تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از مهمترین اجزای سامانه های آبرسانی، مخازن ذخیره مایعات است. به هنگام وقوع زلزله، اندرکنش آب و سازه در مخازن ذخیره مایعات و پدیده حرکت سطح آزاد سیال تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مقادیر پاسخ سازه دارد. با توجه به اهمیت اثرات زلزله‌های حوزه نزدیک و تاثیر آنها بر رفتار لرزه‌ای و بارهای وارد به سازه-ها، در این مطالعه، نحوه حرکت امواج سطحی و ارتفاع آنها در مخازن مستطیلی بتنی در حالت دو بعدی تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک با استفاده از روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر ابعاد مخزن، عمق آب و مشخصات زلزله بر حداکثر ارتفاع موج سطحی با لحاظ نمودن 9 تیپ مخزن و 10 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک انجام می‌گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، میانه مقادیر حداکثر ارتفاع نوسانات سطح سیال در زلزله‌های حوزه نزدیک نسبت به حوزه دور افزایش قابل توجّهی دارد به گونه‌ای که متوسط این افزایش ارتفاع در مخازن به طول 20، 40 و 60 متر به ترتیب 65، 77 و 100 درصد است. همچنین با افزایش عمق سیال و عرض مخزن، میانه حداکثر ارتفاع نوسانات به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد. در مخازن تحت زلزله‌های حوزه دور، ارتفاع نوسانات مایع بیشترین همبستگی را با پارامتر ARIAS و در مخازن تحت زلزله‌های حوزه نزدیک با پارامتر PGV نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان ضرایب اصلاحی برای روابط ارائه شده در آیین‌نامه‌ها پیشنهاد داد که اثرات زلزله های حوزه نزدیک را در محاسبه حداکثر ارتفاع نوسانات سیال در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Near-Fault Earthquakes on the Sloshing Behavior of Concrete Rectangular Liquid Storage Tanks

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mardi Pirsoltan 1
  • Fouad Kilanehei 2
  • Benyamin Mohebi 3
1 Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University
2 Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University
3 Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

One of the most important components of water supply systems is the liquid storage tanks. During an earthquake, the interaction of fluid and structure in the liquid storage tanks and the sloshing phenomenon has a significant effect on the response values of the structure. Regarding the importance of the effects of near-fault earthquakes and their effect on seismic behavior and structures loads, in this study, the sloshing height and vibration of 2D concrete rectangular tanks under near- and far-field earthquakes was investigated using numerical methods. The effect of tank's dimensions, depth of water and ground motion characteristics on the maximum sloshing height was taken into account. Therefore, 9 tank models and 10 near- and far-field ground motion records were considered. The results indicated that the median values of maximum sloshing height in the near-field records are significantly higher than those related to far-field records. The average of increase of sloshing heights in tanks with lengths 20, 40 and 60 meters is 65, 77 and 100 percentage respectively. Also, with increase of fluid depth and tank width, the median of the maximum sloshing height increases and decreases respectively. In tanks, subjected to far- and near-field earthquakes, sloshing height had the highest correlation with Arias Intensity and PGV respectively. According to the results of this research, correction coefficients for the relations presented in the codes can be proposed to consider the effects of near-field earthquakes in calculating the maximum sloshing height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid storage tanks
  • Fluid- structure interaction
  • Sloshing
  • Lagrangian method
  • Seismic behavior
[1] L.M. Hoskins, L.S. Jacobsen, Water pressure in a tank caused by a simulated earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, 24(1) (1934) 1-32.
[2]  L.G. Olson, K.-J. Bathe, Analysis of fluid-structure interac- tions. a direct symmetric coupled formulation based on the fluid velocity potential, Computers & Structures, 21(1) (1985)  21- 32.
[3]   E. Kock, L. Olson, Fluid‐structure interaction analysis by the finite element method–a variational approach, International journal for numerical methods in engineering, 31(3) (1991) 463- 491.
[4] Y. Calayir, A. Dumanoǧlu, Static and dynamic analysis of flu- id and fluid-structure systems by the Lagrangian method, Com- puters & structures, 49(4( (1993( 625-632.
[5] A. Doǧangün, A. Durmuş, Y. Ayvaz, Static and dynamic anal- ysis of rectangular tanks by using the lagrangian fluid finite ele-
ment, Computers & Structures, 59(3) (1996) 547-552.
[6]  A. Dogangun, R. Livaoglu, Hydrodynamic pressures acting on the walls of rectangular fluid containers, Structural Engineer- ing and Mechanics, 17(2) (2004) 203-214.
[7]  G.W. Housner, Dynamic pressures on accelerated fluid con- tainers, Bulletin of the Seismological Society of America, 47(1) (1957) 15-35.
[8] G.W. Housner, The dynamic behavior of water tanks, Bulletin of the Seismological Society of America, 53(2) (1963) 381-387.
[9]   J.Z. Chen, M.R. Kianoush, Generalized SDOF system for dynamic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks: ef- fect of tank parameters on response, Canadian Journal of Civil Engineering, 37(2) (2010) 262-272.
[10]   S. Hashemi, M.M. Saadatpour, M.R. Kianoush, Dynamic behavior of flexible rectangular fluid containers, Thin-Walled Structures, 66(Supplement C) (2013) 23-38.
[11]   S.M. Hasheminejad, M. Mohammadi, M. Jarrahi, Liquid sloshing in partly-filled laterally-excited circular tanks equipped with baffles, Journal of Fluids and Structures, 44 (2014( 97-114.
[12]  R. Moradi, F. Behnamfar, S. Hashemi, Mechanical model for cylindrical flexible concrete tanks undergoing lateral excita- tion, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 106 (2018) 148-162.
[13]   L. Khezzar, A. Seibi, A. Goharzadeh, Water Sloshing in Rectangular Tanks–An Experimental Investigation & Numeri- cal Simulation, International Journal of Engineering (IJE), 3(2) (2009) 174.
[14]  P.K. Panigrahy, U.K. Saha, D. Maity, Experimental studies on sloshing behavior due to horizontal movement of liquids in baffled tanks, Ocean Engineering, 36(3( (2009( 213-222.
[15]   S.M. Zahrai, S. Abbasi, B. Samali, Z. Vrcelj, Experimen- tal investigation of utilizing TLD with baffles in a scaled down 5-story benchmark building, Journal of Fluids and Structures, 28 (2012) 194-210.
[16]  S.K. Nayak, K.C. Biswal, Fluid damping in rectangular tank fitted with various internal objects–An experimental investiga- tion, Ocean Engineering, 108 (2015) 552-562.
[17]   I. Cho, M. Kim, Effect of dual vertical porous baffles on sloshing reduction in a swaying rectangular tank, Ocean Engi- neering, 126 (2016) 364-373.
[18] M.-A. Xue, J. Zheng, P. Lin, X. Yuan, Experimental study on vertical baffles of different configurations in suppressing sloshing pressure, Ocean Engineering, 136 (2017) 178-189.
[19]  D. Liu, P. Lin, A numerical study of three-dimensional liq- uid sloshing in tanks, Journal of Computational physics, 227(8) (2008) 3921-3939.
[20] Y.G. Chen, K. Djidjeli, W.G. Price, Numerical simulation of liquid sloshing phenomena in partially filled containers, Comput- ers & Fluids, 38(4) (2009) 830-842.
[21] A.R. Ghaemmaghami, M.R. Kianoush, Effect of Wall Flex- ibility on Dynamic Response of Concrete Rectangular Liquid Storage Tanks under Horizontal and Vertical Ground Motions, Journal of Structural Engineering, 136(4) (2010) 441-451.
[22]  L. Hou, F. Li, C. Wu, A numerical study of liquid sloshing in a two-dimensional tank under external excitations, Journal of Marine Science and Application, 11(3) (2012) 305-310.
[23]  H. Saghi, M.J. Ketabdari, Numerical simulation of sloshing in rectangular storage tank using coupled FEM-BEM, Journal of Marine Science and Application, 11(4) (2012) 417-426.
[24]  A. Vakilaadsarabi, M. Miyajima, K. Murata, Study of the Sloshing of Water Reservoirs and Tanks due to Long Period and Long Duration Seismic Motions, in: Procerdings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering. Lisbon, Portugal, 2012.
[25]  S. Nicolici, R. Bilegan, Fluid structure interaction modeling of liquid sloshing phenomena in flexible tanks, Nuclear Engi- neering and Design, 258 (2013) 51-56.
[26]  K.K. Mandal, D. Maity, Nonlinear finite element analysis of elastic water storage tanks, Engineering Structures, 99 (2015( 666-676.
[27]  M.A. Goudarzi, P.N. Danesh, Numerical investigation of a vertically baffled rectangular tank under seismic excitation, Jour- nal of Fluids and Structures, 61 (2016) 450-460.
[28]  S.K. Nayak, K.C. Biswal, Nonlinear seismic response of a partially-filled rectangular liquid tank with a submerged block, Journal of Sound and Vibration, 368 (2016) 148-173.
[29]  M. Yazdanian, S. Razavi, M. Mashal, Seismic analysis of rectangular concrete tanks by considering fluid and tank interac- tion, Journal of Solid Mechanics, 8(2) (2016) 435-445.
[30]  V. Sanapala, M. Rajkumar, K. Velusamy, B. Patnaik, Nu- merical simulation of parametric liquid sloshing in a horizontally baffled rectangular container, Journal of Fluids and Structures, 76 (2018) 229-250.
[31]   M.E. Kalogerakou, C.A. Maniatakis, C.C. Spyrakos, P.N. Psarropoulos, Seismic response of liquid-containing tanks with emphasis on the hydrodynamic response and near-fault phenom-
ena, Engineering Structures, 153 (2017) 383-403.
[32] B. Bolt, ‘San Fernando earthquake 1971. Magnitude, aftershocks and fault dynamics, Bulletin, 196 (1975) California Division of Mines and Geology, Sacramento, Chapter 21.
[33] ANSYS-Inc, ANSYS software (version 14.0), Global headquarters, Canonsburg, Cennsylvania, (2016).
[34] M.A. Goudarzi, S.R. Sabbagh-Yazdi, W. Marx, Inves- tigation of sloshing damping in baffled rectangular tanks subjected to the dynamic excitation, Bulletin of Earth- quake Engineering, 8(4) (2010) 1055-1072.
[35]    A.C. 350, Seismic Design of Liquid-containing Concrete Structures (ACI 350.3-06(: An ACI Standard, American Concrete Institute, 2006.
J.W. Baker, Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis, Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5) (2007) 1486- 1501
[37]  S. No, 2800-05. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, Third Revision, Building and Housing Research Center, Tehran, Iran, (2005).
[38]   F.E.M. Agency, Quantification of Building Seismic Performance Factors, in, FEMA P695, Washington, DC, 2009.
[39]  T.D. Ancheta, R.B. Darragh, J.P. Stewart, E. Seyhan, W.J. Silva, B.S.-J. Chiou, K.E. Wooddell, R.W. Graves, A.R. Kottke, D.M. Boore, T. Kishida, J.L. Donahue, NGA-West2 Database, Earthquake Spectra, 30(3( (2014( 989-1005.
[40]  F.A. Charney, American Society of Civil Engineers., ebrary Inc., Seismic loads guide to the seismic load provisions of ASCE 7-05, in, ASCE Press, Reston, VA, 2010, pp. xiii, 233 p.