بررسی شکل پذیری مجموعه دیوار باربر بتنی با جزء مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سیستم دال و دیوار بتنی درجا از سیستم های متداول در ایران و سایر نقاط جهان است که به علت عملکرد مناسب آن در زلزله های گذشته، کاربرد گسترده ای یافته است. به منظور ارزیابی رفتار سیستم دیوار باربر با المان مرزی، از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی نرم افزار PERFORM-3D استفاده شده است. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی ها به روش فایبر، مدل مجزایی از یک دیوار با استفاده از این روش در نرم افزار مذکور ایجاد شده و نتایج تحلیل آن با نتایج مدل آزمایشگاهی از دیوار باربر اعتبارسنجی شده است. بررسی انجام شده بر روی مدل های با و بدون المان مرزی با تعداد طبقات مختلف و با هدف تعیین ضریب رفتار و بررسی میزان شکل پذیری آنها صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر محدود وجود اجزای المان مرزی روی میزان شکل پذیری مدل های مطالعاتی می باشد. همچنین ضرایب رفتار محاسبه شده برای مدل های مورد مطالعه با افزایش ارتفاع مدل ها، تا ارتفاعی در حدود 50 متر مقادیر قابل قبولی را بدست داده اند، ولی در ارتفاعات بیشتر روند کاهشی این ضرایب فزونی یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ductility of Bearing Concrete Wall Systems with Regard to Their Boundary Element

نویسندگان [English]

  • A. R. Rahai 1
  • Seyed Hadi Rashedi 2
1 Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bearing reinforced concrete wall system has
Bearing reinforced concrete wall system has a vast usage, due to its good performance in past earthquakes. In this paper, with the aim of evaluating bearing wall performance, nonlinear static analysis based on several assumptions drawing upon experimental research is used. To ensure the accuracy of modeling by fiber section method, the analysis results have been validated by the results of an experimental model of RC bearing wall. To evaluate the reduction factor and ductility level of bearing reinforced concrete wall systems, a vast study on several models with different stories were performed. The results indicated that, the components of the boundary element have a limit effect on the models’ ductility factor. Also, calculated reduction factors for models with increasing building height up to a height of about 50 meters, show acceptable values and at more elevations, decreasing procedure of this coefficient has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete bearing wall system
  • Boundary element
  • Non-linear Static Analysis
  • Fiber element
  • Response reduction factor
[1] P., Unnikrishna, C. V., Parthasarathy; Ultimate Strength and Design of Concrete Walls, Building and Environment, pp. 25-29, Pergamon Press, Britain, 1977.
[2] S. W., Han, Y. H., Oh, L. H., Lee; Seismic Behaviour of Structural Walls with Specific Details, Magazine of Concrete Research, Vol. 54, No. 5, pp. 333-345, 2002.
[3] Y. H., Chaia, J. D., Anderson; Seismic Response of Perforated Lightweight Aggregate Concrete Wall Panels or Low-Rise Modular Classrooms, Engineering Structures, Vol. 27, No. 4, pp. 593-604, 2005.
[4] C. H., Hyun, S., Choi, K. R., Choi, H. M., Shin J. H., Park; Seismic Response Evaluation of an RC Bearing Wall by Displacement-Based Approach, 13th World Conference on Earthquake Engineering, pp. 2649, Canada, 2004.
[5] Perform 3D V5.0.0, Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structure, Computer and Structures Inc., Berkeley CA, 2011.
[6] ATC-19, Applied Technology Council, Structural Response Modification Factors, California Seismic Safety Commission, Redwood City, California, 1995.
[7] E., Miranda, M., Eeri, V., Bertero; Evaluation of Strength Reduction Factors for Earthquake-Resistant Design, Earthquake Spectra, Vol. 10, No. 2, pp. 357-379, 1994.
[8] J. H., Thomsen, J. W., Wallace; Displacement Based Design of Slender Reinforced Concrete Structural Walls-Experimental Verification, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 130, No. 4, pp. 618-630, 2004.
[9] ACI, American Concrete Institute, Building Code Requirement for Structural Concrete, Advancing Concrete Knowledge, Farmington Hills, 2011.
[10] J. B., Mander, M. J. N., Priestley, R., Park; Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 114, No. 8, pp.1804-1826, 1998.
[11] J. B., Mander, M. J. N., Priestley, R., Park; Observed Stress-Strain Model of Confined Concrete, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 114, No. 8, pp.1827-1849, 1988.
[12] UBC, Uniform Building Code, Structural Engineering Design Provisions, UBC-97, Vol. 2, USA, 1997.
[13] NEHRP, National Earthquake Hazards Education Program, Recommended Provisions for the Development of Seismic Regulations for New Buildings and other Structures, Building Seismic Safety Council, Washington DC, 2003.
[14] ASCE, American Society of Civil Engineers, Minimum Design Loads for Building and other Structures,Structural Engineering Institute, ASCE/SEI 7-10, USA,2010.
[15] Standard 2800, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, Institute of Standard and Industrial Research of Iran, 3rd Edition, 2005.