حذف کبالت از آب آلوده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آمزش عالی خاوران

2 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی، گروه عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی حذف فلزات سنگین (به صورت موردی حذف کبالت) از آب آلوده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و بررسی تأثیر فاکتورهای pH، زمان ماند، غلظت اولیه کبالت و دما بر روی حذف کبالت پرداخته شده و برای توصیف داده‌های حاصل از آزمایشات جذب از ایزوترم‌های تعادلی لانگمویر و فروندلیچ استفاده شده است. آزمایش‌ها با روش تاگوچی در نرم‌افزار کوآلیتک که از روش فاکتوریل جزئی استفاده می‌کند، طراحی گردید. نانوذرات  با روش هم‌رسوبی در آزمایشگاه سنتز شده و سپس آزمایش‌ها برای چهار سطح از هر فاکتور بر روی محلول شبیه‌سازی شده حاوی کبالت انجام می‌گردد و نتایج با کمک نرم­افزار کوآلیتک به روش تحلیل استاندارد تاگوچی مورد آنالیز قرار گرفته می‌شوند. بالاترین میزان جذب کبالت برابر با 81 درصد، در حالت pH برابر با 9، زمان ماند 15 دقیقه، غلظت اولیه کبالت برابر با 7 میلی‌گرم بر لیتر و دمای °C 60 می‌باشد. همچنین با توجه به تحلیل، شرایط بهینه در حالت pH برابر با 9، زمان ماند 10 دقیقه، غلظت اولیه کبالت برابر با 25 میلی‌گرم بر لیتر و دمای °C 20 می‌باشد. میزان بازدهی در جذب کبالت 383/86 درصد پیش‌بینی می‌شود. در انتها نتیجه آزمایش در شرایط بهینه بر روی پساب صنعتی واقعی حاوی 36 میلی­گرم بر لیتر کبالت 60 با درصد جذب 6/71 همراه می‌باشد که با توجه به تغییر در شرایط آزمایشگاهی و واقعی دارای اختلاف 11/17 درصدی می‌باشد. داده‌های حاصل از بررسی ایزوترهای جذب با دو مدل فوق مطابقت داشته و برازش بیشتری نسبت به مدل فروندلیچ دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Cobalt from Contaminated Water Using Magnetic Iron Oxide Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • somayeh rahmani 1
  • bardia beheshti 2
  • mohammad reza doosti 3
2 birjand university, birjand, iran.
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, Civil-Environmental Department of Birjand University
چکیده [English]

In the present study, the removal of cobalt ions from water by magnetic nanoparticles of Fe3O4 was investigated as a function of pH, time, cobalt ions concentration, and temperature. The design of experiments was performed using Taguchi fractional factorial method to study the effect of these factors at 4 levels on the performance of the nanoparticles synthesized by the co-precipitation technique. Data were analyzed by Coalition software and adsorption experiments were described based on Langmuir and Freundlich equilibrium isotherms. The highest adsorption rate (81%) was achieved at a cobalt initial concentration of 7 mg/l, a temperature of 60 °C, pH of 9, and residence time of 15 minutes. Considering the results of data analysis the optimum process conditions were found to be as follows: pH 9, residence time 10 minutes, cobalt initial concentration 25 mg/ L, and temperature 20 °C. The efficiency of cobalt adsorption was estimated to be 86/383%. The results of experiments on real industrial wastewater containing 36 mg/l cobalt 60 obtained under optimal conditions showed an adsorption efficiency of 71.6%. This indicates a drop of 17.11% that is attributed to the difference between experimental and actual conditions. The data obtained from adsorption isotherms were consistent with the two systems in question and best fitted to the Freundlich model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Waste
  • Cobalt Removal
  • Iron Oxide Magnetic Nanoparticles
  • Absorption rate
  • Coalick Software
[1] S. Rahmani, E. Alamatian, Management of wastewater and its application in combating the effects of drought, 1 ed., Green Ryan Gostar, Tehran, 2017.
[2] M.m. tehrani, Removal of toxic heavy metals: Natural products as bioavailable, Two Feyz Newspaper, 16 (2013).
[3] M. Adeli, Y. Yamini, M. Faraji, Removal of copper, nickel and zinc by sodium dodecyl sulphate coated magnetite nanoparticles from water and wastewater samples, Arabian Journal of Chemistry, 10 (2017) 514-521.
[4] M.E. Mahmoud, S.B. Ahmed, M.M. Osman, T.M. Abdel-Fattah, A novel composite of nanomagnetite-immobilized-baker’s yeast on the surface of activated carbon for magnetic solid phase extraction of Hg(II),, fuel, 139 (2015) 614-621.
[5] A. Akbari, F. Mohamadzadeh, New Method of Synthesis of Stable Zero Valent Iron Nanoparticles (Nzvi) by Chelating Agent Diethylene Triamine Penta Acetic Acid (DTPA) and Removal of Radioactive Uranium From Ground Water by using Iron Nanoparticle, J. Nanostruct., 2 (2012) 175-181.
[6] M. Fischer, Interaction of water with (silico)aluminophosphate zeotypes: a comparative investigation using dispersion-corrected DFT, Phys. Chem. Chem. Phys, 18 (2016) 15738-15750.
[7] M.E. Mahmoud, M.S. Abdelwahab, A.E.H. Abdou, Enhanced removal of lead and cadmium from water by Fe3O4-cross linked-O-phenylenediamine nano-composite, Separ.Sci.Technol, 51 (2016) 237-247.
[8] A.Z. Badruddoza, Z.B. Shawon, W.J. Tay, K. Hidajat, M.S. Uddin, Fe 3 O 4/cyclodextrin polymer nanocomposites for selective heavy metals removal from industrial wastewater, Carbohydrate polymers, 91(1) (2013) 322-332.
[9] X. Jian, B. Wu, Y. Wei, S.X. Dou, X. Wang, W. He, N. Mahmood, Facile Synthesis of Fe3O4/GCs Composites and Their Enhanced Microwave Absorption Properties., ACS applied materials & interfaces, 8(9) (2016) 6101-6109.
[10] b. pan, h. qiu, b. pan, g. nie, l. xiao, l. lv, w. zhang, q. zhang, s. zheng, Highly efficient removal of heavy metals by polymer-supported nanosized hydrated Fe (III) oxides: behavior and XPS study, Water research, 44 (2010) 815-824.
[11] Y. Li, J. Li, Y. Zhang, Mechanism insights into enhanced Cr (VI) removal using nanoscale zerovalent iron supported on the pillared bentonite by macroscopic and spectroscopic studies, Journal of Hazardous materials, 227 (2012) 211-218.
[12] H. Narayani, R. Augustine, S. Sumi, M. Jose, K.D. Nair, M. Samsuddin, H. Prakash, S. Shukla, Removal of basic and industrial azo reactive dyes from aqueous solutions via Fenton-like reactions using catalytic non-magnetic Pd-flyash and magnetic Pd-Fe3O4-flyash composite particles, Separation and Purification Technology 172 (2017) 338-349.
[13] A. Hassani, G. Çelikdag, P. Eghbali, M. Sevim, S. Karaca, Ö. Metin, Heterogeneous sono-Fenton-like process using magnetic cobalt ferritereduced graphene oxide (CoFe2O4-rGO) nanocomposite for the removal of organic dyes from aqueous solution, Manuscript, 4177(17) (2017) 30380-30424.
[14] Y.L. Pang, S. Lim, H.C. Ong, W.T. Chong, Research progress on iron oxide-based magnetic materials: Synthesis techniques and photocatalytic applications, Manuscript, 8842(15) (2015) 1670-1683.
[15] Y. Ren, H. Abbood, F. He, H. Peng, K. Huang, Magnetic EDTA-modified chitosan/SiO2/Fe3O4 adsorbent: Preparation, characterization, and application in heavy metal adsorption, Chem Eng J, 226 (2013) 300-311.
[16] J. Shi, H. Li, H. Lu, X. Zhao, Use of Carboxyl Functional Magnetite Nanoparticles as Potential Sorbents for the Removal of Heavy Metal Ions from Aqueous Solution, Chemical Engineering Journal, 60(7) (2015) 2035-2041.
[17] A.Z.M. Badruddoza, Z.B.Z. Shawon, M. TaifurRahman, K.W. Hao, K. Hidajat, M.S. Uddin, Ionically modified magnetic nanomaterials for arsenic and chromium removal from water, Chemical Engineering Journal, 225 (2013) 607-615.
[18] L.P. Lingamdinne, Y.Y. Chang, J.K. Yang, J. Singh, E.H. Choi, M. Shiratani, J.R. Koduru, P. Attri, Biogenic reductive preparation of magnetic inverse spinel iron oxide nanoparticles for the adsorption removal of heavy metals, Chemical Engineering Journal, 307 (2017) 74-84.
[19] S. GHAFOOR, S. ATA, SYNTHESIS OF CARBOXYL-MODIFIED Fe3O4@SiO2 NANOPARTICLES AND THEIR UTILIZATION FOR THE REMEDIATION OF CADMIUM AND NICKEL FROM AQUEOUS SOLUTION, J. Chil. Chem. Soc, 62 (2017).
[20] M.E. Mahmoud, E.A. Saad, M.A. Soliman, M.S. Abdelwahab, Encapsulation of Nano Zerovalent Iron with Ethylenediamine and Diethylenetriamine for Removing Cobalt and Zinc and their Radionuclides from Water, Manuscript, 3437(17) (2017) 30482-30487.
[21] R.R. Kalantary, A.J. Jafari, B. Kakavandi, S. Nasseri, A. Ameri, A. Esrafili, Simultaneous removal of Lead and Aniline from industrial wastewater using magnetic composite of Fe3O4/PAC, Iran Occupational Health, 12(4) (2015).
[22] N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Elsevier,  (2012).
[23] E. Pérez, L. Ayele, G. Getachew, G. Fetter, P. Bosch, A. Mayoral, I. Díaz, Removal of chromium (VI) using nano-hydrotalcite/SiO2 composite, J. Environm. Chem. Engin, 3(3) (2015) 1555-1561.
[24] J.H. Kim, H.J. Gibb, P.D. Howe, Cobalt and inorganic cobalt compounds, in, World health organization, 2013.
[25] M. Haining, Z. Zhenzhong, Z. Fangxia, Q. Tai, Y. Jingdong, Orthogonal optimization design for preparation of Fe 3 O 4 nanoparticles via chemical coprecipitation, Surface Science, 280 (2013) 679-685.
[26] F. Wang, C. Guo, L.r. Yang, C.Z. Liu, Magnetic mesoporous silica nanoparticles: fabrication and their laccase immobilization performance, Bioresource Technology, 101 (2010) 8931-8935.
[27] W.N. WS, H. MA, Removal of heavy metal ions from wastewater by chemically modified plant wastes as adsorbents: a review, Bioresource technology, 99 (2008) 3935-3948.
[28] H. Rezvan, h. h.nejad, Investigation on removal of heavy metals from aqueous solutions using iron oxide nanoparticles, in:  National Conference on Environmental Health of Iran, in:  Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, 2014.
[29] G. KANTHIMATHI, P. KOTTEESWARAN, P.T. ARASU, M. KOTTAISAMY, Adsorption Efficiency of Synthetic Nano Iron Oxide and Commercial Activated Carbon Towards the Removal of Co (II) Ions, Chem Sci Trans, 3 (2014) 431-437.
[30] J. HM, Y. ZP, Z. Y, H. X, L. HZ, Zincon-immobilized silica-coated magnetic Fe3O4 nanoparticles for solid-phase extraction and determination of trace lead in natural and drinking waters by graphite furnace atomic absorption spectrometry, Talanta,, 94 (2012) 251-256.
[31] K.C. Baricka, M. Aslam, Y.-P. Linc, D. Bahadur, P.V. Prasadd, V.P. Dravid, Novel and Efficient MR active aqueous colloidal Fe3O4 nanoassemblies Materials Chemistry (2009).
[32] U. A, S.A. G, B. E, Y. Z, M. M, Fe3O4 and γ-Fe2O3 nanoparticles for the adsorption of Co2+ from aqueous solution, Journal of colloid and interface science, 298 (2006) 501-507.
[33] B. Kakavandi, A. Esrafili, A.M.-B. A, A. Jonidi, R. Rezaei, Magnetic Fe3O4@C nanoparticles as adsorbents for removal of amoxicillin from aqueous solution, Wat Sci Tech, 69(1) (2014) 147-155.
[34] J. Ren, M. Bopape, K. Setshedi, J. Kitinya, M. Onyango, Sorption of Pb (II) and Cu (II) by low-cost magnetic eggshells-Fe3O4 powder, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 18(2) (2012) 221-231.
[35] M. Farzadkia, M. Gholami, M. Kermani, K. Yaghmaeian, Biosorption of hexavalent Chromium from aqueous solutions by chemically modified brown algae of Sargassum sp. and dried activated sludge, Asian Journal of Chemistry, 24(11) (2012) 52-57.
[36] A. Gholizadeh, M. Kermani, M. Gholami, M. Farzadkia, K. Yaghmaeian, Removal efficiency, adsorption kinetics and isotherms of phenolic compounds from aqueous solution using rice bran ash, Asian Journal of Chemistry, 25(7) (2013) 3871-3878.