اثر اندرکنش خاک-سازه بر طرح بهینه قاب‌‌های خمشی بتن‌‌آرمه کوتاه، میان و بلندمرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در فرآیند تحلیل، طراحی و بهینه‌‌سازی طرح ساختمان‌های بتن‌‌آرمه در اغلب موارد و شاید در تمامی ساختمان‌های متعارف، بخش‌‌های مختلف این فرآیند برای بخش‌‌های مختلف ساختمان، اعم از سازه اصلی و پی آن، معمولاً به صورت مستقل از هم انجام می‌گیرد. بدین معنی که این سازه‌ها عمدتاً با فرض یک بستر صلب، تحلیل و طراحی شده و سپس نیروهای به‌‌دست آمده در پای ستون‌ها برای تحلیل و طراحی پی سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. دراین روند توجهی به تاثیر نشست پی بر توزیع نیروها در اعضای سازه نمی‌شود. این در حالی است که اندرکنش بین سازه، پی و خاک زیرین آن (بستر انعطاف‌‌پذیر) رفتار واقعی سازه را در مقایسه با وضعیتی که سازه به تنهایی (بستر صلب) بررسی می‌شود تغییر می‌دهد. در این پژوهش، به مطالعه طرح بهینه قاب‌‌های خمشی بتن‌‌آرمه کوتاه، میان و بلند مرتبه همراه با پی و خاک زیر پی آن‌ها در سه لایه مختلف با عمق هر لایه برابر ده متر در نرم‌افزار سپ پرداخته می‌‌شود. همچنین، تمام قاب‌‌ها با استفاده از الگوریتم زنبورعسل مصنوعی تحت قیود تنش و دریفت، در نرم‌افزار متلب بهینه‌‌سازی می‌‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد، از آنجایی که در یک سازه با طرح بهینه، معمولاً مقادیر تنش اعضا و دریفت طبقات، به حداکثر مقادیر مجاز طراحی بسیار نزدیک هستند، لذا افزایشی هر چند اندک در پاسخ سازه، ناشی از اثرات اندرکنش خاک-سازه، ممکن است موجب نقض قیود طراحی بهینه شود. بنابراین، عدم لحاظ چنین اثراتی در طراحی بهینه سازه می‌‌تواند منجر به حصول طرحی نه تنها غیربهینه بلکه ناایمن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soil-Structure Interaction Effect on the Optimal Design of Low-, Mid- and High-Rise Reinforced Concrete Frames

نویسندگان [English]

  • Hamed Jafari 1
  • Amin Rafiee 2
1 Department of Civil Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

In procedure for analysis, design and optimization of reinforced concrete buildings, for most or maybe all regular buildings, different parts of the procedure for different parts of the building, including main structure and its foundation, are usually carried out independently. This means that these structures are mainly analyzed and designed by supposing a fixed-base, and then, forces at the foot of columns are obtained and used to analyze and design the foundation. Thereby, no attention is paid to the effects of foundation settlements on the distribution of forces in structural elements. Interaction between the structure, the foundation and its subsoil (flexible-base), changes the actual behavior of the structure compared to the method in which the structure is investigated alone (fixed-base). In this paper, various RC buildings, including low-, mid- and high-rise types, with foundations and soil under their foundations in three different layers, with a depth of each layer equal to ten meters, are modeled using SAP2000. Also, all the frames are optimized using Artificial-Bee-Colony algorithm in MATLAB, subject to stress and drift constraints. The results show that, since in a structure with optimal design the values of stress in elements and drift of stories are usually very close to the maximum allowable limits, hence, a slight increase in structural response, induced by soil-structure interaction effects, may lead to the violation of optimal design constraints. Therefore, taking not into account such effects in design optimization of structure, may lead to not only a non-optimal but also an infeasible design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-Structure interaction
  • RC Moment Frame
  • minimum cost
  • tall building
  • optimal structural design
[1] M. Khatibinia, E. Salajegheh, J. Salajegheh, M. Fadaee, Reliability-based design optimization of reinforced concrete structures including soil–structure interaction using a discrete gravitational search algorithm and a proposed metamodel, Engineering Optimization, 45(10) (2013) 1147-1165.
[2] A.T. Daloglu, M. Artar, K. Özgan, A.İ. Karakas, Optimum design of steel space frames including soil-structure interaction, Structural and Multidisciplinary Optimization, 54 (2016) 117-131.
[3] AISC, Manual of steel construction: load & resistance factor design, American Institute of Steel Construction, 2001.
[4] M. Akhoondi, F. Behnamfar, Seismic fragility curves of steel structures including soil-structure interaction and variation of soil parameters, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 143 (2021) 106609.
[5] M. Rachedi, M. Matallah, P. Kotronis, Seismic behavior & risk assessment of an existing bridge considering soil-structure interaction using artificial neural networks, Engineering structures, 232 (2021) 111800.
[6] G. Wang, E.D.R. Castillo, L. Wotherspoon, J.M. Ingham, Performance-based seismic assessment of an historic high-rise masonry building considering soil-structure interaction, Structures, 32 (2021) 38-53.
[7] O.C. Marques, L.A. Feitosa, K.V. Bicalho, E.C. Alves, Analysis of constructive effect and soil-structure interaction in tall building projects with shallow foundations on sandy soils, Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 14 (2020) e14103.
[8] S. Radkia, R. Rahnavard, H. Tuwair, F.A. Gandomkar, R. Napolitano, Investigating the effects of seismic isolators on steel asymmetric structures considering soil-structure interaction, Structures, 27 (2020), 1029-1040.
[9] E. Nazarimofrad, S.M. Zahrai, Seismic control of irregular multistory buildings using active tendons considering soil–structure interaction effect, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 89 (2016) 100-115.
[10] C.C. Mitropoulou, C. Kostopanagiotis, M. Kopanos, D. Ioakim, N.D. Lagaros, Influence of soil–structure interaction on fragility assessment of building structures, Structures, 6 (2016), 85-98.
[11] A.S. Hokmabadi, B. Fatahi, Influence of foundation type on seismic performance of buildings considering soil–structure interaction, International Journal of structural stability and dynamics, 16(8) (2016) 1550043.
[12] S. Karapetrou, S. Fotopoulou, K. Pitilakis, Seismic vulnerability assessment of high-rise non-ductile RC buildings considering soil–structure interaction effects, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 73 (2015) 42-57.
[13] N. Yeganeh, J.B. Bazaz, A. Akhtarpour, Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation, Soil dynamics and earthquake engineering, 79 (2015) 149-170.
[14] H.-G. Kwak, J. Kim, An integrated genetic algorithm complemented with direct search for optimum design of RC frames, Computer-Aided Design, 41(7) (2009) 490-500.
[15] A.R. Shooli, A. Vosoughi, M.R. Banan, A mixed GA-PSO-based approach for performance-based design optimization of 2D reinforced concrete special moment-resisting frames, Applied Soft Computing, 85 (2019) 105843.
[16] L.-H. Xu, X.-T. Yan, Z.-X. Li, Development of BP-based seismic behavior optimization of RC and steel frame structures, Engineering Structures, 164 (2018) 214-229.
[17] B. Madani, F. Behnamfar, H.T. Riahi, Dynamic response of structures subjected to pounding and structure–soil–structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 78 (2015) 46-60.
[18] H. Aldaikh, N.A. Alexander, E. Ibraim, J. Knappett, Shake table testing of the dynamic interaction between two and three adjacent buildings (SSSI), Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 89 (2016) 219-232.
[19] A. Fatollahpour, S.A. Arjmandi, E. Tafakori, Structure-Soil-Structure Interaction (SSSI) effects on seismic response of low-, mid-and high-rise steel moment resisting frame structures, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 54(2) (2022) 605-630. (in Persian).
[20] Permanent Committee for Revising the Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. (2014) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant design of Buildings (Standard Nomber. 2800), 4th Edition., Road, Housing and Urban Development Research Center. (in Persian).
[21] A. Tapao, R. Cheerarot, Optimal parameters and performance of artificial bee colony algorithm for minimum cost design of reinforced concrete frames, Engineering Structures, 151 (2017) 802-820.
[22] D. Karaboga, An idea based on honey bee swarm for numerical optimization, Technical report-tr06, Erciyes University, engineering faculty, computer department, (2005).
[23] A. Rafiee, On the effect of foundation and soil conditions on the optimum design of steel space frames, in: Proceedings of the Third International Conference on Applied Researches in Structural Engineering & Construction Management, Sharif University of Technology, 2019.
[24] K. Ozgan, S. Kılıçer, A.T. Daloglu, Soil–structure interaction effect on the resistance of a steel frame against progressive collapse using linear static and nonlinear dynamic procedures, Journal of Performance of Constructed Facilities, 37(1) (2023) 04022070.
[25] A.T. Daloglu, M. Artar, K. Ozgan, A.I. Karakas, Optimum design of braced steel space frames including soil-structure interaction via teaching-learning-based optimization and harmony search algorithms, Advances in civil engineering, 2018 (2018) 1-16.