بررسی عددی-آزمایشگاهی جدا‌ساز لرزه‌ای ژئوسنتتیکی در بستر مدفن‌های زبالة جامد شهری: مطالعة مدفن کهریزک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 استاد، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

بارهای لرزهای ناشی از جابجایی های درون زباله، سیستم لاینر تحتانی، سیستم پوشش، پی و فصول مشترک می توانند باعث آسیب مدفن های زباله شهری شوند. مصالح سنتتیکی صیقلی واقع در زیر سازه ها می توانند با مکانیزم لغزندگی و جذب انرژی وارده از زلزله ها، باعث حفاظت لرزهای شوند. در مطالعه حاضر، بررسی های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی نقش جداسازی بستر درون خا کی بر روی پاسخ لرزهای مدفن زباله شهری کهریزک انجام گرفتند. آزمایش های میزلرزه روی خا کریز زباله جامد شهری عایق شده با لاینرهای شبه بیضوی در معرض تحریک های سینوسی هارمونیک در بستر، انجام شدند. همچنین مدل سازی عددی بر روی مدل فیزیکی صورت پذیرفت. نتایج حالت های جدا شده و جدا نشده برحسب جابجایی دائمی و پاسخ لرزهای مورد مقایسه قرار گرفتند. در ادامه، رفتار مدل عددی مدفن تحت تأثیر پارامترهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه همخوانی خوبی بین نتایج مدل فیزیکی و مدل عددی بزرگ مقیاس حاصل شد. مطالعات صورت گرفته ثابت کردند که به کارگیری سیستم الینر کامپوزیتی با کاهش بیشتر ضریب اصطکا ک کاهش قابل ملاحظه ای در مقدار شتاب ها و جابجایی ها حاصل نموده و در شرایط لرزهای از سازه محافظت به عمل می آورد. کارآیی این تکنیک با افزایش تراز شتاب ورودی افزایش می یابد. نتایج نشان دادند که افزایش مدول برشی، مقدار بزرگنمایی طیفی و جابجایی نسبی را کاهش می دهد. همچنین مالحظه شد که با افزایش سن زباله، جداسازی بستر مقدار جابجایی و عرض ترک را افزایش می دهد. عالوه بر این، اجرای لاینر بصورت تخت، حرکت گوه گسیختگی به سمت کناره ها را تسهیل نموده و اجرای لاینر مقعر مانع از حرکت گوه گردیده و نهایتا" کاهش نشست می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Studies of Seismic in-Soil Isolation of MSW Landfill by Geosynthetic Liners: Case Study of Kahrizak Landfill,Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Mirhaji 1
  • Yaser Jafarian 2
  • mohamad hasan baziar 3
  • Mohammad Kazem Jafari 4
1 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Geotechnical Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
3 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Geotechnical Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of municipal solid waste landfills (MSWLF) is to dispose non-recyclable materials, gas extraction, composting, and controlling of pollutants that threaten human health and the environment, and finally providing useful areas after filling. Since Iran is located on the seismic belt and has experienced some high intense earthquake, the study of the Tehran’s MSWLF landfill known as the Kahrizak landfill is important. Seismic loads may damage MSWLF through the relative movements within the waste, bottom lining system, cover system, foundation, and interfaces. The smooth synthetic materials might be placed beneath the structures to provide seismic protection by absorbing the imparted energy of earthquakes through the sliding mechanism. In the present study, experimental investigations were conducted in order to evaluate role of in-soil base isolation on seismic response of the Kahrizak MSW landfill. Shaking table tests were conducted on the MSW embankment isolated by semi-elliptic shaped liners and subjected to harmonic sinusoidal base excitations. Furthermore, the behavior of the physical shaking table model was investigated by numerical modeling. The results of the isolated and non-isolated cases are compared in terms of permanent displacement and seismic response. In this study, a good agreement was found between the results of the physical model and the large scale numerical model. Studies have shown that the use of a composite liner system with a further reduction in the friction coefficient results in a significant reduction in the amount of acceleration and displacement, and can protect the structure in seismic conditions. This method did not show a significant effect on the landfill settlement. The efficiency of this technique increases with increasing the amplitude of input motion employed in the current study. It was also observed that employing flat liner leads the movement of the ridge to the sides; and the concave liner prevents the wedge to move excessively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal solid waste
  • Geosynthetic liner
  • Seismic isolator
  • Shaking table
  • FLAC 2D
[1]         K. Han, C. Yun-min, L. Dao-sheng, W. Zhen-tong, Stabil- ity and Permanent Displacements Analysis of Wasteland During Earthquakes, Acta Seismologica Sinica, 14(2) (2001) 216-224.
[2]         M.G. Ayoola, H.I. Inyang, V.O. Ogunro, Analyses of Seis- mic Damage to Interfaces in Waste Containment Systems: A Re- view, Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, 9(4) (2005) 292-304.
[3]         N. Matasovic, E. Kavazanjian, Seismic Response of a Composite Landfill Cover, Journal of Geotechnical and Geoen- vironmental Engineering, 132(4) (2006) 448-455.
[4]         E.J. Kavazanjian, 11th Peck Lecture: Predesign Geotech- nical Investigation for the OII Superfund Site Landfill, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 139(11) (2013) 1849-1863.
[5]         F. Castelli, V. Lentini, M. Maugeri, Stability Analysis of Landfills in Seismic Area, in: Geo-Congress 2013, 2013.
[6]         G.N. Richardson, E.J. Kavazanjian, N. Matasovic, RCRA Subtitle D (258): Seismic Design Guidance for Municipal Solid Waste Landfill Facilities, EPA/600/R-95/051, U.S. Environmen- tal Protection Agency, Cincinnati, Ohio : Risk Reduction Engi- neering Laboratory, Office of Research and Development, 1995.
[7]         E.J. Kavazanjian, Seismic Design of Solid Waste Con- tainment Facilities, in: Proceedings of the Eight Canadian Con- ference on Earthquake Engineering, Vancouver, BC, 1999, pp. 51-89.
[8]         N. Matasovic, E. Kavazanjian, A. Augello, J.D. Bray, R.B. Seed, Solid Waste Landfill Damage Caused by 17 January 1994 Northridge, in: Woods, Mary C. and Seiple, Ray W., Eds., The Northridge, California, Earthquake of 17 January 1994, Califor- nia Department of Conservation, Division of Mines and Geology, 1995, pp. 221-229.
[9]         M.K. Yegian, U. Kadakal, Geosynthetic Interface Behav- ior under Dynamic Loading, Geosynthetics International, 5(1-2) (1998) 1-16.
[10]      C.A. Kircher, 2009 NEHRP Recommended Seismic Pro- visions: Design Examples, FEMA P-750, 2009.
[11]      M.K. Yegian, A. M. Lahlaf, Dynamic Interface Shear Strength Properties of Geomembranes and Geotextiles, Journal of Geotechnical Engineering, 118(5) (1992) 760-779.
[12] M.K. Yegian, U. Kadakal, Foundation Isolation for Seis- mic Protection Using a Smooth, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(11) (2004) 1121-1130.
[13] S.A. Harati, R.J. Jamshidi, A. Abdollahi-Nasab, Landfill Gas Extraction Potential from Conventional Landfills-Case Study 
of Kahrizak Landfill, in: IWWG International Waste Working Group, Specialized Session C, Waste-to-Energy Research and Technology Council, October, 2007.
[14]  H. Zafarani, B. Hassani, A. Ansari, Estimation of earth- quake parameters in the Alborz seismic zone, Iran using general- ized inversion method, Soil Dynamics and Earthquake Engineer- ing, 42(Supplement C) (2012) 197-218.
[15]  Islamic Republic News Agency (IRNA), Retrieved from http://www.irna.ir/fa/News/278262, (2012, July 10).
[16]  Iranian Students News Agency (ISNA), Retrieved from https://www.isna.ir/news/96021106503, (2017, May 1).
[17]  Maps, G. (2016). Aerial and Three-dimensional View of the OII Landfill [Aradkooh waste processing plant]. 2014, Re- trieved from Https://www.google.com/maps, (2015, May 10)
[18]   Iran Bana Arian, Geosynthetic Data Sheet, Retrieved from http://ibagroup.ws/?page_id=449, (2015, Jan 14).
[19]  R.M. Koerner. Designing with Geosythetics, Second Edi- tion, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1(1990).
[20]  S. Iai, Similitude for Shaking Table Tests on Soil-Struc- ture-Fluid Model in 1g Gravitational Field, Soils and Founda- tions, 29(1) (1989) 105-118.
[21]  P.J. Meymand, Shaking Table Scale Model Tests of Non- linear Soil-Pile-Superstructure Interaction in Soft Clay, Univer- sity of California, Berkeley, 1998.
[22]  N. Matasovic, E.J. Kavazanjian, Cyclic Characterization of OII Landfill Solid Waste, Journal of Geotechnical and Geoen- vironmental Engineering, 124(3) (1998) 197-210.
[23]    E.J. Kavazanjian, N. Matasovic, R. Bonapart, G.R. Schmertmann, Evaluation of MSW Properties for Seismic Anal- ysis, New Orleans, LA, 1995.
[24]  P. Yuan, E.J. Kavazanjian, W. Chen, B. Seo, Composi- tional Effects on the Dynamic Properties of Municipal Solid Waste, Waste Management, 31(12) (2011) 2380-2390.
[25]    G.A. Ordonez, SHAKE2000: A Computer Program for the 1-D Analysis of Geotechnical Earthquake Engineer- ing Problems, in: User’s Manual, Geomotions, LLC, Lacey, Washington, 2010.
[26]  M.K. Yegian, M. Catan, Soil Isolation for Seismic Pro- tection Using a Smooth Synthetic Liner, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(11) (2004) 1131-1139.
[27]  D. Zekkos, J.D. Bray, E.J. Kavazanjian, N. Matasovic,
E.M. Rathje, M.F. Riemer, K.H. Stokoe, Unit Weight of Munici- pal Solid Waste, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132(10) (2006) 1250-1261.
[28]   N. Shariatmadari, A.H. Sadeghpour, F. Razaghian, Ef- fects of Aging on the Shear Strength Behavior of Municipal Solid Waste, International Journal of Civil Engineering, 12(3) (2014) 226-237.
[29]E.J. Triplett, P.J. Fox, Shear Strength of HDPE Geomem brane/Geosynthetic Clay Liner Interfaces, Journal of Geotechni- cal and Geoenvironmental Engineering, 127(6) (2001) 543-552.