نویسنده = محمد ارباب پور بیدگلی
اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1205-1220

10.22060/ceej.2018.14396.5643

فریدون مقدس نژاد؛ محمد ارباب پور بیدگلی؛ کورش نادری؛ سیده زهرا میرتبار


ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه پایش سلامت راه

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1277-1296

10.22060/ceej.2018.14136.5569

محمد ارباب پور بیدگلی؛ امیر گلرو؛ علی غلمانی رشیدآباد؛ امیر ابوالفضل صورتگر؛ محمد اعظم خسروی