ارزیابی میدانی زمان تناوب اصلی ساختمان‌های بتن‌مسلح آسیب‌دیده و بهسازی‌شده: مطالعه موردی زلزله سر‌پل‌ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

زمان تناوب اصلی ساختمان یکی از مولفه‌های کلیدی در تعیین رفتار سازه به هنگام وقوع ارتعاشاتی مانند زلزله و همچنین تعیین برش پایه سازه به هنگام طراحی سازه جدید یا تعیین تغییر مکان هدف در زمان ارزیابی سازه موجود است. بنابراین ارائه برآوردی مناسب از زمان تناوب اصلی ساختمان می‌تواند تاثیری چشمگیر در نتایج طراحی یا ارزیابی سازه داشته باشد. به همین دلیل پس از زلزله آبان ماه سال 1396 شهر سرپل ‌ذهاب با هدف تعیین زمان تناوب اصلی آزمایش ارتعاشات محیطی بر روی 22 ساختمان‌ بتن‌ مسلح (12 ساختمان آسیب ‌دیده و 10 ساختمان بهسازی ‌شده) انجام گرفت. زمان‌های تناوب اصلی به دست آمده با نتایج پیشنهادی حاصل از روابط تجربی آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش‌های اول و چهارم و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (نشریه 360) مقایسه شد. نتایج به دست آمده برای ساختمان‌های آسیب ‌دیده بتن‌ مسلح با سیستم باربر جانبی قاب خمشی نشان از تفاوت قابل ملاحظه بین دوره تناوب حاصل از آزمایشات و روابط تجربی داشت به گونه‌ای که در ساختمانی با سطح آسیب 4، دوره تناوب حاصل از ارتعاشات محیطی 2/32 برابر نتایج حاصل از روابط تجربی شد. همچنین در ساختمان‌های بتن‌ مسلح بهسازی ‌شده نتایج حاکی از تقریبی دست بالا تا 1/7 برابر توسط روابط تجربی آیین‌نامه‌ها بود. به همین دلیل با برازش خطوطی بر نتایج به دست آمده، روابط تجربی مناسبی برای تعیین زمان تناوب ساختمان‌های بتن‌ مسلح آسیب ‌دیده با سیستم باربر جانبی قاب خمشی و ساختمان‌های بتن‌ مسلح بهسازی ‌شده (یا در حال طراحی) با دیوار برشی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field Evaluation of Fundamental Period of Damaged and Retrofitted Reinforced Concrete Buildings: Case Study of Sarpol-e Zahab Earthquake

نویسندگان [English]

 • Khan Mohammadi Mohammad 1
 • Alireza Aghababaie Mobarakeh 2
 • Seyyed Soheil Majid Zamani 3
 • Farhang Farahbod 3
 • Majid Eshraghi 1
 • Saeed Behboodi 1
 • Sina Sayadi Moghadam 1
 • Mohammad Nafisifard 1
 • Farhad Rahimi Afshar 1
 • Ata Abdollahpoor 1
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The fundamental period of a building plays a critical role in determining structural behavior during strong motions such as earthquakes and estimating building base shear in the new design of structures, as well as target displacement in seismic assessment of existing buildings. Thus, having an appropriate estimation of the fundamental period of buildings can considerably affect design and evaluation processes. In this research, to investigate the effects of damages on fundamental periods, ambient vibration tests were conducted on 22 seismically-damaged reinforced concrete (RC) buildings following the earthquake of Sarpol-e Zahab 2017. The obtained values for fundamental periods were compared with their counterparts calculated by empirical relations proposed in the first and fourth edition of the Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard No. 2800) and the first revision of Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (No. 360). The obtained results for damaged RC buildings with moment resisting frame show a significant difference between fundamental periods of ambient vibration tests and empirical relations such that in a building with a damage state of 4, the obtained period from ambient vibration tests was 2.32 times greater than the calculated value using empirical relations. Furthermore, in retrofitted RC buildings, fundamental periods from empirical relations were up to 1.7 times greater than values determined using ambient vibrations. Therefore, two empirical relations for determining fundamental periods of damaged RC buildings with moment resisting frames and retrofitted RC buildings by adding shear walls are proposed by fitting curves on the obtained results of ambient vibration tests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fundamental period
 • damaged reinforced concrete building
 • retrofitted reinforced concrete building
 • Sarpol-e Zahab earthquake
 • ambient vibration test
[1] C.S. Oliveira, M. Navarro, Fundamental periods of vibration of RC buildings in Portugal from in-situ experimental and numerical techniques, Bulletin of Earthquake Engineering, 8(3) (2009) 609-642.
[2] L. Chiauzzi, A. Masi, M. Mucciarelli, J. Cassidy, K. Kutyn, J. Traber, C. Ventura, F. Yao, Estimate of fundamental period of reinforced concrete buildings: code provisions vs. experimental measures in Victoria and Vancouver (BC, Canada), in:  Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, 2012.
[3] C. Salameh, B. Guillier, J. Harb, C. Cornou, P.-Y. Bard, C. Voisin, A. Mariscal, Seismic response of Beirut (Lebanon) buildings: instrumental results from ambient vibrations, Bulletin of Earthquake Engineering, 14(10) (2016) 2705-2730.
[4] R.K. Goel, A.K. Chopra, Period formulas for moment-resisting frame buildings, Journal of Structural Engineering, 123(11) (1997) 1454-1461.
[5] R.K. Goel, A.K. Chopra, Period formulas for concrete shear wall buildings, Journal of Structural Engineering, 124(4) (1998) 426-433.
[6] A.S.o.C. Engineers, ASCE 7-16: Minimum Design Loads for Buildings and other Structures, in, Reston, Virginia, 2016.
[7] A.S.o.C. Engineers, ASCE 41-06: Seismic Rehabilitation of Buildings, in, Reston, Virginia, 2007.
[8] L.L. Hong, W.L. Hwang, Empirical formula for fundamental vibration periods of reinforced concrete buildings in Taiwan, Earthquake engineering & structural dynamics, 29(3) (2000) 327-337.
[9] G.M. Calvi, R. Pinho, H. Crowley, State-of-the-knowledge on the period elongation of RC buildings during strong ground shaking, in:  First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Citeseer, 2006, pp. 3-8.
[10] Z. Zembaty, M. Kowalski, S. Pospisil, Dynamic identification of a reinforced concrete frame in progressive states of damage, Engineering Structures, 28(5) (2006) 668-681.
[11] F. Vidal, M. Navarro, C. Aranda, T. Enomoto, Changes in dynamic characteristics of Lorca RC buildings from pre-and post-earthquake ambient vibration data, Bulletin of Earthquake Engineering, 12(5) (2014) 2095-2110.
[12] R. Ditommaso, M. Vona, M. Gallipoli, M. Mucciarelli, Evaluation and considerations about fundamental periods of damaged reinforced concrete buildings, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(7) (2013) 1903-1912.
[13] B.a.H.R.C. (BHRC), Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800. in persian, in, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran, 1988, First edition.
[14] B.a.H.R.C. (BHRC), Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800. in persian, in, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran, 2015, Fourth edition.
[15] M.a.P.O. (MPO), Instruction for seismic rehabilitation of buildings., in, Management and Planning Organization, Tehran, Iran, 2014.
[16] B.a.H.R.C. (BHRC), Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800. in persian, in, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran, 2005.
[17] O.o.N.B.R. (ONBR). National building regulations, part 9: Design and construction of reinforced concrete buildings., in, Office of National Building Regulations, Tehran, Iran, 2009.
[18] O.o.N.B.R. (ONBR). National building regulations, part 9: Design and construction of reinforced concrete buildings., in, Office of National Building Regulations., Tehran, Iran, 2013.
[19] G. Grünthal, European macroseismic scale 1998 (EMS-98),  (1998).
[20] R. Brincker, L. Zhang, P. Andersen, Modal identification from ambient responses using frequency domain decomposition, in:  Proc. of the 18*‘International Modal Analysis Conference (IMAC), San Antonio, Texas, 2000.
[21] R. Brincker, C. Ventura, Introduction to operational modal analysis, John Wiley & Sons, 2015.
[22] R. Brincker, L. Zhang, Frequency domain decomposition revisited, in:  Proc. 3rd Int. Operational Modal Analysis Conf.(IOMAC’09), 2009, pp. 615-626.
[23] N.-J. Jacobsen, P. Andersen, R. Brincker, Applications of frequency domain curve-fitting in the EFDD technique, in:  Conference Proceedings: IMAC-XXVI: A Conference & Exposition on Structural Dynamics, Society for Experimental Mechanics, 2008.
[24] P. Van Overschee, B. De Moor, Subspace identification for linear systems: Theory—Implementation—Applications, Springer Science & Business Media, 2012.
[25] ARTeMIS 4.0 Extractor and Modal software, in, Structural vibration solutions A/S, Denmark, 2013.