ارزیابی اثر مقدار ماده ی هوازا در کاهش شدت ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی خمیری در روسازی های بتنی هوادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال، تهران، ایران

3 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایزان، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران

چکیده

ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری یکی از خرابی های شایع در روسازی های بتنی بوده که باعث کاهش دوام و سطح سرویس جاده می گردد. استفاده از مواد افزودنی مختلف به مقدار بهینه می تواند باعث کاهش این ترک خوردگی گردد. این تحقیق به بررسی اثر مقدار مصرف ماده هوازا در ایجاد هوای عمدی در روسازی های بتنی هوادار، در کنترل یا کاهش شدت ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی خمیری می پردازد. بدین منظور اثر افزودن ماده ی هوازا به مقدار 0.04، 0.07 و 0.10 درصد وزن سیمان بر شدت ترک خوردگی های خمیری در طرح های اختلاط بتن روسازی با نسبت های آب به سیمان 0.40، 0.45 و 0.49 ، با استفاده از روش ASTM C1579 بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن ماده ی هوازا، باعث کاهش شدت ترک خوردگی خمیری در بتن هوادار نسبت به بتن معمولی گردید. دیده شد که با مصرف بیشتر ماده ی هوازا از یک درصد مشخص، شدت ترک خوردگی بیشتر شده که این مقدار مصرف مشخص و بهینه، در این تحقیق به میزان 0.07% به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش نسبت آب به سیمان در بازه های تغییر پایین تر، اثر بیشتر بر شدت ترک خوردگی دارد. همچنین درصد هوای عمدی ایجاد شده ناشی از مصرف بهینه ی ماده ی هوازا، کمتر از حداکثر درصد هوای عمدی مجاز در روسازی های بتنی می باشد. بنابراین با مصرف بهینه ی این ماده،
می توان شدت ترک خوردگی های خمیری در روسازی های بتنی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the effect of air-entraining agent content in reducing the severity of plastic shrinkage cracking in air-entrained concrete pavements

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Vaziri Kang Oleyaei 1
  • Sina Golchin 2
  • Asma Sadat Dabiri 3
  • Hassan Fazaeli 4
1 Highway Engineering and Transportation, school of civil engineering, Iran University Of science and Technology, Tehran,Iran
2 Transportation, School of civil engineering, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
3 Highway and Transportation Engineering, School of civil Engineering, Iran University of science and Technology, Tehran, Iran
4 School of Civil Engineering, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Plastic shrinkage cracking is one of the most common distress in concrete pavements, which reduces the durability and level of service. Using different admixtures in the optimal amount can reduce these cracks. This study investigates the effect of air-entraining agent content in creating intentional air in air-entrained concrete pavements, in controlling or reducing the severity of plastic shrinkage cracking. For this purpose, the effect of adding air-entraining agent in the amount of 0.04, 0.07, and 0.10% by weight of cement on the severity of plastic shrinkage cracking in concrete pavement mixture with water to cement ratios of 0.40, 0.45 and 0.49 was investigated by using ASTM C1579 method. The results showed that the addition of air-entraining agent reduced the severity of plastic shrinkage cracking in air-entrained concrete compared to the conventional one. It was seen that with more addition of air-entraining agent than a certain amount, the severity of cracking has increased, which is a specific and optimal amount of 0.07% in this study. The results showed that increasing the water to cement ratio at lower change intervals has a greater effect on the severity of cracking. Also, the percentage of entrained air due to the addition of the optimal amount of air-entraining agent is less than the maximum percentage of allowed entrained air in concrete pavements. Therefore, with the use of this admixture in the optimal amount, the severity of plastic shrinkage cracking in concrete pavements can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air-entraining agent
  • entrained air
  • air-entrained concrete pavement
  • Plastic shrinkage cracking
  • Air-entraining agent content