بررسی اثر واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با استفاده از روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه UTM مالزی، جوهور، مالزی

چکیده

واکنش قلیایی-سیلیسی یک واکنش شیمیایی است که در بین برخی از سنگدانه های سیلیکایی و محلول های قلیایی موجود در بتن رخ می دهد. این واکنش باعث انبساط بتن شده و در نهایت منجر باعث ترک خوردگیِ و کاهش ایمنی, عمر و مقاومت آن می شود. مدلسازی رفتار سازه ای بتنِ متاثر از واکنش قلیایی-سیلیسی به علت دخالت پارامترهای متعدد در این واکنش امری مشکل است. یکی از عوامل مهم در مدلسازی این واکنش پیش بینی مناسب نحوه گسترش تنش ها و کرنش ها در بتن می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مخرب واکنش قلیایی-سیلیسی بر روی رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح با دو روش آزمایشگاهی و مدل سازی عددی; و بر اساس روش های تحلیل سازه ای متداول می باشد. برای این منظور, ابتدا تعدادی نمونه تیر در یک آزمایشگاه ساخته شد و پس از تحلیل سازه ای نمونه ها با روش های متداول, یک مدل عددی برای تیرها در برنامه "Ansys" با روش المان محدود ارائه شد. نتایج مدل سازی عددی همگرایی خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد, اگرچه در ناحیه کششی سازگاری بهتری در مقایسه با نواحی فشاری وجود دارد و استفاده از آرماتورهای فشاری باعث افزایش سازگاری بین نتایج می شود. ضمنا قرار دادن نیروی معادل بر روی تار خنثی در مدلسازی عددی می تواند کرنش در نواحی فشاری را بهبود بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Alkalai- Silica Reaction on Structural Behavior of Reinforced Concrete Beams Using the Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • S. Hajighasemali 1
  • A. A. Ramezanianpour 2
  • V. Lotfi 2
  • M. H. Kashefizadeh 3
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Roudehen Branch), Tehran, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, UTM University of Malaysia, Skudai, Malaysia
چکیده [English]

Many structures, such as dams, bridges and hydraulic structures, suffer deterioration induced by the alkali-aggregate reaction (AAR), which impairs the durability and safety of installations. ASR is an internal chemical reaction between certain forms of siliceous aggregates and alkaline pore solution in concrete. The result is a more or less crystallised silico-alkaline product which can exert pressure on the surrounding matrix. ASR induces concrete expansion and generally leads to loss of strength and cracking. The structural behaviour of concrete which has been effected by the alkali-silica reaction (ASR) is difficult to model due to various random parameters that govern this chemical process. The aim of this paper is to investigate the effect of ASR on the behaviour of reinforced concrete beams using three methods: an experimental model, conventional structural analysis and the finite element method. For this purpose, 100 x 150 x 1100-mm concrete beams were built in the laboratory and reinforced with different ratios of compression and tension bars. Then ASR and creep strains were modelled by reducing the elastic modulus of the concrete and applying an equivalent tension force. For the purposes of verifying the numerical methods involved, fourteen beams were conditioned in a suitable environment using similar dimensions and loading systems. Experimental results on reactive concrete samples were simulated so as to test whether the model was capable of describing the behaviour of affected reinforced concrete beams under service loads. The comparison revealed that the finite element model had good compatibility with the acquired test results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkali silica reaction (ASR)
  • Finite element analysis
  • finite element modeling
  • Modeling of ASR
  • Reinforced Concrete Beams
[1] D., Stark; Alkali-silica Reaction and its Effects on Concrete, Proceedings of the 2nd International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Hydroelectric Plants and Dams, USCOLD, Chattanooga, Tennessee, pp. 9‑18,1995.
[2] B., Capra; J. P., Bournazel; Modeling of Induced Mechanical Effects of Alkali–Aggregate Reactions, Cem. Concr. Res., Vol. 28, No. 2, pp. 251‑260, 1998.
[3] C., Ferraris; E., Garboczi; F., Davis; J., Clifton; Stress Due to Alkali-silica Reaction in Mortars, Proceedings of the 4th Materials Engineering Conference, ASCE,Washington, DC, pp. 1379‑1388, 1996.
[4] B., Capra; A., Sellier; Mechanical Modelling of Alkaliaggregate Reaction in Concrete Structures, Proceedings of the Fracture Mechanics of Concrete Structures,Cachan, France, pp. 183‑190, 2001.
[5] M., Pigeon; P., Plante; R., Pleau; N., Banthia; Influence of Soluble Alkalis on the Production and Stability of the Airvoid System in Superplasticized and Nonsuperplasticized Concrete, ACI Mater. J., Vol. 89, No. 1, pp. 24‑31, 1992.
[6] P., Grattan-Bellew; Laboratory Evaluation of Alkalisilica Reaction Inconcrete from Saunders Generating Station, ACI Mater. J., Vol. 92, No. 2, pp. 126‑134, 1995.
[7] M., Prezzi; P. J., Monteiro; G., Sposito; The Alkali-Silica Reaction: Part I. Use of Double-layer Theory to Explain the Behavior of Reaction-product Gels, ACI Mater. J.,Vol. 94, No. 1, pp. 10‑17, 1997.
[8] R. N., Swamy; M. M., Al-Asali; Effect of Alkali-silica Reaction on the Structural Behavior of Reinforced Concrete Beams, ACI Structural Journal, Vol. 86, No. 4,pp. 451‑459, 1989.
[9] D., Stark; Alkali-silica Reaction and its Effects on Concrete, Proceedings of the 2nd International Conference on Alkaliaggregate Reactions in Hydroelectric Plants and Dams, USCOLD, Chatanooga, Tennessee, pp. 9‑18,1995.
[10] S. Fan; J. M., Johnson; Effect of Alkali Silica Reaction Expansion and Cracking on Structural Behavior of Reinforced Concrete Beams, ACI Structural Journal, Vol. 95, No. 5, pp. 498‑505, 1998.
[11] T., Ahmed; E., Burley; S., Ridgen; Effect of Alkali-silica Reaction on Tensile Bond Strength of Reinforcement in Concrete Tested under Static and Fatigue Loading, ACI Materials Journal, Vol. 96, No. 4, pp. 419‑428, 1998.
[12] H., Marzouk; S., Langdon; The Effect of Alkaliaggregate Reactivity on the Mechanical Properties of High and Normal Strength Concrete, Journal of Cement and Concrete Composites, Vol. 25, Nos. 4-5, pp. 549‑556, 2003.
[13] J. F., Seignol; F., Barbier; S., Multon; F., Toutlemonde; Numerical Simulation of ASR Affected Beams Comparison to Experimental Data, Proceedings of the 12th International Conference on Alkali-aggregate Reaction in Concrete, China, pp. 198‑206, 2004.
[14] T., Miyagawa; K., Seto; K., Sasaki; Y., Mikata; K., Kuzume; T., Minami; Fracture of Reinforcing Steels in Concrete Structures Damaged by Alkali-silica Reactionfield Survey, Mechanism and Maintenance, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 4, No. 3, pp.339‑355, 2003.
[15] S., Multon; F., Toutlemonde; Effect of Moisture Conditions and Transfers on Alkali-silica Reaction Damaged Structures, Journal of Cement and Concrete Research, Vol. 40, No. 6, pp. 924‑934, 2010.
[16] L. J., Monette; N. J., Gardner; P. E., Grattan-Bellew; Residual Strength of Reinforced Concrete Beams Damaged by Alkali-silica Reaction-Examination of Damage Rating Index Method, ACI Materials Journal, Vol. 99, No. 1, pp. 42‑50, 2002.
[17] L. E., Romera; S., Hernandez; Modeling an Arch Dam Suffering from Alkali-aggregate Reaction, Concrete International Journal, pp. 34‑38, 2002.
[18] B., Capra; A., Sellier; Orthotropic Modelling of Alkaliaggregate Reaction in Concrete Structures: Numerical Simulations, Mechanics of Material Journal, Vol. 5, pp.817‑830, 2003.
[19] S., Poyet; A., Sellier; B., Capra; G., Foray; Modelling of Alkali-silica Reaction in Concrete, Part 3: Structural Effects Induced by ASR, Proceedings of the 12thInternational Conference on Alkali-aggregate Reaction in Concrete, China, pp. 191‑197, 2004.
[20] M. C. R., Farage; J. L. D., Alves; E. M. R., Fairbairn; Macroscopic Model of Concrete Subjected to Alkaliaggregate Reaction, Cement and Concrete Research Journal, Vol. 34, pp. 495‑505, 2004.
[21] E., Grimal; A., Sellier; S., Multon; Y., Le-Pape; E.,Bourdarot; Concrete Modeling for Expertise of Structures Affected by Alkali-aggregate Reaction, Journal of Cement and Concrete Research, Vol. 40, No. 4, pp. 502‑507, 2010.
[22] ASTM C1260; Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar-Method),Annual Book of ASTM Standards, Vol. 4, No. 2, 2005.
[23] ASTM C1293; Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-silica Reaction, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 4,No. 2, American Society for Testing and Materials, 2005.
[24] S., Hajighasemali; A. A., Ramezanianpour; M.,Kashefizadeh; Investigation of the Effect of Alkali-Silica Reaction on Strength and Ductility Analyses of Reinforced Concrete Beams, Magazine of Concrete Researsh, Vol. 66, No. 15, pp. 751‑760, 2014.