مدول برجهندگی تحت تنش‌های راه و باند برای خاک اساس اصلاح‌شده با سیمان و آهک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش ژئوتکنیک و زیرساخت، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، تهران ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی رفتار خاک اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده با سیمان و آهک و همچنین ارتباط بین پارامترهای طراحی لایه اساس مانند مقاومت فشاری تک محوری(UCS)، CBR با مدول برجهندگی می‌پردازد. انتخاب نمونه برای انجام آزمایش سه‌محوری براساس نتایج ‌آزمایشهای UCS، کشش غیرمستقیم برزیلی(INTS) و تر- خشک و یخبندان- ذوب بوده است. بطورکلی افزودن آهک به همراه سیمان سبب نصف شدن مقاومت کششی در مقایسه با افزودن سیمان تنها می‌شود، اما سبب حذف مشکلات کاهش حجم ناشی از اصلاح با سیمان می‌شود. UCS نمونه اصلاح شده با 7 درصد سیمان و 2 درصد آهک (C7L2) (با مقدار برابر kPa 3810) در محدوده مجاز تعیین‌شده برای اساس راه و باند قرار دارد. همچنین آزمایش سه‌محوری دینامیکی بزرگ مقیاس روی نمونه اساس اصلاح‌نشده و C7L2 انجام شد. در تمام تنش‌های محدودکننده، مقادیر مدول الاستیسیته و نسبت میرایی C7L2 نسبت به خاک اصلاح‌نشده، به ترتیب بیشتر و کمتر است. نقطه‌داده‌های نسبت مدول الاستیسیته-کرنش محوری نمونه C7L2 بالای منحنی های مربوط به ماسه و حتی بالاتر از منحنی سنگ قرار دارد و نقطه داده های نسبت میرایی آن بالای منحنی مربوطه برای نمونه‌های سنگ است. متوسط مقادیر مدول برجهندگی با افزایش غیرهمسانی و تنش محوری اولیه افزایش می‌یابد. افزایش فرکانس بارگذاری سبب افزایش مدول برجهندگی، مدول برشی و نسبت میرایی، اما کاهش کرنش برشی اعمالی بر نمونه می‌شود. مدول برجهندگی سه محوری (برحسب MPa) برای خاک اصلاح نشده خشک برابرCBR ×10 و برای C7L2 تقریباً برابر UCS20 و یا CBR×3 حالت غرقاب و یا CBR×2/5 حالت خشک برای نفوذ mm 1/25 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modulus of resilience under road and runway stresses for base soil modified with cement and lime

نویسندگان [English]

  • Ata Aghaei Araei 1
  • Mahmoud Ghazavi 2
  • Farshad Lashani Zand 2
  • iraj rahmani 1
1 Geotechnical Engineering Department, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran
2 Professor of the Department of Soils and Foundations, Faculty of Civil Engineering, Khwaja Nasiruddin Toosi University of Technology
چکیده [English]

This paper examines the behavior of untreated and treated soil with cement and lime, as well as the relationship between the design parameters of the base layer such as uniaxial compressive strength (UCS), CBR with resilient modulus. The specimen selection for the triaxial test was based on the results of UCS, indirect tensile strength (INTS), wetting-drying, and freezing-thawing cycles tests. In general, the addition of lime along with cement causes the tensile strength to be halved compared to the addition of cement alone, but it eliminates the volume reduction problems caused by modification with cement. Also, a large-scale dynamic triaxial test was performed on the untreated base and C7L2 specimens. In all confining pressures, the values of elasticity modulus and damping ratio of C7L2 are higher and lower, respectively, compared to the untreated soil. The data points of the ratio of modulus of the elasticity-axial strain of specimen C7L2 are above the corresponding curves for sand and even higher than the rock ones, and its damping ratio data points are above the corresponding curve for rock specimens. The average values of the modulus of elasticity increase with the increase of confining pressure and initial axial stress. Increasing the loading frequency increases the Yang modulus, shear modulus, and damping ratio, but decreases the induced shear strain on the specimen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • treated soil
  • cement
  • lime
  • resilient modulus
  • shear modulus
[1] Aghaei Araei, A., Rahnani, I., Lashani  Zand, F., Attarchian, N,. Salamat, A., Hasani, H., Rezaei, M., Niaki, M., Study and presentation of technical specifications of soil modified with cement and lime, Research Project of Road, Housing and Urban Development Research Center, In Persian, 2020.
[2] Kolay, P.K. Pant, A., Puri, V.K., Kumar, S., Effect of Liquid Polymer Stabilizer on geotechnical properties of fine-grained soil, Indian Geotechnical Conference IGC2016, 2016.
[3] Bandara, N., Jensen, E. and Binoy, T.H. (2016) Performance evaluation of subgrade stabilization with recycled materials, mdot research project no. or14-009, mdot contract no. 0065, Department of Civil and Architectural Engineering Lawrence Technological University, 2013 February 29.
[4] Elkady, T., Al-Mahbashia, A. and AL-Shamrani, M., Resilient modulus lime-treated expansive subgrade, King Abdulaziz City for Science and Technology, Kingdom of Saudi Arabia, Award Number (11-BUI-1901-02), 2013.
[5] S. Jahandari, M. Saberian, Z. Tao, S.F. Mojtahedi, J. Li, M. Ghasemi, S.S. Rezvani, W. Li, Effects of saturation degrees, freezing-thawing, and curing on geotechnical properties of lime and lime-cement concretes, Cold Regions Science and Technology, 160 (2019) 242-251.
[6] He, L., Wang, Z., & Gu, W. B, Evolution of freeze–thaw properties of cement–lime solidified contaminated soil. Environmental Technology & Innovation, 21 (2021), 101189.
[7] Y. Lu, S. Liu, Y. Zhang, Z. Li, L. Xu, Freeze-thaw performance of a cement-treated expansive soil, Cold Regions Science and Technology, 170 (2020) 102926.
[8] Solanki, P., Zaman, M. and Dean, J, Resilient modulus of clay subgrades stabilized with lime, class C fly ash and cement kiln dust for pavement design, Journal of the transportation research board, 2014.
[9] Wang, S., Xue, Q., Ma, W., Zhao, K., & Wu, Z., Experimental study on mechanical properties of fiber-reinforced and geopolymer-stabilized clay soil. Construction and Building Materials, 272 (2021), 121914.
[10] O. Amini, M. Ghasemi, Laboratory study of the effects of using magnesium slag on the geotechnical properties of cement stabilized soil, Construction and Building Materials, 223 (2019) 409-420.
[11] Little, N.D. and Nair, S, Recommended practice for stabilization of subgrade soils and base materials, The National Academies Press, NCHRP Web-Only Document 144, Texas Transportation Institute, August 2009.
[12] Abu-Farsakh, M., Dhakal, S., & Chen, Q., Laboratory characterization of cementitiously treated/stabilized very weak subgrade soil under cyclic loading. Soils and Foundations, 55(3) (2015) 504-516.
[13] Andavan, S., & Pagadala, V. K., A study on soil stabilization by addition of fly ash and lime. Materials Today: Proceedings, 22 (2020) 1125-1129.
[14] Yin, Z., Lekalpure, R. L., & Ndiema, K. M., Experimental Study of Black Cotton Soil Stabilization with Natural Lime and Pozzolans in Pavement Subgrade Construction. Coatings, 12(1) (2022) 103.
[15] James, J., Sugarcane press mud modification of expansive soil stabilized at optimum lime content: Strength, mineralogy and microstructural investigation. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2020.
[16] Malla, R.B. and Joshi, S., Resilient modulus prediction models based on analysis of LTPP data for subgrade soils and experimental verification, Journal of transportation engineering, 133(9) 2007.
[17] Ricardo A., Philip, S., Kealohi, K. and Standefur, G., Estimation of a resilient modulus model for cohesive soils using joint estimation and mixed effects, Journal of transportation engineering, 133(8) 2007.
[18] Regulation of Asphalt Paving of Iranian Roads, Publication No. 234, Deputy Planning and Supervision. President's Strategy, Documents and Publications Center, First Revision, In Persian, 2013.
[19] M.W. Witczak, X. Qi, M.W. Mirza, Use of nonlinear subgrade modulus in AASHTO design procedure, Journal of transportation engineering, 121(3) (1995) 273-282.
[20] W. Lee, N. Bohra, A. Altschaeffl, T. White, Resilient modulus of cohesive soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123(2) (1997) 131-136.
[21] X. Liu, X. Zhang, H. Wang, B. Jiang, Laboratory testing and analysis of dynamic and static resilient modulus of subgrade soil under various influencing factors, Construction and Building Materials, 195 (2019) 178-186.
[22] Chen, C., & Zheng, J. L., Relationship between Dynamic Modulus and Static Detection Index in Red Sandstone Subgrade, In Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd, Vol. 353, pp. 1112-1115, 2013.
[23] Y. Su, Y.-J. Cui, J.-C. Dupla, J. Canou, Effect of water content on resilient modulus and damping ratio of fine/coarse soil mixtures with varying coarse grain contents, Transportation Geotechnics, 26 (2021) 100452.
[24] Chen, W.-B., W.-Q. Feng, and J.-H. Yin, Effects of water content on resilient modulus of a granular material with high fines content. Construction and Building Materials, 236 (2020)117542.
[25] Boz, A., et al., Mechanical properties of lime-treated clay reinforced with different types of randomly distributed fibers. Arabian Journal of Geosciences, 11 (2018) 122.
[26] Liu, H.B., Sun, S., Wei, H.B. and Li, W.J., Effect of freeze-thaw cycles on static properties of cement stabilised subgrade silty soil. International Journal of Pavement Engineering, 2021, pp.1-13.
[27] Aghaei Araei, A., Rahnani, I., Lashani Zand, F., Attarchian, N, Salamat, A., Hasani, H., Rezaei, M., Niaki, M., Study and presentation of technical specifications of soil modified with cement and lime, research project of Road, Housing and Urban Development Research Center, In Persian, 2020.
[28] Country Management and Planning Organization, Technical Affairs Deputy, Office for Compilation of Technical Standards and Criteria, Publication No. 268, Guidelines for Stabilization of Road Pavement Embankment Layers, Publications of the Organization of Management and Planning of the country, In Persian, 2013.
[29] Ghorbani, A. and Hasanzadehshooili, H., Prediction of UCS and CBR of microsilica-lime stabilized sulfate silty sand using ANN and EPR models; application to the deep soil mixing, Soils and Foundations, 2018.
[30] Aghaei Arai, A., Rahmani, A., Attarchian, N., Salamat, A.S., Hosni, H., Niaki, M., Rezaei, M., Investigating the effect of additive on soil amended with cement to Title of airport road and runway materials, research report, polymer-mineral Nicoflock. Client: Protective coating company (Pamco), consultant: Geotechnical and infrastructure department, In Persian, February 2019.
[31] Tian, S., et al., Experimental and analytical investigation of the dynamic behavior of granular base course materials used for China's high-speed railways subjected to freeze-thaw cycles. Cold Regions Science and Technology, 157 (2019) 139-148.
[32] Hanifa, K, Design values of resilient modulus of stabilized and non-stabilized base, Louisiana Transportation Research Center, 2015.
[33] Rollins, K.M., Evans, M.D., Diehl, N.B., and Daily, W.D., Shear modulus and damping relationships for gravels. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 124(5) (1998) 398–405.
[34] Seed, H. B., Wong, R.T., Idriss, I. M., and Tokimatsu, K., Moduli and damping factors for dynamic analyses of cohesion-less soils, J. Geotech. Eng., 112(11) (1986) 1016-1032.
[35] Idriss, I. M. “Response of soft soil sites during earthquakes”, In Proceedings of the Symposium to Honor Professor H. B. Seed, Berkeley, May 1990, pp. 273-289.
[36] Chummuneerat, S. and Jitsangiam, P. Permanent deformation behavior of a cement-modified base course material, Procedia engineering, 143 (2016) 42-50.