نویسنده = سید مهدی زهرایی
تعداد مقالات: 10
کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 769-778

10.22060/ceej.2017.11240.4992

حسین اکرمی زاده؛ سید مهدی زهرایی؛ مسعود بزرگوار