بررسی ازمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری طوقه های مشبک بر عمق ابشستگی پایه پل دوکی شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ابشستگی یک پدیده ی طبیعی است که ناشی از عمل فرسایشی میدان جریان در ابراهه های ابرفتی می باشد. آبشستگی موضعی ناشی از پایه های پل که از انواع آبشستگی می‌باشد یکی از دلایل شکست پل‌ها محسوب می‌شود. استفاده از طوقه یکی از راه‌های کاهش آبشستگی پیرامون پایه‌های پل است و مشبک کردن طوقه باعث سبک‌تر شدن آن می‌شود. موقعیت قرارگیری طوقه نقش مهمی در کاهش عمق آبشستگی پایه‌های پل دارد لذا در این تحقیق اثر موقعیت قرارگیری طوقه های مشبک در اطراف پایه پل دوکی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌های صورت گرفته در این راستا در فلومی به طول 6 متر، عرض 73 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر که شیب آن نزدیک به صفر بود انجام شدند. در این تحقیق از طوقه ساده و طوقه‌های مشبک با 30، 50 و 70 درصد بازشدگی در چهار موقعیت شامل روی سطح بستر، B12/0 زیر سطح بستر(B: عرض پایه)، B5/0 و B بالای سطح بستر قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تراز سطح بستر و زیر بستر بهترین موقعیت برای نصب طوقه‌ها بود. در سطح بستر طوقه ساده راندمان 100 درصد و طوقه 70 درصد مشبک راندمان 92 درصد درکاهش آبشستگی داشت. در زیر بستر نیز عملکرد همه‌ی طوقه ها مانند هم بود و باعث کاهش 88 درصد عمق آبشستگی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of netted collar position on scour depth around of oblong-shappe bridge pier

نویسندگان [English]

  • zahra taheri 1
  • mehdi ghomeshi 2
1 Department of water stractures, faculty of water science engineering,shahid chamran university, ahvaz,iran
2 department of water structurel engineering, faculty of water scienes engineering, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran
چکیده [English]

Scouring is a natural phenomenon that arises from the erosive action of flow field in the alluvial streams . Local scour is a special type of scour. This type of scour is one of the reasons of bridge failures. One of methods of scour reduction is the use of collar and netting the collar makes it lighter. The position of collar plays an important role in reduce of scour bridge pier, therefore in this research effect of position of netted collar around of oblong bridge pier are investigated. The experiments have been in this direction on the flume with the length of 6 m, with of 73 cm and a depth of 60 cm with a slope near zero. In this research, simple collar and three netted collars(with opening parts equal to 30 percent, 50 oercent and 70 persent) in four levels including on the bed, 0.1B under the bed(B: pier’s width), 0.5B and B above the bed. The results show that levels under the bed and on the bed were the best position to install the collars. On the bed, the simple collar had 100% sufficiency and the 70% netted collar had 92% efficiency in reducing the scour. In level under the bed simple collar and netted collars had the same performance and scour depth decreased by 88%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • bridge pier
  • position of collar
  • netted collar
  • oblong-shappe
[1] م. بلوچی, م. چمنی, م. بیرامی, بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی, ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران, انجمن هیدرولیک ایران, 1386.
[2 ]ه.ث. خانی, ع.ح.ز. دلیر, د.ف. زاده, ا.ف. فرد, ا.ح. ناظمی, ف. سلماسی, کاربرد طوق های مستطیلی و دایره ای در کاهش آبشستگی پایه های پل, دانش کشاورزی,18( 4) (1387) 16-1
. [3 ]ج. آمنه, ق. مهدی, مطالعه آزمایشگاهی بررسی تأثیر طوقه مشبک و ساده بر آبشستگی پایه پل استوانه ای, دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1392.
 [4] آ. جلیلی, م. قمشی, اثر حضور طوقه مشبک بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل مکعبی شکل, علوم و مهندسی آبیاری, )2( )2016 )15-25.
 [5 ] ز. عالم, تأثیر طوقه مشبک در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل دانشگاه چمران,2012
[6] Y. Chiew, Scour Protection at Bridge Piers, Journal of Hydraulic Engineering Journal of Hydraulic Engineering, 118(9) )1992( 1260-1269.
[7] R. Ettema, Scour at bridge piers, Auckland, 1980.
[8] M.B. Mashahir, A.R. Zarrati, E. Mokallaf, Application of Riprap and Collar to Prevent Scouring around Rectangular Bridge Piers, J. Hydraul. Eng. Journal of Hydraulic Engineering, 136(3) (2010) 183-187.
[9] M.A.T. Moncada, J. Aguirre-Pe, J.C. Bolivar, E.J. Flores, Scour protection of circular bridge piers with collars and slots, J. Hydraul. Res. Journal of Hydraulic Research, 47(1) (2009) 119-126.
[10] A.J. Raudkivi, Loose boundary hydraulics, Balkema, Rotterdam; Brookfield, VT, 2002.
[11] C.P. Singh, B. Setia, D.V.S. Verma, Collar-Sleeve Combination as a Scour Protection Device around a Circular Pier, PROCEEDINGS OF THE CONGRESS- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH, D/2(Conf .29) (2001)202-209.
[12] A.R. Zarrati, H. Gholami, M.B. Mashahir, Application of collar to control scouring around rectangular bridge piers, Journal of Hydraulic Research, 42(1) (2004) 97-103.