بررسی عملکرد ترانشه بهسازی شده با سبکدانه لیکا در کاهش ارتعاشات سطح زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن، ایران

4 -استادیار، گروه آموزشی مهندسی مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

ارتعاشات محیطی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر آلودگی صوتی و سلامت ساکنان ساختمان‌های مجاور منابع ارتعاش ایجاد کنند. از این رو، مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر بر روی کاهش ارتعاشات توجه زیادی از سوی محققان را به خود جلب کرده‌اند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر انواع مختلف ترانشه بهسازی شده با سبکدانه لیکا شامل ترانشه‌های تک دیواره و دو دیواره در دو حالت‌ فعال و غیرفعال، با استفاده از تلفیق نرم‌افزار المان محدود پلکسیس و زبان برنامه‌نویسی پایتون پرداخته شده و مدل‌ها با نتایج سایر تحقیقات، اعتبارسنجی گردیده و همچنین، مطالعه پارامتریک نیز برای ارزیابی اثر عوامل هندسی شامل عمق، عرض و طول برای هر دو سیستم انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که برای دستیابی به مقدار قابل قبولی از کارایی ترانشه، عمق 0.8λr و 1λr به ترتیب به عنوان عمق بهینه برای سیستم‌های تک و دیواره کافی است و با در نظر گرفتن اثر عرض ترانشه پر شده با لیکا، عرضی معادل 0.2λr و0.15λr برای رسیدن به عرض بهینه به ترتیب برای سیستم‌های تک دیواره و دو دیواره کفایت می نماید. همچنین برای طراحی غیرفعال می‌توان نقش عمق را برای موانع تک جداره و دو جداره نادیده گرفت، زیرا عرض ترانشه در مقایسه با عمق ترانشه نقش مهم تری دارد. اما برای دستیابی به یک سیستم تک جداره قابل قبول، باید عرض نرمال را تا حدود0.2λr افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating on the performance of retrofitted trench with Leca in reducing ground vibrations

نویسندگان [English]

  • Mohsen Naghizadeh Rokni, 1
  • Omid Tavasoli 2
  • reza esmaeilabadi 3
  • amirpouya sarraf 4
1 Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Civil Engineering, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Environmental vibrations can have a significant impact on noise pollution and the health of the residents of buildings adjacent the vibration sources. Therefore, the studies conducted in the last two decades on reducing vibrations have attracted a lot of attention from researchers. In this study, the effect of different types of improved trenches with Leca lightweight aggregate, including single and double-walled trenches in both active and passive modes, has been investigated, using the combination of Plexis3D finite element software and Python programming language, and the models with the results of other researches. It has been validated and also, a parametric study has been done to evaluate the effect of geometrical factors including depth, width and length for both systems. The obtained results indicate that in order to achieve an acceptable amount of trench efficiency, the depth of 0.8λr and 1λr is sufficient as the optimal depth for single and wall systems, respectively, and considering the effect of the width of the trench filled with Leca, a width equal to 0.2λr and 0.15λr are enough to reach the optimal width for single-wall and double-wall systems, respectively. Also, for passive design, the role of depth can be ignored for single and double-walled barriers, because trench width plays a more important role compared to trench depth. Moreover, to achieve an acceptable single-wall system, the normal width should be increased to about 0.2λr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrofitted trench
  • Leca
  • Ground Vibration
  • Harmonic Load
  • Numerical Modeling