concrete structure in the vicinity of the excavation based on the micropiles method or the destruction of the structure. The obtained results showed that the parameters of the length and number of micropiles have the greatest effect on the control of the deformation field and settlement of the structure. Also, the results show that the effect of the structure weight parameter on the interaction between the micropiles and the structure is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micropile
  • Soil Improvement
  • Single Foundation
  • Numerical modelling
  • Abaqus