همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

مهندس علی فصیحی

مدیر اجرایی نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر

journal@aut.ac.ir