نویسنده = فرزین سلماسی
شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-140

10.22060/ceej.2021.18314.6830

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1689-1704

10.22060/ceej.2019.16931.6399

بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی؛ فرزین سلماسی


بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 843-864

10.22060/ceej.2018.14027.5538

فرزین سلماسی؛ رضا حسین زاده اصل؛ هادی ارونقی