ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر سیستم های تصفیه لجن تصفیه خانه های فاضلاب اردبیل و خلخال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، موسسه آموزش عالی صائب، ابهر، ایران

2 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،‌اردبیل،‌ایران

چکیده

با گسترش روز افزون جمعیت و اهمیت توسعه پایدار، نیاز به سیستم های تصفیه فاضلاب با بار زیست محیطی کمتر و با ملحوظ نمودن صرفه اقتصادی، بیشتر احساس می‌شود. روش ارزیابی چرخه عمر، یکی از روش‌های ارزیابی زیست محیطی محصولات و خدمات است. در این مطالعه به مقایسه سیستم‌های تصفیه لجن بین دو روش لا گون هوادهی)تصفیه خانه فاضلاب اردبیل(  و لجن فعال)تصفیه خانه فاضلاب خلخال( پرداخته شد. برای این منظور، ورودی ها)مواد و انرژی(  و خروجی ها)آلاینده های مربوط( هر دو سیستم مشخص گردید. بر اساس داده های پارامترهای کیفی حاصل از اندازه گیری شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل مقدار گازهای تولیدی متان و دی اکسید کربن در هر دو سیستم محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزار سیماپرو ( 8.2.0 )Simapro و داده پایه ای CML 2001 و Eco-indicator99 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم لا گون در تمامی طبقات اثر، اثرات حداکثری داشته و در مقابل، سیستم لجن فعال دارای اثرات زیست محیطی بسیار کمتری نسبت به سیستم لا گون بوده بنابراین به عنوان سیستم جایگزین روش لا گون هوادهی در طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب اردبیل معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental assessment of the life cycle of sludge treatment systems of ardabil and khalkhal wastewater treatment plants

نویسندگان [English]

  • H. Parsajou 1
  • E Fataei 2
1 Civil and Environmental Engineering Department, Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Environmental Engineering Department, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

With the increasing population growth and the importance of sustainable development, the need for wastewater treatment systems with less environmental load and therefore the economy is felt. The life cycle assessment method, is one of the methods of environmental assessment of products and services. in this study a comparison between two methods of sludge treatment systems, aerated lagoon (Ardabil wastewater treatment plant) and activated sludge (Khalkhal WWTP) were discussed. for this purpose, inputs (materials and energy) and outputs (related pollutants) of each system were determined. Based on the quality parameters data from the water and wastewater company in Ardabil province, the amount of CH4 and CO2 production gases in both systems were calculated, and analyzed with use of simapro 8.2.0 software and basic data of CML2001 and Eco-indicator 99. The results showed that, lagoon system had maximum effects in all impact categories and in contrast, activated sludge system had much less environmental impact than lagoon system. Thus, activated sludge system in the category of toxic effects for humans had the highest contribution (79 %) and in the global warming and photochemical oxidation impact categories had the lowest contribution (0.72 %). So, the results of this research showed that activated sludge system had lowest environmental load and introduced as an alternative method of aerated lagoon system in the development of Ardabil wastewater treatment plant (WWTP).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle assessment
  • environmental impact
  • assessment
  • wastewater treatment
  • sludge management
  • impact categories
[1] Guangming Z, Ru Jiang, Guohe Huang, Min Xu, Jianbing Li. “ Optimization of Wastewater Treatment Alternative Selection by Hierarchy Grey Relational Analysis." Journal of environmental management 82.2 (2007): 250-259.
[2] Feyzi, M., and M. Tabesh." A review of life cycle assessment method and its application in municipal wastewater treatment plants. " The first national conference on environmental protection and environmental planning. Hamadan, Islamic Azad university, 2013 (in Persian).
[3] Corominas, LI., J. Foley, J.S. Guest, A. Hospido, H.F. Larsen, S. Morera, A. Shaw." Life Cycle Assessment Applied to Wastewater Treatment: State of the Art." water research 47.15 (2013): 5480-5492.
[4] Paniz, M., and N. Mokhtarani." Life cycle assessment." Seventh national conference and exhibition of environmental engineering. Tehran, University of Tehran, 2015 (in Persian)..
[5] Emmerson, G.K., G.K. Morse, J.N. Lester. "The Life-Cycle Analysis of Small Scale Sewage Treatment Processes." Water and Environmental Journal of Promoting Sustainable Solutions 9.3 (1995): 317-325.
[6] Dixon, A., M. Simon, T. Burkitt. "Assessing the Environmental Impact of Two Options for Small Scale Wastewater Treatment: Comparing a Reedbed and an Aerated Biological Filter Using a Life Cycle Approach." Ecological Engineering 20.4 (2003): 297-308.
[7] Machado A.P., L. Urbano, A.G. Brito, P. Janknecht, J.J. Salas, R. Nogueira. " Life cycle assessment of wastewater treatment options for small and decentralized communities." University of Minho, Institute of Biotechnology and Bioengineering - Centre of Biological Engineering, Campus de Gualtar, Braga, Portuga, (2007).
[8] Renou, S., J.S. Thomas, E. Aoustin, M.N. Pons." Influence of Impact Assessment Methods in Wastewater Treatment LCA." Journal of Cleaner Production 16.8 (2008): 1098-1105.
[9] Zhang, Q.H., X.C. Wang, J.Q. Xiong, B.Cao. Chen. "Application of Life Cycle Assessment for an Evaluation of Wastewater Treatment and Reuse Project - Case Study of Xian, China." Bioresource Technology 101.5 (2010): 1421-1425.
[10] Changqing, Xu., wei. Chen, J. Hong. "Life-Cycle Environmental and Economic Assessment of Sewage Sludge Treatment in China" Journal of Cleaner Production 67.1 (2014): 79-87.
[11] ISO, ISO. 2006. 14044: environmental management—life cycle assessment—requirements and guidelines.
[12Marzieh, Mohammadi. Comparative Life Cycle Assessment of municipal wastewater treatment systems: Lagoon, Activated sludge & Biolac. Masters. Thesis. Islamic Azad University Of Ardebil,2015 (in Persian).