ارزیابی احتمالاتی آسیبپذیری لرزه‌ای سازه‌های بتن آرمه بهسازی شده با مهاربند برون محور دارای پیوند قائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران؛ دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دکترا عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 کارشناسی ارشد عمران موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان بابل

چکیده

امروزه انبوهی از ساختمان‌ها وجود دارند که بنا به دلایل مختلفی احساس می‌شود نتواند حداقل نیازهای لرزه‌ای مدنظر آیین‌نامه‌های جاری را تأمین کند. به همین دلیل باید اقدام به بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها کرد. مهاربند فولادی برون محور با تیر لینک قائم یک روش بهسازی نوین در ارتقای لرزه‌ای ساختمان‌های موجود می‌باشد. در این مقاله از این تکنیک بهسازی استفاده شده است. به این منظور در این تحقیق سه تیپ ساختمان بتن آرمه دارای پلان یکسان با طبقات 3، 5، 8 انتخاب و این سازه‌ها با استفاده از مهاربند فولادی برون محور با پیوند قائم بهسازی می‌گردد، سپس با مدل‌سازی در نرم‌افزار OpenSEES و استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده و تشکیل منحنی‌های شکنندگی، مورد ارزیابی لرزه‌ای قرار می‌گیرند. پارامتر تقاضای لرزه‌ای دریفت طبقات فرض گردید و ضمناً مقادیر ظرفیت دریفت طبقات برای سطوح آسیب مختلف از آیین‌نامه هازوس بدست آمده‌اند و بر این اساس منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای ترسیم شده‌اند. نتایج حاکی از تأثیر این روش مقاوم سازی در کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای این ساختمان‌ها دارد. در سطح عملکرد آسیب کامل مقادیر میانه شکنندگی لرزه‌ای برای مدل‌های 3 و 5 و 8 طبقه به ترتیب %35، %90 و %146 درصد افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Vulnerability Assessment of Reinforced Concrete Structures Equipped with Eccentrically Braced Frames Having Vertical Link

نویسندگان [English]

  • mohammad Shamekhi amiri 1
  • ali naseri 2
  • mahmood messgarpour amiri 3
1 Assistant Professor of Civil Engineering; Shahrood University of Technology
2 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
3 Msc. student of Civil Engineering, University of Aryan, Mazandaran
چکیده [English]

Nowadays, there are various types of existing buildings with poor seismic detailing so they cannot cover the seismic code provisions. Accordingly, seismic rehabilitation technics should be implemented for these structures. Eccentrically Braced Frame having a vertical link is a new strategy for retrofitting existing RC buildings. In this article, three types of reinforced concrete structures with the same architectural plan having 3, 5, and 8 stories are retrofitted with Eccentrically Braced Frames having vertical links, and the seismic fragility curves are developed based on Incremental Dynamic Analysis (IDA) in OpenSEES. The demand statistics in terms of maximum inter-story drift ratio are obtained for 20 sets of ground motion records, the capacity is determined according to the HAZUS-MH limit states, and finally, the corresponding seismic fragility curves are developed. The results represent the effect of the implemented retrofit strategy on the seismic vulnerability of this subclass of structures. The median seismic fragility for 3, 5, and 8 story models are increased 35%, 90%, and 146 % accordingly, at the complete damage state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probabilistic evaluation
  • Seismic retrofitting
  • Reinforced concrete structures
  • EBF
  • Vertical link
[1] D. Guha-apir, F. Vos, R. Below, S. Ponserre, Annual Disaster Statistical Review 2010: The Numbers and Trends. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED),  (2010).
[2] w. site, The Centre of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, Iran University of science and Technology, web site: http://www.iust.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=57&slct_pg_id=8715, in.
[3] T. Anagnos, C. Rojahn, A. Kiremidjian, NCEER-ATC Joint Study on Fragility of Buildings, National Center for Earthquake Engineering Research (NCEER) (1995).
[4]  حیدریان، علی. شریفیان، حمید.، طراحی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح با استفاده از مهاربند پانل برشی (تیر پیوند قائم) براساس سطح عملکرد, همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، (1389).
[5]  احمدی نژاد، سیدعلی. مظلوم، موسی.،عملکرد تیر پیوند قائم در سازه‌های بهسازی شده و ارائه یک روش مدل‌سازی در برنامه sap2000"، دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله و ژئوتکنیک، آذرماه91، مازندران، ایران، (1391).
[6] A. Ghobarah , H. Abou-Elfath, Rehabilitation of a reinforced concrete frame using eccentric steel bracing, Engineering structures, 23 (2001) 745-755.
[7] M. D Aniello, G. Della Corte, F. Mazzolani, Seismic upgrading of RC building by steel eccentric braces: Experimental results vs. numerical modeling, in:  5th international conference on behavior of steel structures in seismic areas, 2006.
[8] W. Da-peng, Y. An-lin, X. Li-ming, Seismic performance testing ofreinforcement concrete frames strengthened with Y-eccentrically brace, Journal of Chongqing University (English Edition), 11(151-160) (2012).
[9] M.M. Al-Dwaik, A.N. S., Analytical CaseStudy of Seismic Performance of Retrofit Strategies for Reinforced Concrete Frames: Steel Bracing with Shear LinksVersus Column Jacketing, Jordan Journal of Civil Engineering, 7(1) (2013) 26-43.
[10] V. Nandi, Gunderao, G.S. Hiremath Seismic Behavior of Reinforced Concrete Frame with Eccentric Steel Bracings, SSRG International Journal of Civil Engineering (SSRG-IJCE), 2(6) (2015) 42-46.
[11] G. Ince, H. Ince, Huseyn., C. Ocal, Seismic behavior of  RC frames retrofirred by eccentrically braced  frames with vertical link in:  Proceedings of 27th The IIER International Conference, Petersburg, Russia, 2015, pp. 87-90.
[12] HAZUS-MH MR5. 2003. “Multi-Hazard loss Estimation Methodology, Earthquake Model.” Washington, DC, USA: Federal Emergency Management Agency.
[13] H. Pahlavan, A. Naseri, A. Einolahi, Probabilistic Seismic Vulnerability assessment of RC Frame Structures Retrofitted with Steel Jacketing, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2018) .
[14] Code No. 360, 2007. Islamic Republic of Iran, Management and Planning Organization, Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings.
[15] Mazzoni, S., McKenna, F. and Fenves, G.L., 2005. “OpenSees command language manual”. Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center, 264.
[16] Okazaki, T., Arce, G., Ryu, H. C., and Engelhardt, M. D., “Experimental study of local buckling, overstrength, and fracture of links in eccentrically braced frames”. Journal of Structural Engineering, (2005),131(10), 1526-1535.
[17] S.M. Hosseini-Gelekolai, M.R. Tabeshpour, soft story design in reinforced concrete structure and effect of masonry infill wall, in:  Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, TEHRAN, IRAN, 2011.
[18] M. poursha, F. khoshnoudian, A.S. moghdam, A consecutive moal pushover procedure for estimating the seismic demands of tall buildings, Engineering structures, 31 (2009) 591-599.
[19] FEMA. Quantification of building seismic performance factors. FEMA P695. 2009. Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.
[20] A. Naseri, H. Pahlavan, G. Ghodrati Amiri, Probabilistic seismic assessment of RC frame structures in North of Iran using fragility curves, Journal of Structural and Construction Engineering, 4(4) (2017) 58-78.
 [21] Earthquake damage evaluation data for California, Applied Technology Council (ATC). 1985.
[22] H. Pahlavan, a. naseri, S. Rafiei, H. Baghery, The Effect of Columns Height and Span Number on the Vulnerability of Horizontally Curved Multiframe RC Box-Girder Highway Bridges, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2017) .