مقایسه اندرکنش سطح تماس ماسه‎ و ماسه رس‌دار با ژئوگرید PET در آزمایش بیرون‎کشیدگی بر مبنای طول موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 قزوین بلوار امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشکده فنی گروه عمران

چکیده

آزمایش بیرون‎کشیدگی بزرگ مقیاس برای بررسی رفتار بیرون‎کشیدگی ژئوگرید در ناحیه مهاربندی شده مورد استفاده قرار می‎گیرد. هنگامی‎که نیروی بیرون‎کشیدگی به ژئوگرید اعمال می‎گردد، این نیرو به تدریج در طول نمونه پیش می‎رود تا اینکه به انتهای نمونه برسد. به قسمتی از طول ژئوگرید که با فعال شدن مکانیرم اندرکنشی در آن، در برابر نیروی بیرون‎کشیدگی مقاومت می‌کند، طول موثر گفته می‌شود. جهت بررسی دقیق‎تر اندرکنش سطح تماس خاک و ژئوگرید، می‌بایست رفتار بیرون‎کشیدگی ژئوگرید بر مبنای طول موثر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه با انجام یک‎سری آزمایش بیرون‎کشیدگی بزرگ مقیاس، ضمن تخمین طول موثر ژئوگرید، به برسی نحوه توزیع تنش برشی، ضریب اندرکنش بیرون‎کشیدگی ، کرنش طولی سطح تماس دو نوع ژئوگرید تک‌سویه PET با ساختار هندسی یکسان و سختی متفاوت، مدفون در دو نوع خاک ماسه‎ای و ماسه حاوی 20% رس تحت اثر تنش‎های قائم موثر مختلف و بر مبنای طول موثر پرداخته شد. نتایج نشان داد مقدار نیروی بیرون‎کشیدگی جهت شروع حرکت آخرین نوار عرضی ژئوگرید با افزایش تنش قائم موثر در هر دو نمونه ژئوگرید و هر دو نمونه خاک افزایش پیدا کرد. همچنین، کرنش موثر در هر دو مرحله انتقال نیرو و بیرون‎کشیدگی در ژئوگرید سخت‌تر مدفون در ماسه و ماسه رس‌دار نسبت به ژئوگرید شکل‌پذیرتر ، کمتر بود. در مقادیر کم جابجایی‎های جلویی، افزایش سختی ژئوگرید موجب کاهش تنش برشی موثر در خاک ماسه‎ای و خاک ماسه رس‌دار می‎گردد. در تمامی آزمایش‎های بیرون‎کشیدگی ضریب اندرکنش بیرون‎کشیدگی موثر در نقطه تبدیل مرحله انتقال نیرو به مرحله بیرون‎کشیدگی حداقل مقدار را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Interface Interaction of Sand and Clayey Sand with PET Geogrid in Pullout Test Based on Active Length

نویسندگان [English]

  • Ali Mahigir 1
  • Alireza Ardakani 2
  • Mahmood Hassanlou Rad 3
1 Civil Engineering Department, Imam Khomeini International University
2 Department of civil engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The large scale pullout test is used to investigate the pullout behavior of the geogrid in the anchorage zone. When pullout force is applied, tensile force gradually transmitted from the front part to end of geogrid. The active length is the part of the geogrid sample on which the activation of interaction mechanism resists against the applied force. In order to investigate more accurately the interaction between soil and geogrid, the geogrid pullout behavior should be evaluated based on the active length. In this study, a series of large scale pullout tests carried out to investigate the distribution of shear stress, pullout interaction coefficient and longitudinal strain of two types of uniaxial PET geogrid with same geometry and different stiffness embedded in two types of sandy soil and sand containing 20% clay based on active length. The results showed that, the pullout force required to move the last transverse bar of geogrid, increased with increasing of vertical effective stress in both type geogrid. Moreover, the active strain of stiffer geogrid embedded in clean sand and clayey was greater than that measured in the more extensible geogrid in both transfer load and pullout stage. At small frontal displacements, increasing the geogrid stiffness decreases the active shear stress in sandy and clayey sand soil. In all pullout tests, the lowest active pullout interaction coefficient occurred at the beginning of the pullout phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active length
  • shear stress
  • pullout interaction coefficient
  • pullout load
  • clayey sand