کلیدواژه‌ها = XRD
ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 341-350

10.22060/ceej.2018.13499.5425

علیرضا نگهدار؛ مینو نیک قلب پور؛ محمدرضا شعبانیان؛ نرمین قدیمی اردبیلی