کاربرد روش ژئوپلیمریزاسیون برای اصلاح خاک مارن زرد تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

ژئوپلیمرها که از واکنش بین پودر جامد آلومینوسیلیکاتی با یک محلول فلزی بازی تولید میشوند بعنوان نسل سوم پیوند دهنده‌ها بعد از آهک و سیمان پرتلند جهت بهسازی خاکهای مساله دار مطرح شده اند. در پژوهش حاضر کاربرد روش فوق برای اصلاح رفتار خاک مارن زرد بستر تبریز به کمک آزمایشات تک محوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از زئولیت و متارس بعنوان منابع آلومینا سیلیکات و از محلول هیدروکسید سدیم بعنوان فعال کننده بازی استفاده شده است. نتایج آزمایشات حاکی از تاثیر بسیار مناسب مکانیسم ژئوپلیمریزاسیون در اصلاح مشخصات مقاومتی خاک رسی کربناته بوده در ضمن نمونه های ژئوپلیمری زئولیتی نسبت به نمونه های ژئوپلیمری متارسی در تمامی ترکیبها و زمانهای عمل آوری کسب مقاومت بالاتری دارند. اثر غلظت محلول بازی بر مقاومت نمونه های ژئوپلیمری زئولیتی و متارسی یکسان نبوده بطوریکه در نمونه های متارسی افزایش غلظت محلول اثر منفی بر نتایج گذاشته است. همچنین نتایج نشان میدهد که نرخ تغییرات مقاومت نسبت به زمان، به غلظت محلول بازی بستگی داشته و با افزایش غلظت اثر عمل آوری کاهش می یابد. در نمونه بهینه ژئوپلیمری زئولیتی (15%زئولیت ، غلظت 12 مولار محلول بازی) مقاومت تک محوری در حدودkg/cm2 2/90 بدست آمده که حدود 26 برابر مقاومت نمونه مارن زرد خالص است این در حالیست که نمونه بهینه ژئوپلیمری متارسی (15 % متارس ، غلظت 4 مولار محلول بازی) مقاومت تک محوری در حدودkg/cm2 86/17 کسب کرده است. همچنین در نمونه های ژئوپلیمری کرنش گسیختگی نسبت به نمونه مارن زرد خالص تا 50 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of geopolymerization method to modify the yellow marl soil of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Fariba Behrouz Sarand
  • Afshin Dibamehr
  • Ramin Vafaiepour Sorkhabi
Department, of civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz , Iran.
چکیده [English]

Geopolymers produced by the reaction between solid aluminosilicate and alkaline metal solution have been classified as the third generation binders after lime and portland cement. In current study, the application of the above method to modify the behavior of the yellow marl soil of Tabriz has been evaluated by unconfined compression tests. For this purpose, zeolite and metaclay have been used as sources of silica alumina and sodium hydroxide solution has been used as an alkaline activator. The results of tests have shown the very appropriate effect of the geopolymerization mechanism in treatment the resistance of carbonated clay soil. Meanwhile, the zeolite geopolymer samples have higher resistance than the metaclay ones in all combinations and curing times. The effect of alkaline solution concentration on the strength of zeolite and metaclay geopolymer samples was not the same, so that in the metaclay samples, increasing the molarity of alkali had a negative effect on results. Also, the results show that the rate of change of resistance with time depends on the concentration of alkaline solution so that the treatment effect reduces with inhancement of alkali content. In the optimal sample of zeolite geopolymer (15% zeolite, 12 M alkaline), the uniaxial resistance is about 90.2 kg/cm2, which is about 26 times yellow marl one wherease the optimal metaclay geopolymeric matrix (15% matrix, 4 M alkaline solution) has obtained an unconfined compression strength of about 17.86 kg/cm2. Also in the geopolymer samples, the failure strain has declined by 50% compared to the pure soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilization
  • yellow marl
  • geopolymerization
  • zeolite
  • metaclay