بررسی توزیع غلظت آلاینده NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CALPUFF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از همبسته سازی مدل عددی هواشناسی WRF با مدل پراکنش آلودگی هوای CALPUFF به شبیه‌سازی توزیع غلظت آلاینده‌های هوای NOX خروجی از دودکش‌های نیروگاه منتظری اصفهان در دو بازه 20 روزه از فصل‌های سرد و گرم سال 2014 پرداخته شده و سپس با استفاده از آنالیز آماری توانایی مدل در شبیه‌سازی داده‌ها، مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج شاخص‌های آماری به کاررفته در این پژوهش بر اساس معیارهای ارائه شده برای آ نها، حاکی از توانایی بالای مدل CALMET در شبیه‌سازی میدان سه بعدی هواشناسی موردنیاز مدل CALPUFF دارد. همچنین با توجه به معیارهای ارائه شده برای شاخص‌های آماری، نتایج این شاخص‌ها نشان از توافق قابل قبول بین داده‌های غلظت شبیه‌ساز یشده توسط مدل CALPUFF و داده‌های غلظت مشاهده‌ای ایستگاه‌های پایش آلودگی داشته‌اند؛ به‌طوریکه مقدار شاخص همبستگی پیرسون که ارتباط بین نتایج خروجی مدل و داده‌های اندازه گیری میدانی را نشان می‌دهد، برای آلاینده NO2 در بازه سرد سال در محدوده 0/706-0/892 و در بازه گرم سال در محدوده 934 / 0- 767 / 0 قرار دارد. همچنین مقدار شاخص FB در بازه سرد و گرم سال برای آلاینده NO2 به ترتیب در محدوده 165 / 0- 063 / 0 و 082 / 0- 022 / 0 قرار دارد. نتایج شاخص FB نشان دهند ه آن است که درمجموع مدل نتایج به دست آمده برای غلظت آلاینده NO2 را کمتر از مقدار واقعی پیش بینی کرده است که با توجه به در نظر نگرفتن غلظت پس زمینه این آلاینده در مجاورت نیروگاه، می‌توان به عملکرد منطقی مدل در پیش بینی غلظت آلاینده NO2 اشاره کرد. به طورکلی نتایج ارزیابی‌های آماری انجام گرفته در این پژوهش، نشان دهنده عملکرد قابل قبول مدل CALPUFF در پیش بینی غلظت آلاینده های موردنظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis on distribution of NOX pollutant concentration from exhaust flues in Shahid Montazeri Power Plant at Isfahan using combined WRF-CALPUFF model

نویسندگان [English]

  • Y. Rashidi 1
  • M. Rahimian 2
  • A. RashidiMehrabad 2
1 Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

by means of correlation of Weather Research and Forecasting (WRF) numerical model with air pollution dispersion model (CALPUFF) in this study, distribution of NOX air pollutant concentration from exhaust flues of Montazeri Power Plant at Isfahan was simulated in two intervals of 20 days during cold and warm seasons in 2014 and then the potential of the model was assessed in data simulation using statistical analysis. The results of statistical parameters used in this investigation, suggest good potential of California Meteorological (CALMET) model in simulation of 3-D meteorological field needed for CALPUFF model. Similarly, the results of statistical parameters indicate good agreement between simulated data by CALPUFF model and observed concentration data in pollution surveying stations so that the value of R-index for NO2 is placed within range (0.706-0.932) in cold year interval and in (0.567-0.804) during warm year interval. This shows high correlation between the observed data and simulated data. The value of FB index for NO2 is placed within ranges of (0.051-0.285) and (0.040-0.370) in cold and warm year intervals, respectively. The results of FB index indicate that the model given for the results of concentration of pollutants has generally forecast it below the actual level. Overall, the results of statistical assessments show good performance of CALPUFF model in forecasting of concentration for the given pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air quality modeling
  • CALPUFF dispersion models
  • Weather Research and Forecasting (WRF)
  • statistical analysis
[1] M.J. Molina, L.T. Molina, Megacities and atmospheric pollution, Journal of the Air & Waste Management Association, 54(6) (2004) 644-680.
[2] S. Sakulniyomporn, K. Kubaha, C. Chullabodhi, Estimating the health damage costs of electricity generation in Thailand, in: Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies (ESD), 2010 Proceedings of the International Conference on, IEEE, 2010, pp. 1-9.
[3] S. Nazari, O. Shahhoseini, A. Sohrabi-Kashani, S. Davari, H. Sahabi, A. Rezaeian, SO2 pollution of heavy oil-fired steam power plants in Iran, Energy policy, 43 (2012) 456-465.
[4] Statistical Report on 49 Years of Activities of Iran Electric Power Industry (1967-2015), Tavanir Holding Company, Iran, 2016.
[5] M. Lopez, M. Zuk, V. Garibay, G. Tzintzun, R. Iniestra, A. Fernandez, Health impacts from power plant emissions in Mexico, Atmospheric environment, 39(7) (2005) 1199-1209.
[6] J. Hao, L. Wang, M. Shen, L. Li, J. Hu, Air quality impacts of power plant emissions in Beijing, Environmental Pollution, 147(2) (2007) 401-408.
[7] L. Cox, R. Blaszczak, Nitrogen oxides (NOx) why and how they are controlled, DIANE Publishing, 1999.
[8] H. Yu, A.L. Stuart, Spatiotemporal distributions of ambient oxides of nitrogen, with implications for exposure inequality and urban design, Journal of the Air & Waste Management Association, 63(8) (2013) 943-955.
[9] S. Abdul-Wahab, A. Sappurd, A. Al-Damkhi, Application of California Puff (CALPUFF) model: a case study for Oman, Clean Technologies and Environmental Policy, 13(1) (2011) 177-189.
[10] B. Chowdhury, P.K. Karamchandani, R.I. Sykes, D.S. Henn, E. Knipping, Reactive puff model SCICHEM: Model enhancements and performance studies, Atmospheric Environment, 117 (2015) 242-258.
[11] N.S. Holmes, L. Morawska, A review of dispersion modelling and its application to the dispersion of particles: an overview of different dispersion models available, Atmospheric environment, 40(30) (2006) 5902-5928.
[12] S. Li, S. Xie, Spatial distribution and source analysis of SO2 concentration in Urumqi, International Journal of Hydrogen Energy, 41(35) (2016) 15899-15908.
[13] S.A. Abdul-Wahab, S.O. Fadlallah, A study of the effects of vehicle emissions on the atmosphere of Sultan Qaboos University in Oman, Atmospheric environment, 98 (2014) 158-167.
[14] D. Yang, G. Chen, R. Zhang, Estimated Public Health Exposure to H2S Emissions from a Sour Gas Well Blowout in Kaixian County, China, Aerosol and Air Quality Research, 6(4) (2006) 430-443.
[15] D.L. MacIntosh, J.H. Stewart, T.A. Myatt, J.E. Sabato, G.C. Flowers, K.W. Brown, D.J. Hlinka, D.A. Sullivan, Use of CALPUFF for exposure assessment in a near-field, complex terrain setting, Atmospheric Environment, 44(2) (2010) 262-270.
[16] H. Tian, P. Qiu, K. Cheng, J. Gao, L. Lu, K. Liu, X. Liu, Current status and future trends of SO2 and NOx pollution during the 12th FYP period in Guiyang city of China, Atmospheric Environment, 69 (2013) 273-280.
[17] K. Ghannam, M. El-Fadel, Emissions characterization and regulatory compliance at an industrial complex: an integrated MM5/CALPUFF approach, Atmospheric Environment, 69 (2013) 156-169.
[18] S.A. Abdul-Wahab, K. Chan, A. Elkamel, L. Ahmadi, Effects of meteorological conditions on the concentration and dispersion of an accidental release of H2S in Canada, Atmospheric Environment, 82 (2014) 316-326.
[19] K. Prueksakorn, T.-H. Kim, C. Vongmahadlek, Applications of WRF/CALPUFF modeling system and multi-monitoring methods to investigate the effect of seasonal variations on odor dispersion: a case study of Changwon City, South Korea, Air Quality, Atmosphere & Health, 7(1) (2014) 13-27.
[20] P. Holnicki, A. Kałuszko, W. Trapp, An urban scale application and validation of the CALPUFF model, Atmospheric Pollution Research, 7(3) (2016) 393-402.
[21] S. Abdul-Wahab, G. Al-Rawas, S. Ali, S. Fadlallah, H. Al-Dhamri, Atmospheric dispersion modeling of CO2 emissions from a cement plant’s sources, Clean Technologies and Environmental Policy, 19(6) (2017) 1621-1638.
[22] J.S. Scire, D.G. Strimaitis, R.J. Yamartino, A user’s guide for the CALPUFF dispersion model, Earth Tech, Inc. Concord, MA, (2000).
[23] J.S. Scire, D.G. Strimaitis, F.R. Robe, Evaluation of enhancements to the CALPUFF model for offshore and coastal applications, Federal Register, (2003).
[24] J.S. Scire, F.R. Robe, M.E. Fernau, R.J. Yamartino, A user’s guide for the CALMET Meteorological Model, Earth Tech, USA, 37 (2000).
[25] A.D. Visscher, CALPUFF AND CALMET, in: Air Dispersion Modeling, John Wiley & Sons, Inc, 2013, pp. 514-541.
[26] W. Pfender, R. Graw, W. Bradley, M. Carney, L. Maxwell, Use of a complex air pollution model to estimate dispersal and deposition of grass stem rust urediniospores at landscape scale, Agricultural and forest meteorology, 139(1-2) (2006) 138-153.
[27] A. Hernández-Garces, J.A. Souto, Á. Rodríguez, S. Saavedra, J.J. Casares, Validation of CALMET/CALPUFF models simulations around a large power plant stack, Física de la Tierra, 27 (2015) 35.
[28] T.G. Farr, P.A. Rosen, E. Caro, R. Crippen, R. Duren, S. Hensley, M. Kobrick, M. Paller, E. Rodriguez, L. Roth, The shuttle radar topography mission, Reviews of geophysics, 45(2) (2007).
[29] Y.-L. Lin, R.D. Farley, H.D. Orville, Bulk parameterization of the snow field in a cloud model, Journal of Climate and Applied Meteorology, 22(6) (1983) 1065-1092.
[30] M.-D. Chou, M.J. Suarez, X.-Z. Liang, M.M.-H. Yan, C. Cote, A thermal infrared radiation parameterization for atmospheric studies, (2001).
[31] E.J. Mlawer, S.J. Taubman, P.D. Brown, M.J. Iacono, S.A. Clough, Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM, a validated correlated‐k model for the longwave, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 102(D14) (1997) 16663-16682.
[32] Z. Janjic, The surface layer parameterization in the NCEP Eta Model, World Meteorological Organization-Publications-WMO TD, (1996) 4.16-14.17.
[33] M. Tewari, F. Chen, W. Wang, J. Dudhia, M. LeMone, K. Mitchell, M. Ek, G. Gayno, J. Wegiel, R. Cuenca, Implementation and verification of the unified NOAH land surface model in the WRF model, in: 20th conference on weather analysis and forecasting/16th conference on numerical weather prediction, 2004.
[34] Z.I. Janjić, The step-mountain eta coordinate model: Further developments of the convection, viscous sublayer, and turbulence closure schemes, Monthly Weather Review, 122(5) (1994) 927-945.
[35] J.S. Kain, The Kain–Fritsch convective parameterization: an update, Journal of Applied Meteorology, 43(1) (2004) 170-181.
[36] F. Jafarigol, F. Atabi, M. Momeni, The Survey of NOX Distribution Using Dispersion Models AERMOD and CALPUFF at a Gas Refinery, Journal of Environmental Health Engineering, 3(3) (2016) 193-205.
[37] J.S. Scire, Z.-X. Wu, D.G. Strimaitis, Implementation and Evaluation of ISORROPIA in CALPUFF, (2013).
[38] J.S. Irwin, Interagency workgroup on air quality modeling (IWAQM) phase 2 summary report and recommendations for modeling longrange transport impacts, DIANE Publishing, 1998.
[39] A.Q. Branch, Reassessment of the Interagency Workgroup on Air Quality Modeling (IWAQM) Phase 2 Summary Report: Revisions to Phase 2 Recommendations, (2009).
[40] J. Chang, S. Hanna, Air quality model performance evaluation, Meteorology and Atmospheric Physics, 87(1) (2004) 167-196.
[41] H.D. Lee, J.W. Yoo, M.K. Kang, J.S. Kang, J.H. Jung, K.J. Oh, Evaluation of concentrations and source contribution of PM10 and SO2 emitted from industrial complexes in Ulsan, Korea: Interfacing of the WRF–CALPUFF modeling tools, Atmospheric Pollution Research, 5(4) (2014) 664-676.
[42] K. Seangkiatiyuth, V. Surapipith, K. Tantrakarnapa, A.W. Lothongkum, Application of the AERMOD modeling system for environmental impact assessment of NO2 emissions from a cement complex, Journal of Environmental Sciences, 23(6) (2011) 931-940.
[43] S. Sillman, Tropospheric ozone and photochemical smog, Treatise on Geochemistry, 9 (2003) 612.
[44] J. Ma, H. Yi, X. Tang, Y. Zhang, Y. Xiang, L. Pu, Application of AERMOD on near future air quality simulation under the latest national emission control policy of China: A case study on an industrial city, Journal of Environmental Sciences, 25(8) (2013) 1608-1617.
[45] B. Zou, J.G. Wilson, F.B. Zhan, Y. Zeng, K. Wu, Spatial-temporal variations in regional ambient sulfur dioxide concentration and source-contribution analysis: A dispersion modeling approach, Atmospheric environment, 45(28) (2011) 4977-4985.