نویسنده = فرزین سلماسی
تعداد مقالات: 17
شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 8-8

10.22060/ceej.2021.18314.6830

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 843-864

10.22060/ceej.2018.14027.5538

فرزین سلماسی؛ رضا حسین زاده اصل؛ هادی ارونقی