بررسی مشخصات خمشی مصالح پایه سیمانی با عملکرد زیاد مسلح به الیاف فولادی درامیکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

     بتن داراى مقاومت زیادى در فشار مى‌باشد ولى مقاومت کششى بسیار پایین و شکنندگى نسبتا زیاد آن باعث گردیده که در آیین نامه­‌هاى طراحى، مقاومت کششى براى بتن منظور نگردد. استفاده از الیاف فولادى در ماتریس­‌هاى بتنى باعث کاهش ضعف شکنندگى و تردى بتن مى­‌گردد. بهبود مشخصات مکانیکى، ماتریس‌­هاى بتنى مسلح به الیاف فولادى را به مصالحى مناسب براى کاربردهاى سازه­اى تبدیل مى­‌نماید. در تحقیق حاضر، مشخصات مکانیکی کامپوزیت­‌های پایه سیمانی مسلح به درصدهای حجمی مختلف الیاف (1% و 2%) مورد بررسی قرار گرفته است. ماتریس پایه سیمانی، دارای مقاومت فشاری 64  مگاپاسکال و الیاف به کار رفته از خانواده درامیکس در سه حالت 4D, 3D , 5D می‌­باشند. در این پژوهش جهت بررسی مقاومت خمشی، آزمون خمش 4 نقطه­ای روی المان­‌های خمشی مسلح به درصدهای مختلف الیاف فولادی انجام گرفته است. پارامترهای خمشی شامل نمودار نیرو-تغییر مکان، نحوه ترک خوردگی، میزان جذب انرژی و تنش خمشی ارزیابی و مقایسه شده‌­اند. نتایج نشان می‌­دهند در برخی از نمونه‌­ها رفتار سخت شوندگی کرنشی تا قبل از تمرکز ترک و گسیختگی و سپس رفتار نرم شوندگی کرنشی اتفاق می­‌افتد. بروز رفتار سخت شدگی باعث بهبود مشخصات مکانیکی مصالح می‌­شود. در این حالت گسیختگی نمونه‌­ها از طریق ایجاد ترک­‌های متعدد اتفاق می‌­افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Characteristics of High-Performance Cement Base Material Reinforced with Dramix Steel Fiber

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amir Hossein Madani 1
  • S.Mohammad Mirhosseini 1
  • Ehsanollah Zeighamie 1
  • Alireza Nezamabadi 2
1 Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Prof, Department of Mechanical engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Concrete can resist high tension stress. The low tensile strength and high fragility have made it unconsidered in designing Code. Using steel fiber in the concrete matrix decreases the fragility and brittleness of the material. Improvement of mechanical characteristics will cause the steel fiber reinforced with concrete matrix to be an efficient material for construction. In this paper, the mechanical properties of cement-based composites reinforced with various percentages of fiber (1 wt% and 2 wt%) have been studied. The matrix of cement-based, with DRAMIX fiber, in three types of 3D, 4D, and 5D, had compressive strength up to 64 MPa. In this study, to evaluate flexural strength, 4-point bending test was done on the reinforced flexural elements with various percentages of steel fiber. Flexural properties, including load-displacement graph, crack line, energy absorption, and bending tension stress have been evaluated and compared. The results show that in some specimens, strain-hardening behavior until before concentrating of cracks and failure and after strain-softening happens. Strain-hardening behavior improves the mechanical properties of the materials. In this case, failure occurred at various critical matrix cracks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement-based composites
  • Strain softening and hardening
  • Various cracks
  • Dramix
[1] A.E. Naaman, High performance fiber reinforced cement composites: classsification and applications, CBM-CI international workshop, Karachi, Pakistan,  (2007) 389–401.
[2] J. Han, M. Zhao, J. Chen, X. Lan, Effects of steel fiber length and coarse aggregate maximum size on mechanical properties of steel fiber reinforced concrete, Construction and Building Materials, 209 (2019) 577-591.
[3] D.-Y. Yoo, S. Kim, J.-J. Kim, B. Chun, An experimental study on pullout and tensile behavior of ultra-high-performance concrete reinforced with various steel fibers, Construction and Building Materials, 206 (2019) 46-61.
[4] P.A. Krahl, G.d.M.S. Gidrão, R. Carrazedo, Cyclic behavior of UHPFRC under compression, Cement and Concrete Composites, 104 (2019) 103363.
[5] J.-M. Yang, J.-K. Kim, D.-Y. Yoo, Flexural and shear behaviour of high-strength SFRC beams without stirrups, Magazine of Concrete Research, 71(10) (2019) 503-518.
[6] B. Li, Y. Chi, L. Xu, Y. Shi, C. Li, Experimental investigation on the flexural behavior of steel-polypropylene hybrid fiber reinforced concrete, Construction and Building Materials, 191 (2018) 80-94.
[7] Y.-J. Han, S.-K. Oh, B. Kim, Effect of Load Transfer Section to Toughness for Steel Fiber-Reinforced Concrete, Applied Sciences, 7(6) (2017).
[8] S.-C. Lee, J.-H. Oh, J.-Y. Cho, Fiber efficiency in SFRC members subjected to uniaxial tension, Construction and Building Materials, 113 (2016) 479-487.
[9] D.-Y. Yoo, Y.-S. Yoon, N. Banthia, Flexural response of steel-fiber-reinforced concrete beams: Effects of strength, fiber content, and strain-rate, Cement and Concrete Composites, 64 (2015) 84-92.
[10] H.T. Wang, L.C. Wang, Experimental study on static and dynamic mechanical properties of steel fiber reinforced lightweight aggregate concrete, Construction and Building Materials, 38 (2013) 1146-1151.
[11] J. Michels, R. Christen, D. Waldmann, Experimental and numerical investigation on postcracking behavior of steel fiber reinforced concrete, Engineering Fracture Mechanics, 98 (2013) 326-349.
[12] F. Bencardino, L. Rizzuti, G. Spadea, R.N. Swamy, Implications of test methodology on post-cracking and fracture behaviour of Steel Fibre Reinforced Concrete, Composites Part B: Engineering, 46 (2013) 31-38.
[13] D.L. Nguyen, D.J. Kim, G.S. Ryu, K.T. Koh, Size effect on flexural behavior of ultra-high-performance hybrid fiber-reinforced concrete, Composites Part B: Engineering, 45(1) (2013) 1104-1116.
[14] F. Laranjeira de Oliveira, Design-oriented constitutive model for steel fiber reinforced concrete, Universitat Politècnica de Catalunya, 2010.
[15] B.W. Xu, H.S. Shi, Correlations among mechanical properties of steel fiber reinforced concrete, Construction and Building Materials, 23(12) (2009) 3468-3474.
[16] a. Dehghani, Nateghi,f and Alaee,f, Experimental estimation of pva fiber reinforced cement composite engineering parameters, shahrood University,  (2008).
[17] D. Kim, j., Naaman, AE, & El-Tawil, S.(2008). Comparitive flexural behavior of four fiber reinforced cementitious composites, Cement and Concrete Composites, 30(10)  917-928.