موضوعات = مهندسی تونل در محیط های خاکی و سنگی
بررسی کارایی روش‌های مختلف برای ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل خط دو مترو تبریز

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 3777-3800

10.22060/ceej.2022.20545.7460

محمدرضا باغبان گل پسند؛ صفا پورجواد آدمی؛ غلامرضا باغبان گل پسند؛ سیف الدین موسی زاده


بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 351-370

10.22060/ceej.2018.14808.5746

نعیمه حسینی توانا؛ محمدتقی همزبان قراملکی