نقشه جامع خوشه ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده - مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده - مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

صنعت ساخت یکی از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار می‌رود که نقش بسیاری در توسعه کشورها ایفا می کند. به دلیل این اهمیت در دهه اخیر، بسیاری از کشورها، تحقیقات گسترده‌ای را به منظور افزایش سهم کشور خود در حوزه بین المللی انجام داده‌اند. یکی از رویکردهای اقتصادی که بدین منظور در صنایع مختلف و در سالیان اخیر در صنعت ساخت مورد توجه قرار گرفته است، استراتژی نوین خوشه‌های صنعتی می باشد، اما با توجه به ویژگی های منحصر بفرد صنعت ساخت، در حال حاضر بسیاری از ابعاد این استراتژی در صنعت ساخت به روشنی تبیین نشده است.یکی از این ابعاد که نقش بسزایی را در درک جامع از مفهوم خوشه های صنعتی در صنعت ساخت بازی می کند، نقشه جامع خوشه ساخت می باشد.
در این مقاله، با بهره گیری از روش کیفی نظریه مفهوم سازی بنیادی، نقشه جامع خوشه ساخت ارائه شده و نقش‌آفرینان و فعالیت‌هایی که در خوشه ساخت انجام می گیرد، تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Cluster Map for Construction Cluster

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Sebt 1
  • mahmood mokhtariani 2
1 Associate Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Construction industry is one of the most important industries in the world that has significant role in development of countries. Therefore, in the recent decade, many countries accomplish extensive researches for growing their share in international market. One of the economic approaches, which considered for this reason in several industries in the recent years, is the industrial cluster. However, because of the unique nature of construction industry, many dimensions of this strategy within construction industry have not been clarified. One of these dimensions that have important role in comprehensive perception of industrial cluster approach in construction industry is the construction cluster map.
In this article, a comprehensive map for construction cluster has established by use of grounded theory that illustrate vividly, the actors and activity that contribute to construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction industry
  • industrial cluster
  • comprehensive cluster map
  • grounded theory
[1] ایران نژاد، ژیو؛ رضوی، محمدرضا، ” خوشههای صنعتی “ ،. انتشارات نشر نو، تهران، ویرایش او ، 1191
[2]مجیدی، جهانگیر، ” کوستر یا خوشه های صنعتی “، انتشارات . سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی،تهران، 119
[3]AEGIS,“Mapping the Building and Construction Product System in Australia”, Department of Industry, Science and Resources, Canberra, 1999.
[4]Anderson, G. ,“Industry clustering for economic Development, Economic Development Review”, V.12, pp.26–33, 1994.
[5]Budiwibowo, A.; Trigunarsyah, B; “Competitiveness of the Indonesian Construction Industry”, Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 14, No. 1, pp. 51-68, 2009.
[6]De Valence, G. ,“Comparison of a Traditional and Cluster Model of Construction Industry Structure”, Faculty of Design, Architecture and Building, University of Technology, Sydney, 2000.
[7]FP7 (2008-2010) ,“Support action for innovation driven clusters in construction”, www.regcon.com.
[8]Glaser, B. G.; Strauss, A. L. ,“The Discovery of Grounded Theory”, 1st. ed., New York, Aldine de Gruyter, 1967.
[9]Katsarakis, Y.; Sazak, E. ,“Turkey & The Construction Services Cluster”, harward business school, 2007.
[10]Khalfan, M.M.A.; Asad, S.; and McDermott, P., “Development of clusters in the construction industry”, 3rd International SCRI conference, Netherlands, Rotterdam, pp. 521-529, 2006.
[11]Mansourian, Y. ,“Adoption of Grounded Theory in LIS research”, New Library World, Vol. 107 No. 9/10, pp. 386-402, 2006.
[12]Modernizing Construction Group ,“Scottish Construction Industry Plan 2007-2012, 2005”, http://www.scottishconstructionforum.com/ Scottish_Construction_Industry_Plan_2007-2012.
[13] Porter, M.E.; On Competition: A Harvard Business Review Book, Boston: Harvard Business School Publishing, 1990.
[14]Porter, M.E. ,“the Competitive Advantage of Nations”, New York, Basic Books, 1990.
[15]Rakennusteollisuus (RT) ,“Vision 2010 – The Finnish real estate and construction cluster’s vision for 2010”, Confederation of Finnish Construction Industries, Helsinki, 2001.
[16]Strauss, A. L.; Corbin, J.,“Basics of qualitative research (grounded theory procedures and techniques)”, Newbury Park, CA, SAGE Publications, 1990.
[17]Vock, P. ,“An Anatomy of the Swiss Construction Cluster”, OECD Proceedings, OECD Publications, pp. 229–247, 2001.