بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم مهندسی آب، خراسان رضوی، ایران

2 مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

3 دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، چهارمحال و بختیاری، ایران

4 سازمان آب و برق خوزستان، خوزستان، ایران

چکیده

یکی از پیش نیازهای اصلی مدیریت رسوب در مخازن سدها، شناخت ویژگی و پارامترهای موثر ته نشینی رسوبات در مخزن سد می‌باشد. در این تحقیق به بررسی فرآیند ته نشینی رسوبات معلق سد کرخه پرداخته شده است. به همین منظور پس از نمونه برداری از رسوبات مخزن سد کرخه، آزمایش‌های ته نشینی در فلوم دایرهای آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد با هدف تعیین شرایط هیدرولیکی مناسب به منظور رسوب شویی مخزن این سد انجام گرفت. آزمایش‌ها در غلظت‌های اولیه 5 و 10 و 20 گرم برلیتر انجام شد و تنش برشی آستانه و ته نشینی کامل، سرعت غیر رسوب گذار و نرخ ته نشینی رسوبات مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس تنش برشی آستانه ته نشینی معادل 1/ 0  نیوتن بر متر مربع به دست آمد. همچنین مشخص شد در حالتی که سرعت جریان بیشتر از 61 / 0 متر بر ثانیه باشد، رسوبات به صورت معلق باقی مانده و ته نشین نمی‌شوند که در این شرایط، تن شبرشی معادل 55 / 2 نیوتن بر متر مربع و عدد فرود جریان برابر 43 / 0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد در غلظت‌های رسوب بیشتر، افزایش تنش برشی جریان در کاهش نرخ ته نشینی تاثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on suspended sediment deposition process in Karkheh dam reservoir

نویسندگان [English]

  • M. Khastar- Boroujeni 1
  • H. Samadi-Boroujeni 2
  • R. Fattahi-Nafchi 3
  • M. Ghasemi 2
  • ََA. Naghshbandi 4
  • M. Heidari 4
1 Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Water Engineering Department, Water Resources Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 Water Engineering Department, Water Resources Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
4 Water Engineering Department, Water Resources Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

One of the most essential works for sediment management in dam reservoirs is to identify the characteristics and effective parameters of deposition of sediments in the dam reservoir. In this research, the sedimentation process of fine sediments deposited into Karkheh dam reservoir was investigated in order to determine the required hydraulic conditions for desilting of the reservoir. Experiments were carried out in an annular flume located in Hydraulic Laboratory of Shahrekord University and sediment samples were taken from reservoir of Karkheh dam. Experiments were done at initial concentrations of 5, 10 and 20 g/l, and various shear stresses to determine the threshold shear stress for partial deposition and full deposition of suspended sediments. The obtained results showed that the shear stress of the initiation of sediment deposition was 0.1 N/m2. It was also found that when the flow velocity to be exceed up to 0.61 m/s, the sediments would be completely remained in term of suspension. Under these conditions, the shear stress and Froude number were obtained as 2.55 N/m2 and 0.43, respectively. Also, the results showed that in higher sediment concentrations, increasing of shear stress is more effective in the sediment deposition rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical shear stress
  • sediment deposition rate
  • Sedimentation
  • Karkheh Dam
[1] J. Huang, R.C. Hilldate, B.P. Greiman, Erosion and sedimentation manual, in, U.S. Department of the interior. United States Bureau of Reclamation, 2006.
[2] K. Glasgerben, M. Stone, B. Krishnappan, J. Dixon, U. Silins, The effect of coarse gravel on cohesive sediment entrapment in an annular flume, in: Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences 2015, pp. 5.
[3] F. MAGGI, Flocculation dynamics of cohesive sediment, Technische Universiteit Delft, Communications on Hydraulic and Geotechnical Engineering, 2005.
[4] B.G. Krishnappan, COHESIVE SEDIMENT TRANSPORT STUDIES USING A ROTATING CIRCULAR FLUME, in: 7th Int. Conf. on Hydroscience and Engineering (ICHE), Philadelphia,USA, 2006, pp. 15.
[5] B.G. Krishnappan, P. Engel, Distribution of Bed Shear Stress in Rotating Circular Flume, JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING, 130(4) (2004) 8.
[6] R.B. Krone, Flume Studies of the Transport of Sediment in Estuarial Shoaling Processes,, Technical Report, Hydraulic Engineering Laboratory, University of California, Berkeley California., (1962).
[7] D. Milburna, B.G. Krishnappan, Modelling Erosion and Deposition of Cohesive Sediments from Hay River, Northwest Territories, Canada, in: 13’ Northern Res.Basins/Workshop, Nordic Hydrology, Territories, Canada, 2001, pp. 14.
[8] A.J. Mehta, E. Partheniades, Depositional Behavior of Cohesive Sediments, Univ. of Florida, Gainesville, Florida, 1973.
[9] B.G. Krishnappan, R. Stephens, Critical shear stresses for erosion and deposition of fine suspended sediment from the Athabasca River, Northern River Basins Study Project, 1996.
[10] J.P. Maa, J. Kwon, K. Hwang, H.K. Ha, Critical bed shear stress for cohesive sediment deposition under steady flows, Journal of Hydraulic Enigineering (ASCE), 134(12) (2008) 5.
[11] M. Khastar-Boroujeni, K. Esmaili, H. Samadi-Boroujeni, A. Ziaei, Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment, Journal of Environmental Engineering, ASCE, (2018).
[12] N. Vojdani, M. Ghomshi, Erosion critical shear stress of cohesive sediment and its role in the design of open channels, in: national conference on irrigation and dranage network management, Sh Chamran University,2006.
[13] A. Mehta, E. Partheniades, J.G. Dixit, W.H. McAnally., Properties of deposited kaolinite in a long flume, in: Research to Hydrodynamic Practice, ASCE Hydraulics Division Conference, 1982, pp. 594-603.
[14] J.C. Winterwerp, on the sedimentation rate of cohesive sediment, Estuarine and Coastal Fine Sediments Dynamics. (2007) 18.
[15] E. Partheniades, J.F. Kennedy, R.J. Etter, R.P. Hoyer, Inves tigations of the Depositional Behavior of Fine Cohesive Sediments in an Annular Rotating Channel, MIT Cambridge Massachusetts., 1966.
[16] C. Cofalla, S. Roger, M. Brinkmann, S. Hudjetz, H. Hollert, H. Schüttrumpf1, Floodsearch- hydrtoxic investigations of contaminated sediments in an annular flum, in: PIANC MMX Congress, Liverpool 2010, pp. 14.
[17] Y.L. LAU, I.G. DROPPO, INFLUENCE OF ANTECEDENT CONDITIONS ON CRITICAL SHEAR STRESS OF BED SEDIMENTS, Water Resource, 34(2) (2000) 5.
[18] D. Cloutier, N.M. LeCouturier, C.L. Amos, P.R. Hill, The effects of suspended sediment concentration on turbulence in an annular flume, Aquatic Ecology, 40 (2006) 11.
[19] K. Haralampides, J.A. McCorquodale, B.G. Krishnappan, Deposition Properties of Fine Sediment, JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING, ASCE, 129(3) (2003) 5.
[20] E. Partheniades, J.F. Kennedy, R.J. Etter, R.P. Hoyer, Investigations of the Depositional Behavior of Fine Cohesive Sediments in an Annular Rotating Channel, 1966.
[21] Y.P. Sheng, Consideration of Flow in Rotating Annuli for Sediment Erosion and Deposition Studies, Coastal Research, S15 (1988) 10.
[22] M.K. Fukuda, W. Lick, The Entrainment of Cohesive Sediments in Fresh Water, Geophysical Research, 85(C5) (1980) 11.
[23] J. porhemaat, R. Porhemat, Regional Analaysis and Investigation of Base Discharge of Karstic Basin (case Study of Karkhe Basin), in: Fourth Iranian Water Resources Management, Tehran University of Technology Amirkabir, 2011.
[24] M. Khastar-Borujeni Boroujrni, H.S. Borujeni, Hydraulic flow characteristics in rotating flume using the Acoustic Doppler Velocimeter (ADV), Journal of Hydroulic, 7(2) (2013) 9.
[25] M. Khastar-Borujeni, Experimental Study on the effect of waste water in flocculation of suspended cohesive sediments in water channels, Ferdowsi of Mashhad, 2012.
[26] M.G. Skafel, B.G. Krishnappan, a Laboratory investing of depositional characteristics of mud from an Inland Harbour using a rotating circular flume, . Water, Air, and Soil Pollution, 112 (1999) 19.
[27] E. Partheniades, Cohesive Sediments in Open Channels, Elsevier Inc,Burligton, USA, 2009.