تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه برای مناطق مرکزی شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اردبیل-خیابان فلسطین-کوچه فلسطین1-ق2883

2 اردبیل خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده فنی گروه عمران

چکیده

تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه برای ساختگاههایی متشکل از آبرفتها و همچنین طراحی سازه‌های بلند و سازه‌های خاص ضروری می‌باشد. به دلیل قرارگیری شهر اردبیل و گسترش آن بر روی آبرفت و همچنین توسعه ساخت سازه‌های بلند و با اهمیت زیاد در مرکز شهر، بررسی و تهیه طیف ویژه ساختگاه لازم می‌باشد. با توجه به اطلاعات ژئوتکنیکی که از حفر گمانه های عمیق تا 40 متر و انجام آزمایشهای ژئوتکنیکی در نقاط مختلف شهر وجود داشت، در این مقاله ضمن انجام تحلیل خطر احتمالاتی، طیف ویژه ساختگاه برای محدوده مرکزی شهر اردبیل تهیه گردیده است. براساس توزیع گمانه‌های حفر شده، محدوده مرکزی شهر به 15 ناحیه با مساحت یک کیلومتر مربع تقسیم شده است. با انجام تحلیل خطر احتمالاتی شتاب مبنای 0.32g برای زمینلرزه‌های با دوره بازگشت 475 سال بدست آمد که 6 درصد بیشتر از مقدار پیشنهادی آیین نامه 2800 می‌باشد. همچنین طیف طرح برای هر ناحیه در محدوده مورد نظر از سه روش تحلیل پاسخ زمین، تحلیل آماری زمینلرزه‌های مختلف و طیف خطر یکنواخت حاصل از تحلیل خطر احتمالاتی محاسبه گردید. با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی، نوع خاک در مناطق مختلف مرکز شهر تعیین گردید که براین اساس، خاک بیشتر مناطق مرکزی شهر دارای طبقه بندی نوع III برحسب تقسیم بندی آیین‌نامه 2800 می‌باشد. مقایسه مقادیر طیفی بدست آمده با طیف طرح استاندارد آیین نامه زلزله 2800 نشان داد که در ناحیه شتاب ثابت، طیف طرح ویژه ساختگاه بطور متوسط باندازه 25 درصد بیشتر از مقادیر طیف طرح استاندارد می‌باشد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Site-Specific Design Spectra for the Central Parts of Ardabil City

نویسندگان [English]

  • Abbas Arjmand Noshahr 1
  • Gholam Reza Nouri 2
  • Ramin Sadeghi
چکیده [English]

Preparation of site-specific spectra for alluvium and design of tall and special structures are needed.Due to placement of the city of Ardabil on the alluvium and developing of construction in the central part of the city, preparing of site-specific design spectra is inevitable and worthwhile. In this paper, according to the geotechnical boreholes and tests to a depth of 40 meters in different parts of the city, beside probabilistic risk analysis, site- specific spectra for central part of the city are developed. Based on the distribution of boreholes, the area is divided into 15 districts, with an area of one square kilometer. Through the probabilistic risk analysis, design acceleration of 0.32g is obtained for earthquakes with a return period of 475 years, which is 6 % higher than that proposed by Building Design Codes for Earthquakes - Standard 2800.
Design spectra are obtained using three methods of ground response analysis, statistical analysis of different earthquakes and uniform hazard spectra. Using the data from geotechnical measurements, soil types in the different areas of the city center is designated. The soil types in the most parts of studied area are classified as type III of the standard 2800 classification. Comparison of the obtained spectrum with the proposed spectrum of standard 2800, showed that in the range of constant acceleration, the values of site-specific design spectra is 25 % higher than those proposed by the standard 2800.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site-specific spectra
  • PSHA
  • Site response analysis
  • uniform hazard spectra
  • statistical analysis