نویسنده = قاسم پاچیده
بررسی عملکرد بلوک سبک هوادار اتوکلاو شده حاوی نانوگرافن

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2129-2150

10.22060/ceej.2021.19950.7299

فاضل صدیقی؛ قاسم پاچیده؛ سیده بهنوش سلیم بهرامی؛ فردوس احمدی؛ سید جمال الدین موسوی مشهدی