مطالعه عددی و آزمایشگاهی تأثیر استفاده از میراگر فلزی NSD در قاب‌های خمشی بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از پر کاربردترین سیستم‌های سازه‌ای در ساختمان‌های موجود، قاب‌های خمشی بتن آرمه هستند که در زمان اعمال بارهای جانبی شکل‌پذیری بالا و مقاومت قابل قبولی ارائه می‌دهند. اما ساختمان‌های بتن آرمه با توجه به مشکلات اجرایی در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی نیاز به مقاوم‌سازی دارند. در سال‌های اخیر استفاده همزمان از مهاربند فولادی و میراگر در مقاوم‌سازی و بهبود رفتار قاب بتنی همواره مورد توجه محققان بوده است. در مقاله حاضر، بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر استفاده از میراگر با شکاف غیریکنواخت (NSD) در قاب‌های خمشی بتنی انجام شده است. در تحقیق حاضر 2 مدل شامل قاب ساده و قاب دارای میراگر مورد بررسی قرار گرفت. قاب خمشی بتنی مرجع در مقیاس یک سوم مدل‌سازی شده است، طول تیر و ستون‌ها در نمونه‌ی آزمایشگاهی به ترتیب 1/45 و 1 متر و ابعاد مقاطع تیر و ستون‌ها نیز 150 در 150 میلی‌متر انتخاب شد. از بارگذاری کنترل جابجایی استفاده شد. برای بررسی رفتار نمونه‌های مورد بررسی نمودارهای نیرو - تغییر مکان مدل‌ها استخراج شد. نتایج نشان داد که در محل اتصال تیر به ستون ترک‌های عمیق ایجاد شده و سازه دچار آسیب می‌شود. همچنین در محل اتصال ستون به فونداسیون سازه دچار تغییر شکل‌های برگشت ناپذیر و آسیب‌های عمده شده است. بررسی تأثیر میراگر NSD بر تغییر شکل و آسیب نشان داد که میراگر با جذب تغییر شکل‌های ماندگار می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌ها در قاب بتنی شود. همچنین تیر بتنی به دلیل تنش‌های وارده دچار تغییر شکل‌های پلاستیک شد. مقدار مقاومت نهایی قاب بتنی دارای میراگر بیش از سه برابر مقاومت نهایی قاب بدون میراگر ثبت شد. نتایج نشان داد که تنش‌ها و تغییر شکل‌های پلاستیک در محل میراگر تمرکز پیدا کرده است و عملکرد قاب تقریباً خطی و بدون آسیب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical study using NSD metal damper has been used in concrete moment frames

نویسندگان [English]

  • Hemat Rahimi
  • Javad Esfandiari
  • Mehrzad tahamouliroudsari
Departement of civil eng, Kermanshah Branch, Islamic adzad university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

One of the most widely used structural systems in existing buildings is reinforced concrete moment-resisting frames that offer high ductility and acceptable strength when lateral loads are applied.  But test concrete buildings need to be reinforced due to operational problems in many older buildings. In recent years, the simultaneous use of steel braces and dampers in strengthening and improving the behavior of concrete frames has always been of interest to researchers. In the present paper, a laboratory and numerical study of the effect of using non-uniform gap (NSD) dampers in concrete flexural frames has been performed. In the present study, 2 models including a simple frame and a frame with a damper were examined. The reference concrete flexural frame is modeled in a 1: 3 scale, the lengths of beams and columns in the laboratory sample were 1.45 and 1 m, respectively, and the dimensions of the beam and column sections were 150 by 150 mm. Reinforcement of the concrete frame was done in such a way as to provide medium torque resistance conditions in the frame. Displacement control loading was used. To study the behavior of the studied samples, force-displacement diagrams of the models were extracted. The results showed that deep cracks were created at the junction of the beam to the column and the structure was damaged. Also, at the junction of the column with the foundation of the structure, it has undergone irreversible deformations and major damage. The study of the effect of NSD damper on deformation and failure showed that the damper can reduce the damage in the concrete frame by absorbing permanent deformation. Also, due to the stresses, the concrete beam underwent plastic deformation. The final strength of the concrete frame with the damper was recorded more than three times the final strength of the frame without the damper. The results showed that the stresses and deformations of the plastic are concentrated in the damper and the frame performance is almost linear and without damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal damper
  • Concrete moment frame
  • Retrofit
  • NSD damper
[1] J.M. Kelly, R. Skinner, A. Heine, Mechanisms of energy absorption in special devices for use in earthquake resistant structures, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 5(3) (1972) 63-88.
[2] R. Skinner, R. Tyler, A. Heine, W. Robinson, Hysteretic dampers for the protection of structures from earthquakes, Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 13(1) (1980) 22-36.
[3] D. Jurukovski, M. Petkovski, Z. Rakicevic, Energy absorbing elements in regular and composite steel frame structures, Engineering structures, 17(5) (1995) 319-333.
[4] D. Jurukovski, B. Simenov, Effectiveness of energy absorbing elements in composite steel frame structures, in:  Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering, 1988, pp. 2-9.
[5] M.-H. Shih, W.-P. Sung, A model for hysteretic behavior of rhombic low yield strength steel added damping and stiffness, Computers & structures, 83(12-13) (2005) 895-908.
[6] S.-H. Oh, Y.-J. Kim, H.-S. Ryu, Seismic performance of steel structures with slit dampers, Engineering structures, 31(9) (2009) 1997-2008.
[7] S. Maleki, S. Bagheri, Pipe damper, Part I: Experimental and analytical study, Journal of Constructional Steel Research, 66(8-9) (2010) 1088-1095.
[8] M. Khazaei, Investigation on dynamics nonlinear analysis of steel frames with steel dampers, Procedia Engineering, 54 (2013) 401-412.
[9] F. Saeedi, N. Shabakhty, S.R. Mousavi, Seismic assessment of steel frames with triangular-plate added damping and stiffness devices, Journal of Constructional Steel Research, 125 (2016) 15-25.
[10] H.A. Amiri, E.P. Najafabadi, H.E. Estekanchi, Experimental and analytical study of Block Slit Damper, Journal of Constructional Steel Research, 141 (2018) 167-178.
[11] H.-L. Hsu, H. Halim, Improving seismic performance of framed structures with steel curved dampers, Engineering Structures, 130 (2017) 99-111.
[12] M. TahamouliRoudsari, K. Cheraghi, M. Habibi, Investigation of retrofitting RC moment resisting frames with ADAS yielding dampers, Asian Journal of Civil Engineering, 20(1) (2019) 125-133.
[13] M. Ebadi Jamkhaneh, A.H. Ebrahimi, M. Shokri Amiri, Experimental and numerical investigation of steel moment resisting frame with U-shaped metallic yielding damper, International Journal of Steel Structures, 19(3) (2019) 806-818.
[14] M. TahamouliRoudsari, M. Eslamimanesh, A. Entezari, O. Noori, M. Torkaman, Experimental assessment of retrofitting RC moment resisting frames with ADAS and TADAS yielding dampers, in:  Structures, Elsevier, 2018, pp. 75-87.
[15] M.G. Azandariani, H. Abdolmaleki, A.G. Azandariani, Numerical and analytical investigation of cyclic behavior of steel ring dampers (SRDs), Thin-Walled Structures, 151 (2020) 106751.
[16] R. Molavi, M. Izadinia, A.R. Shahidi, Numerical and Experimental Studies on Cyclic Behavior of Beam-to-Column Connection with Yielding Steel Damper, International Journal of Steel Structures, 20(2) (2020) 480-492.
[17] P. Pan, Y. Cao, H. Wang, J. Sun, Development of double-stage yielding coupling beam damper, Journal of Constructional Steel Research, 172 (2020) 106147.
[18] S. Garivani, S.S. Askariani, A.A. Aghakouchak, Seismic design of structures with yielding dampers based on drift demands, in:  Structures, Elsevier, 2020, pp. 1885-1899.
[19] A. Committee, Acceptance criteria for moment frames based on structural testing and commentary, ACI, 374 (2005) 1-05.