بهره‌گیری از تابع شکل سینوسی در تحلیل پل‌های بتنی سه دهانه پیوسته در جهت عرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه دانشگاه قم

2 استادیار، دپارتمان پژوهشکاه بین اللمللی زلزله و زلزله شناسی، تهران، ایران

3 دانشیار، دپارتمان مهندسی عمران-سازه، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پل‌های سه دهانه و پیچیدگی‌های تحلیل سازه‌های چند درجه آزادی به روش دستی، بکارگیری روش‌های دقیق عددی در تخمین نیروهای این گروه از پل‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه روشی تحلیلی معرفی خواهد شد که برای ارزیابی پل‌های سه دهانه پیوسته با پایه‌های جداسازی نشده و عرشه با مقطع ثابت و گشتاور ماند نسبتاً بالا در جهت عرضی می‌تواند کارآمد باشد. روش معرفی شده در این مطالعه براساس به کارگیری تابع شکل سینوسی برای تغییرشکل عرشه پل و همچنین نیروهای وارده متناظر با آن تغییرشکل خواهد بود. این روش با فرض مدل ساده تیر بر روی تکیه گاه‌های الاستیک میسر شده است و با تشکیل و به حداقل رساندن تابع پتانسیل ناشی از کلیه پارامترهای محرک و مقاوم در شکل‌گیری تغییرشکل، ایجاد شده است. با توجه به اینکه روش پیشنهادی آشتو در محاسبه نیروهای پل‌ها با بیش از دو دهانه روشی سه‌بعدی و نیازمند به کارگیری نرم‌افزارهای خاص در این رابطه می‌باشد، طرح روش دستی مناسب و دقیق برای ارزیابی نیروهای عرضی پل‌های سه دهانه می‌تواند ایده مقایسه‌ای بسیار مناسبی محسوب گردد. در نظر گرفتن 5 نمونه حالت مختلف برای یک نمونه مثال و تحلیل آنها، و بدست آوردن نتایج حاصل از روش پیشنهادی با اختلاف کمتر از 10% نسبت به روش دقیق، نشان از دقت بالای روش پیشنهادی و کارآمدی آن در کنترل محاسبات برای گروه پل‌های مذکور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the Sinusoidal Shape Function in Analyzing the 3-Span Continuous Concrete Bridges in Lateral Direction

نویسندگان [English]

  • farshad ghaffari 1
  • mohammad ghasem vetr 2
  • mohammad reza adl parvar 3
1 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Prof, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology(IIEES).
3 Associate Prof, Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

With attention to the importance of the three-span continuous bridges and the complexity of analyzing structures with multi-degree of freedom, utilizing desirable numerical models to estimate the internal forces of this group of structures is highly effective. A new analyzing method is introduced in this study which can be used to the 3-span continuous bridges with constant section and heavy moment resistance in the transverse direction. The defined pattern is based on employing sinusoidal shape function both the bridge’s deflection shape and its corresponding applied forces. This model is developed by assuming a simple beam on the elastic constraints and thereby its results can be earned by minimizing the created potential function of the whole structure. Creating a desirable manual method in calculating the internal shear forces of columns in the three-span bridges is a good comparative idea over the complicated method proposed by Aashto needing 3-dimensional modeling in related software. By considering 5 different states of an example sample and analyzing those, the obtained results of the suggested way prove its high precision and efficiency on controlling the calculations manually because of having mostly the errors less than 3 percent related to the exact method.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Energy of Structure
  • Transverse Forces
  • Sinusoidal Shape Function
  • Potential Function
  • Single-Mode Spectral Analysis
1. AASHTO, 2012 AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Customary U.S. Units (6th Edition), American Association of State Highway and Transportation Officials, 4th Edition, Washington, D.C.
2. Barker, R. M. & Puckett, J. A. 2013 Design of Highway Bridges: A LRFD Approach, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.
3. Clough, R.W.  & Penzein, J. 1993 Dynamics of Structures, McGraw Hill, New York.
4. Chopra AK, Chopra AK. Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall; 2007 May 1.
5. chen, W.F. & Lui, E.M. 1987 Structural Stability, Elsevier, New York.
6. Caltrans, 2014a California Amendments to AASHTO LRFD Bridge Design Specifications – 6th Edition, California Department of Transportation, Sacramento, CA.
7. Najm H, Vasconez R. Assessment of AASHTO LRFD guidelines for analysis of regular bridges subjected to transverse earthquake ground motions. Bridge Structures. 2015 Jan 1; 11(1, 2):3-18.
8. Calvi GM. Recent experience and innovative approaches in design and assessment of bridges. Proceedings of 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, 2004.
9. Tubaldi E, Barbato M, Dall’Asta A. Transverse seismic response of continuous steel-concrete composite bridges exhibiting dual load path. Earthquake and Structures 2010; 1(1):21–41. 
10. Tsai MH. Transverse earthquake response analysis of a seismically isolated regular bridge with partial restraint.Engineering Structures 2008; 30(2):393–403.
11. Makris N, Kampas G, Angelopoulou D. The eigenvalues of isolated bridges with transverse restraints at the end-abutments. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2010; 39(8):869–886.
12. Tubaldi E, Dall'Asta A. Transverse free vibrations of continuous bridges with abutment restraint. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. 2012 Jul 25; 41(9):1319-40.
13. Buckle, I.G., Mayes, R.L. & Button, M.R., 1987 Seismic design and retrofit manual for highway bridge, Report No. FHWA-IP-6, Final Report, National Technical Information Service, Springfield, Verginia. 130-136.