ارتباط بین دوام بتن‌غلتکی و پارامترهای فضای‌خالی به کمک توموگرافی رایانه‌ای با اشعه ایکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری، عمران، صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین پارامترهای دوام بتن‌غلتکی در شرایط ذوب و انجماد و خصوصیات فضای‌خالی به دست‌آمده از روش توموگرافی رایانه‌ای با اشعه‌ایکس می‌باشد. برای این منظور، هشت طرح نمونه با چهار نسبت آب به سیمان 35/0، 4/0 ، 45/0 و 5/0 و روش‌های تراکمی میزلرزنده و چکش‌لرزنده ساخته شد. خصوصیاتی مانند درصد فضای‌خالی، تغییرات‌جرم، سرعت پالس‌ التراسونیک و مدول الاستیسته‌ی دینامیکی نسبی بررسی شد. علاوه بر این از روش سی‌تی‌اسکن و پردازش تصویر به منظور پیشبینی مقدار فضای‌خالی و مقایسه با روش آزمایشگاهی استفاده گردید. برای تشخیص فضای‌خالی از روش الگوریتم حدآستانه‌ی کلی مبتنی برحجم بهره‌گیری شد. همچنین از نتایج سی‌تی-اسکن به بررسی تعداد و اندازه‌ی فضای‌خالی و تاثیر این پارامتر‌ها بر دوام نمونه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت آب به سیمان درصد فضای‌خالی تا رسیدن به مقدار بهینه افزایش و بعد از آن کاهش می‌یابد. در تمامی نتایج در روش تراکمی چکش‌لرزنده مقاومت یخبندان - ذوب به مراتب بالاتر از میزلرزنده بود. به طوری‌که با کاهش نسبت آب به سیمان تفاوت بین نتایج شاخص‌های دوام در دو روش تراکمی بیشتر شد. نمونه‌های ساخته‌شده با نسبت آب به سیمان 35/0 در روش چکش‌لرزنده و نسبت‌های آب به سیمان 35/0 و 4/0 در روش میزلرزنده بیشترین آسیب را متحمل شدند. زیادبودن حفرات موئینه در ساختار بتن‌غلتکی تاثیر منفی و وجود حفرات ریز تاثیر مثبت روی دوام یخبندان - ذوب دارد. در هر دو روش تراکمی مقدار آب به سیمان بهینه برابر با 45/0 بود. در این مقدار شاخص‌های دوام مناسب‌ترین مقدار را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between roller compacted concrete durability and air void parameters using X-ray computed tomography

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazemi Alamoti 1
  • Ebadat Ghanbari Parmehr 3
1 Roads and transportation,Construction,Noshirvani Babol Industrial,Babol,Iran
3 مدیر گروه نقشه برداری
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the durability parameters of roller compacted concrete exposed to freeze-thaw conditions and the characteristics of the air void obtained by X-ray computed tomography (CT). For this purpose, eight RCCP designs with four water to cement ratios of 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 were prepared using two compactions methods including vibrating table and vibrating hammer. Properties such as air void content, mass changes, ultrasonic pulse velocity, and relative dynamic modulus were investigated. In addition, CT scan and image processing technique were used to estimate the air void content in designed RCCPs. In order to identify the air void, volumetric-based global thresholding algorithm method was used. The results showed that with the increase of water to cement ratio, the percentage of air void increases until the optimal value is reached and then decreases. The difference between the results of durability indicators in the two compaction methods increased with the decrease of water to cement ratio. RCCPs made with a water to cement ratio of 0.35 in the vibrating hammer method and water to cement ratios of 0.35 and 0.4 in the vibrating table method suffered the most damage after freeze-thaw cycles. The increase in capillary pores has a negative effect on the structure of roller compacted concrete and the presence of fine pores has a positive effect on freeze-thaw durability. In both compaction methods, the optimal amount of water to cement ratio was 0.45 showing appropriate durability indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • roller compacted concrete
  • air void
  • Digital Image Processing
  • CT scan
  • Durability