استفاده ازآزمایش مقاومت کشش و کنده شدن (Pull off)در تعیین مقاومت چسبندگی قیر‌های امولسیونی اصلاح شده با شیره لاستیک SBR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری، دانشگاه تربیت ‌مدرس

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کاهش میزان چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌ها و همچنین کاهش قدرت پیوستگی قیر موجود در مخلوط‌های آسفالتی که سنگدانه ها را به یکدیگر متصل می کند، باعث عریان شدگی مصالح سنگی و شن‌زدگی آسفالت می‌شود. ادامه این خرابی منجر به ایجاد چاله و خرابی های دیگر در روسازی می شود که برای رفع آن ها به انجام عملیات تعمیر و نگهداری اساسی نیاز خواهد بود. به منظور تعیین مقاومت چسبندگی میان قیر و سنگدانه ها در این تحقیق از آزمایش تعیین مقاومت کشش کنده شدن (Pull off) استفاده شد. نمونه ها شامل دو نوع قیر امولسیون کاتیونی زود شکن و کند شکن بودند که همچنین با مقادیر مختلف شیره لاستیک (SBR) مورد اصلاح قرار گرفتند. سنگدانه های مورد استفاده نیز متشکل از دو نوع سنگدانه گرانیتی و دولومیتی بودند که خصوصیات اجزاء تشکیل دهنده آن ها با انجام آزمایش XRF تعیین شد. در انجام پژوهش، تاثیر پارامترهای دما و زمان عمل‌آوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اصلاح قیر امولسیون با 3 درصد شیره لاستیک موجب افزایش قابل توجه مقاومت چسبندگی و دوام نمونه ها گردید. همچنین مشاهده شد که تاتیر اندرکنش قیر امولسیون و نوع سنگدانه زیاد است. مقایسه تاثیر دو نوع سنگدانه فوق الذکر حاکی از آن بود که بین قیر و سنگدانه دولومیتی مقاومت چسبندگی بیشتری ایجاد شد. همچنین نتایج نشان داد که اثر دما و زمان عمل‌آوری در مقاومت چسبندگی قیر‌های امولسیونی زیاد و این افزایش در نمونه های اصلاح شده با شیره لاستیک به مراتب بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Pull-off Test for Evaluating Bond Strength Properties of Modified Bitumen Emulsions

نویسندگان [English]

  • mohammad negarchi 1
  • Amir Kavussi 2
1 M.Sc. in Highway and Transportation Engineering, Faculty of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University
2 Associate Prof., Highway and Transportation Eng., Faculty of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Reduced adhesion between aggregate particles and bitumen binders, and reduced cohesion within the bitumen of mixes, will result in stripping and segregation distresses. These distresses will ultimately result in pothole formation and other distresses in pavements. For repairing these distresses, major maintenance works will be required, including reconstruction of the pavement. In this research, with the aim of determination of adhesion and cohesion properties between aggregate particles and bitumen binders, pull off testing method was adopted. Samples were consisted of two cationic bitumen emulsions of rapid and medium breaking types that were also modified with a latex liquid rubber. Aggregates were consisted of two different types of granite and dolomite origin. Their mineralogy was determined, carrying out XRF testing and analysis. In performing the research the role of parameters such as curing time and curing temperature were also investigated. Testing results showed that modification of the bitumen emulsions with the application of 3% latex provided increased adhesion properties and increased durability between bitumen emulsion and the aggregate particles. It was also shown that the interaction between aggregate particles and the bitumen emulsions were great. Comparing behavior of the two aggregate types, it was concluded that the dolomite aggregates provided better adhesion properties. In addition, it resulted that the role of curing time and temperature were dominant in providing adequate adhesion between bitumen and aggregate particles. The increase was more dominant in samples containing latex modified binders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen bond strength
  • Bitumen emulsions
  • SBR latex
  • Aggregate types
  • Pull-off