تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی تحت اثر برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

ضربه‌ی ناشی از برخورد وسایل نقلیه به ستون‌های خارجی ساختمان‌ها، یکی از سناریوهای تحقیقاتی برخورد می‌باشد. به این ‌منظور، در این تحقیق، تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ی قاب خمشی فولادی 2 طبقه‌ تحت اثر ضربه‌ی ناشی از برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌‌ در مصالح و بارهای اعمالی، با استفاده از روش‌های مبتنی بر شبیه‌سازی انجام گرفته است. سازه‌‌ی مذکور به صورت دو ‌بعدی در نرم‌افزارOpenSees مدل‌سازی گردیده و تحلیل حساسیت متغیرهای تصادفی مورد مطالعه با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو به کمک نرم‌افزارMatlab انجام ‌شده است. سپس توابع شرایط حدی بر مبنای حداکثر دوران مجاز تیر دهانه‌ی آسیب ‌دیده ارائه گردیده است. در نهایت، احتمال خرابی و شاخص قابلیت اطمینان قاب مذکور در سطوح عملکردی مختلف تحت اثر ضربه‌ی ناشی از برخورد وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک با سرعت‌های برخورد 20، 40، 60 و 80 کیلومتر بر ساعت بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در سازه‌ی مورد مطالعه، متغیرهای تصادفی جرم و سرعت وسیله‌ی نقلیه و مقاومت تسلیم مصالح، تأثیرگذارترین متغیرها در احتمال خرابی بوده و روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای بر مبنای تکنیک متغیر کنترل نسبت به روش مونت‌کارلو، با تعداد نمونه‌ی کمتر و زمان اجرای کوتاه‌تر، احتمال خرابی را با خطای قابل قبولی تخمین زده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability Analysis of Steel Moment-Resisting Frame Structure under the Light Vehicle Collision

نویسندگان [English]

  • Abbasali Sadeghi
  • Hamid Kazemi
  • Maysam Samadi
Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Impact induced by vehicles collision to external buildings' columns is one of the research scenarios of collision. Therefore, in this study, the reliability analysis of steel moment-resisting frame structure with 2-story has been conducted under the impact of light vehicle collision considering uncertainty in material and applied loads using simulation-‌based methods. The mentioned structure is modeled in OpenSees software two-dimensionally and the sensitivity analysis of the studied random variables is performed using Monte Carlo simulation-based method in Matlab software. Then, the limit state functions are proposed based on the maximum permitted beam rotation of damaged bay. Finally, the failure probability and reliability index of the mentioned frame is investigated and compared according to performance levels under the impact of light vehicle collision with speeds 20, 40, 60 and 80 km‌/‌h. The results showed that the random variables such as mass and velocity of vehicle and yield strength of material were the most influential variables in the failure probability and the control variates-based subset simulation method compared to Monte Carlo method estimated the failure probability with permissible error rate, less sample number and short running duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Steel Moment-Resisting Frame
  • Light Vehicle Collision
  • Simulation-Based Methods
  • Sensitivity analysis