بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح ‌شده با نانواکسید مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گسترش شبکه حمل‏ و‏ نقل سبب شده است تا نیاز بیشتری به آنالیز هزینه چرخه عمر و افزایش طول عمر مخلوط‌های آسفالتی احساس شود. به منظور بهبود خصوصیات عملکردی مخلوط‏‌های آسفالتی روش‏‌های متعددی وجود دارد که یکی از آ‌ن‌ها اصلاح قیر با استفاده از مواد اصلاح ‏کننده است. در سال‌های اخیر با ابداع و گسترش تولید انواع نانومواد توجه خاصی به استفاده از این مواد برای بهبود خواص رئولوژیکی قیر معطوف شده است. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی تاثیر نانواکسید مس بر رفتار رئولوژیکی قیر و خصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالت پرداخته شده است. از این رو، از آزمایش رئومتر برش دینامیکی برای تعیین مشخصات قیرهای پایه و اصلاح شده در دماهای میانی و بالا و همچنین آزمایش‌های خستگی به روش کشش غیرمستقیم و خزش دینامیکی به منظور بررسی عملکرد مخلوط‌های‌‌ آسفالتی در مقابل ترک‌خوردگی خستگی و شیارشدگی استفاده شده است. نتایج آزمایش‌های رئولوژیکی قیر نشان می‌دهد که استفاده از نانواکسید مس در 1 و 2 درصد وزن قیر باعث بهبود پارامتر شیارشدگی به ترتیب در قیرهای پیرنشده و پیر شده بین 343-49 و 250-57 درصد و همچنین بهبود پارامتر خستگی در قیرهای پیر شده‌ی بلند مدت از 40-11 درصد شده است. نتایج آزمایش‌های خستگی نشان می‌دهد عمر نمونه‌های حاوی 1 و 2 درصد از این افزودنی در دمای 5 و 20 درجه سانتی‌گراد به ترتیب 16-9 و 31-6 درصد بهبود یابد. همچنین، نتایج پتانسیل شیارشدگی نشان می‌دهد استفاده از 1 و 2 درصد نانواکسیدمس باعث کاهش تغییر شکل ماندگار به ترتیب 35-13 و 37-18 درصد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Rheological and Mechanical Properties of Asphalt Mixtures Modified with Nano Copper Oxide

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Hamedi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The performance of the asphalt mixture against damage is related to two main factors: external factors and internal factors. External factors are characteristics that are related to environmental factors such as weather conditions, drainage, and traffic. Internal factors are characteristics that are related to the asphalt mixing design, such as the properties and amount of aggregate, the properties and amount of bitumen, the properties of the filler, and the asphalt mixing mix design. Although bitumen has a small volume of asphalt mixture, its role in different temperatures on different failures of asphalt mixture is very important. The growth of the transportation network has led to a special need for the life cycle cost analysis and increase the lifespan of asphalt mixtures. There are several ways to improve the performance of asphalt mixtures, one of which is bitumen modification using modifiers. In recent years, with the invention and expansion of the production of nanomaterials, special attention has been paid to the use of nanomaterials to improve the rheological properties of bitumen. Accordingly, this study evaluates the effect of copper nano oxide on the rheological behavior of bitumen and the mechanical properties of the asphalt mixture. Therefore, the dynamic shear rheometer is used to determine the specifications of bitumens at medium and high temperatures, as well as fatigue and dynamic creep tests to investigate the performance of asphalt mixtures against fatigue cracking and rutting. The results of bitumen rheological experiments show that the use of copper nano oxide at 1 and 2 percent by weight of bitumen improves the rutting parameter in unaged and short-term aged bitumen from 49-343 and 57-257 percent, respectively, and also improves the fatigue parameter in long-term aged bitumen from 11-40 percent. The results of fatigue tests show that the fatigue life of samples containing 1 and 2 percent of this additive at 5 and 20 °C will improve by 9-16 percent and 6-31 percent, respectively. Also, the results of the rutting potential show that the use of 1 and 2 percent of nano oxide has reduced the permanent deformation change of 13-35 and 18-18 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot mix asphalt
  • Copper nano oxide
  • Rutting
  • Fatigue cracking
  • Dynamic shear rheometer
[1] A.R. Azarhoosh, Evaluating fatigue of asphalt mixtures using surface free energy method, Amirkabir University of Technology, 2018.
[2] F.M. Nejad, A.R. Azarhoosh, G.H. Hamedi, M.J. Azarhoosh, Characterization of permanent deformation resistance of precipitated calcium carbonate modified asphalt mixture, Journal of Civil Engineering and Management, 21(5) (2015) 615-622.
[3] F. Moghadas Nejad, A. Azarhoosh, G.H. Hamedi, Effect of high density polyethylene on the fatigue and rutting performance of hot mix asphalt–a laboratory study, Road Materials and Pavement Design, 15(3) (2014) 746-756.
[4] D. Sowah-Kuma, Assessment of Low Temperature Cracking in Asphalt Pavement Mixes and Rheological Performance of Asphalt Binders, 2014.
[5] J. Yang, S. Tighe, A review of advances of nanotechnology in asphalt mixtures, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96 (2013) 1269-1276.
[6] S. Ameen, Characterization of Asphalt Binder with Nanocomposite, Near East University, 2018.
[7] E. Santagata, O. Baglieri, L. Tsantilis, D. Dalmazzo, Rheological characterization of bituminous binders modified with carbon nanotubes, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 53 (2012) 546-555.
[8] D.B. Ghile, Effects of nanoclay modification on rheology of bitumen and on performance of asphalt mixtures, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology,  (2006).
[9] S.G. Jahromi, B. Andalibizade, S. Vossough, Engineering properties of nanoclay modified asphalt concrete mixtures, The Arabian Journal for Science and Engineering, 35(1B) (2010) 89-103.
[10] Z. You, J. Mills-Beale, J.M. Foley, S. Roy, G.M. Odegard, Q. Dai, S.W. Goh, Nanoclay-modified asphalt materials: Preparation and characterization, Construction and Building Materials, 25(2) (2011) 1072-1078.
[11] G. Liu, Characterization and identification of bituminous materials modified with montmorillonite nanoclay, TU Delft, Delft University of Technology, 2011.
[12] F. Xiao, A.N. Amirkhanian, S.N. Amirkhanian, Influence of carbon nanoparticles on the rheological characteristics of short-term aged asphalt binders, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(4) (2010) 423-431.
[13] F. Xiao, A.N. Amirkhanian, S.N. Amirkhanian, Long-term ageing influence on rheological characteristics of asphalt binders containing carbon nanoparticles, International Journal of Pavement Engineering, 12(6) (2011) 533-541.
[14] M.J. Khattak, A. Khattab, H.R. Rizvi, P. Zhang, The impact of carbon nano-fiber modification on asphalt binder rheology, Construction and Building Materials, 30 (2012) 257-264.
[15] J. Shen, B. Huang, X. Shu, B. Tang, Size effect of sub nano-scaled hydrated lime on selected properties of HMA, International Journal of Pavement Research and Technology, 4(4) (2011) 252.
[16] G. Shafabakhsh, S. Mirabdolazimi, M. Sadeghnejad, Evaluation the effect of nano-TiO 2 on the rutting and fatigue behavior of asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 54 (2014) 566-571.
[17] X. Shi, L. Cai, W. Xu, J. Fan, X. Wang, Effects of nano-silica and rock asphalt on rheological properties of modified bitumen, Construction and Building Materials, 161 (2018) 705-714.
[18] M. Mubaraki, S.I.A. Ali, A. Ismail, N.I.M. Yusoff, Rheological evaluation of asphalt cements modified with ASA polymer and Al2O3 nanoparticles, Procedia engineering, 143 (2016) 1276-1284.
[19] H. Ziari, H. Farahani, A. Goli, S. Sadeghpour Galooyak, The investigation of the impact of carbon nano tube on bitumen and HMA performance, Petroleum Science and Technology, 32(17) (2014) 2102-2108.
[20] G. Shafabakhsh, S. Sajadib, Evaluation of Rheological Behavior of Bitumen Modified with Nano Copper Oxide, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.7) (2018) 13-18.
[21] S. Karahancer, Investigating the performance of cuprous oxide nano particle modified asphalt binder and hot mix asphalt, Construction and Building Materials, 212 (2019) 698-706.
[22] M. Rezvan, A. Izadi, Investigation of the Effect of Iron and Aluminum Nano-oxides on Reduction of Moisture Sensitivity in Hot-mix Asphalt, Transportation Infrastructures Engineering, 4(1) (2016) 93-102 (In Persian).
[23] S. Kordi, Gh. Shafabakhsh, The Feasibility of the effect of nano Al2O3 on behavior of stone mastic asphalt mixtures against dynamic loads, Transportation Infrastructures Engineering, 2(1) (2016) 64-89 (In Persian).
[24] Sh. Shabaani, M. krymanesh, M.M. Hashemi, Evaluation of Aluminium Oxide Nano Effect on Rubber Bitumen Reological Behavior, Transportation Infrastructures Engineering, 5(3) (2019) 71-87 (In Persian).
[25] Iran Highway Asphalt Paving Code No. 234, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, Tehran, Iran, 2011 (In Persian).
[26] M. Pilar, J. Sunol, J. Bonastre, L. Escoda, Influence of process control agents in the development of a metastable Fe–Zr based alloy, Journal of Non-Crystalline Solids, 353(8-10) (2007) 848-850.
[27] D.E. Martinez, Modern pavement management, in: Silicon Dioxide, Silica (SiO2) Nanoparticles – Properties, Applications, AziNano Company, 2013.
[28] A. Diab, Z.P. You, H.N. Wang, Using modified creep and recovery tests to evaluate the foam-based warm mix asphalt contained nano hydrated lime, in:  Advanced Materials Research, Trans Tech Publ, 2013, pp. 90-96.
[29] M.S. Kabir, Effect of hydrated lime on the laboratory performance of superpave mixtures,  (2008).
[30] A. T240, Standard Method of Test for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt Binder (Rolling Thin-Film Oven Test), in, American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, D.C., 2015.
[31] A. R28, Standard Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a Pressurized Aging Vessel (PAV), in, American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, D.C., 2015.
[32] A. T315, Standard Method of Test for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR), in, American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, D.C., 2015.
[33] E.R. Brown, P.S. Kandhal, F.L. Roberts, Y.R. Kim, D.-Y. Lee, T.W. Kennedy, Hot mix asphalt materials, mixture design, and construction, NAPA Research and Education Foundation, 2009.
[34] A. T313, Standard Method of Test for Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR), in, American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, D.C., 2015.
[35] MS-2 Asphalt Mix Design Methods, Asphalt Institute, 2014.
[36] CEN, Test methods for hot mix asphalt—Part 24: Resistance to fatigue, in, EN12697-24. British Standards Institution London, 2012.
[37] M. Arabani, S.A. Tahami, M. Taghipoor, Laboratory investigation of hot mix asphalt containing waste materials, Road Materials and Pavement Design, 18(3) (2017) 713-729.
[38] A. Topal, B. Sengoz, Determination of fine aggregate angularity in relation with the resistance to rutting of hot-mix asphalt, Construction and Building Materials, 19(2) (2005) 155-163.
[39] S.G. Jahromi, N.A. Ahmadi, S. Vossugh, M. Mortazavi, Effects of nanoclay on rutting and fatigue resistance of bitumen binder, International journal of materials research, 103(3) (2012) 383-389.
[40] B. EN, 12697–25:“Bituminous Mixtures Test Methods for Hot Mix Asphalt, Part 25: Cyclic Compression Test”, British Standard,  (2016).
[41] M. Arabani, G.H. Hamedi, Using the surface free energy method to evaluate the effects of polymeric aggregate treatment on moisture damage in hot-mix asphalt, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(6) (2010) 802-811.
[42] N.M. Wasiuddin, Effect of Additives on Surface Free Energy Characteristics of Aggregates and Binders in Hot Mix Asphalt, ProQuest, 2007.
[43] R. Khan, M.A. Inam, S. Zam Zam, M. Akram, S. Shin, I.T. Yeom, Coagulation and Dissolution of CuO Nanoparticles in the Presence of Dissolved Organic Matter Under Different pH Values, Sustainability, 11(10) (2019) 2825.
[44] H. Behbahani, G.H. Hamedi, V.N. Moghaddam Gilani, Effects of asphalt binder modifying with nano hydrated lime on moisture susceptibility of asphalt mixtures with thermodynamically concepts, Petroleum Science and Technology,  (2019) 1-6.
[45] A. Azarhoosh, H.F. Abandansari, G.H. Hamedi, Surface-Free Energy and Fatigue Performance of Hot-Mix Asphalt Modified with Nano Lime, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(9) (2019) 04019192.
[46] S.J. Davarpanah, R. Karimian, F. Piri, Synthesis of copper (II) oxide (CuO) nanoparticles and its application as gas sensor, Journal of Applied Biotechnology Reports, 2(4) (2015) 329-332.