مطالعه آزمایشگاهی رفتار ژئوتکنیکی خاک‌های رمبنده بهسازی شده با مواد نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

رمبندگی را فروریزش ناگهانی خاک در اثر از دست رفتن عامل پیوند دهنده ذرات خاک تعریف کرده‌‌اند. فروریزش ماسه‌‌ها ناشی از لغزشی شدن ذرات رسی است که دانه‌‌ها را به چسبانده است، در حالی که رمبندگی خاک‌‌های رسی ناشی از بین رفتن پیوند الکتروشیمیائی  است .  نظر به اینکه پدیده رمبندگی مشکلات فراوانی را در اجرای پروژه های عمرانی کرده است،  بررسی رفتار این خاک و بهسازی آن بسیار با اهمیت است. در این مقاله تأثیر مواد نانو بر پتانسیل رمبندگی خاک بررسی شده است. بدین منظور، خاک با پتانسیل رمبندگی شدید از منطقه الله‌‌آباد کرمان انتخاب  و تأثیر افزودنی‌های نانوسیلیس، نانورس، نانواکسید آلومینیوم و نانوکربنات کلسیم با درصدهای مختلف بر رفتار  تغییر حجمی خاک،  پتانسیل رمبندگی و مقاومت برشی مطالعه گردیده است. نتایج نشان داد که به دلیل تغییر ساختار و اسکلت  خاک افزودن نانوسیلیس و نانورس  کاهش قابل ملاحظه پتانسیل رمبندگی را به همراه دارد و لی دو ماده دیگر یعنی نانوکربنات کلسیم و نانو اکسید آلمونیوم تأثیر کمتری دارند.  از طرفی نانوسیلیس و نانو رس باعث افزایش ضریب چسبندگی بیشتری می‌‌شوند در حالی که نانوکربنات کلسیم و نانوسیلیس بیشترین تأثیر بر زاویه اصطکاک داخلی خاک دارند. همچنین عکس‌‌برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که خاک رمبنده دارای حفرات میکروسکوپیک بوده و با افزودن نانومواد، خلل و فرج خاک کمتر و بافت خاک متراکم تر شده و در نتیجه کاهش پتانسیل  رمبندگی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Geotechnical Behavior of Collapsible Soils Improved with Nanomaterials

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Soltaninejad 1
  • Mehdi Mokhberi 1
  • Seyed Morteza Marandi 2
1 departement of Civil Engineering, Roodhen Branch, Islamic Azad University, Roodhen , Iran
2 Dept of civil engineering, Faculty of engineering, Bahonar University , bahonar ,Iran
چکیده [English]

Collapsibility is the sudden change of the soil volume due to the loss of the bonding forces of soil particles. The collapsibility in sands is caused by the sliding of the saturated clay that sticks the sand particles, while the collapse phenomena of the clay are caused by the loss of the electrochemical bond that has formed on the outer surface of the clay plates. Considering that the phenomenon of subsidence has caused many problems in buildings and structures, it is very important to pay attention to the behavior of this type of soil and its improvement. In this research, the effect of nanomaterials on the collapsibility potential of soils has been investigated. The volume change behavior, the collapsibility potential, and the shear strength improved under the effect of Nano-silica, Nano-clay, Aluminum Nano-oxide and Calcium Nano-carbonate have been considered.  The results showed that the soil collapsibility index with the addition of Nano-silica and Nano-clay has a significant reduction in the collapse potential, but the Calcium Nano-carbonate and Aluminum Nano-oxide, have less effect on collapsibility reduction. Furthermore, the Nano-silica and Nano-clay increase the adhesion coefficient, while Nano-calcium Carbonate and Nano-silica have the greatest effect on the internal friction angle of the soil. Also, the scanning electron microscope (SEM) photography showed that the soil has microscopic pores and becomes less with the addition of nanomaterials. The soil pores and the soil texture become denser, and as a result, it reduces the collapse potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collapse potential
  • nano calcium carbonate
  • nano clay
  • nano silica
  • nano aluminum oxide
[1] A.H.H. S. Mohammadi Khan Abadi, Laboratory study of soil improvement using nanomaterials (case study on the soil of Sardareh-Garmsar region), Technical and Engineering Faculty, Garmsar University, 2018.
[2] I. Jefferson, D. Evstatiev, D. Karastanev, The treatment of collapsible loess soils using cement materials, in:  GeoCongress 2008: Geosustainability and geohazard mitigation, 2008, pp. 662-669.
[3] A.A. Basma, E.R.J.J.o.G.E. Tuncer, Evaluation and control of collapsible soils, 118(10) (1992) 1491-1504.
[4] K.M. Rollins, J.J.J.o.G. Kim, G. Engineering, Dynamic compaction of collapsible soils based on US case histories, 136(9) (2010) 1178-1186.
[5] M. Khaleghi, M.J.S. Rowshanzamir, T. Research, Biologic improvement of a sandy soil using single and mixed cultures: A comparison study, 186 (2019) 112-119.
[6] M. Khaleghi, M.A.J.J.o.C. Rowshanzamir, E. Engineering, Impact of Biologic Single and Mixed Medium on Mechanical-Hydraulic properties of Dune Sand, 52(109) (2023) 91-100.
[7] I.S. Lori, M.M. Toufigh, V.J.C. Toufigh, B. Materials, Improvement of poorly graded sandy soil by using copper mine tailing dam sediments-based geopolymer and silica fume, 281 (2021) 122591.
[8] V. Toufigh, R. Baghban Shokatabad, I. Sheikhhosseini Lori, A.M. Namjoo, M.M.J.I.G.J. Toufigh, Mechanical Behavior's Enhancement of Sandy Soil by a Natural Pozzolan-Based Geopolymer and Nanomaterial, 53(2) (2023) 394-408.
[9] J.N.A. M. Qazawi, Design and implementation methods of stone columns, Khajeh Nasir Toosi University of Technology Publications, 2010.
[10] D.J.E.G. Evstatiev, Loess improvement methods, 25(2-4) (1988) 341-366.
[11] G. Zhang, Soil nanoparticles and their influence on engineering properties of soils, in:  Advances in measurement and modeling of soil behavior, 2007, pp. 1-13.
[12] A.W. Opukumo, C.T. Davie, S. Glendinning, E.J.J.o.E. Oborie, A. Science, A review of the identification methods and types of collapsible soils, 69(1) (2022) 1-21.
[13] Z. Lin, S.J.E.G. Wang, Collapsibility and deformation characteristics of deep-seated loess in China, 25(2-4) (1988) 271-282.
[14] M. Ayeldeen, A. Negm, M. El-Sawwaf, M.J.J.o.r.m. Kitazume, g. engineering, Enhancing mechanical behaviors of collapsible soil using two biopolymers, 9(2) (2017) 329-339.
[15] A. AlShaba, T. Abdelaziz, A.J.A.e.j. Ragheb, Treatment of collapsible soils by mixing with iron powder, 57(4) (2018) 3737-3745.
[16] M. Bahrami, S.J.I.J.o.E. Marandi, Large-scale experimental study on collapsible soil improvement using encased stone columns, 34(5) (2021) 1145-1155.
[17] P.H. C. Bréchignac, and M. Lehmann,, Nanomaterials and nanochemistry., Springer Science & Business Media,  (2008).
[18] C.R.J.S. Martin, Nanomaterials: a membrane-based synthetic approach, 266(5193) (1994) 1961-1966.
[19] A. Tabarsa, N. Latifi, C.L. Meehan, K.N.J.C. Manahiloh, B. Materials, Laboratory investigation and field evaluation of loess improvement using nanoclay–A sustainable material for construction, 158 (2018) 454-463.
[20] S.M. Haeri, A.M. Hosseini, M.M. Shahrabi, S. Soleymani, Comparison of strength characteristics of Gorgan loessial soil improved by nano-silica, lime and Portland cement, in:  From Fundamentals to Applications in Geotechnics, IOS Press, 2015, pp. 1820-1827.
[21] R. Kourmaev, Application of Physical-Chemical Properties of Bentonite Utilized In Construction, as viewed Through the TRIZ Prism.
[22] C. El Mohtar, J. Clarke, A. Bobet, M. Santagata, V. Drnevich, C. Johnston, Cyclic response of a sand with thixotropic pore fluid, in:  Geotechnical earthquake engineering and soil dynamics IV, 2008, pp. 1-10.
[23] T. Lan, P.D. Kaviratna, T.J.J.C.o.M. Pinnavaia, Mechanism of clay tactoid exfoliation in epoxy-clay nanocomposites, 7(11) (1995) 2144-2150.
[24] V. Ouhadi, H. Bakhshalipour, Impact of nano clays on the behavior properties of collapsible soils, in:  9th International Congress on Advances in Civil Engineering. Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, 2010.
[25] A. Johari, H. Golkarfard, F. Davoudi, A.J.B.o.E.G. Fazeli, t. Environment, A predictive model based on the experimental investigation of collapsible soil treatment using nano-clay in the Sivand Dam region, Iran, 80 (2021) 6725-6748.
[26] B.J.E.g. Iranpour, The influence of nanomaterials on collapsible soil treatment, 205 (2016) 40-53.
[27] A.H.H. ] S. Mohammadi Khan Abadi, Laboratory study of soil improvement using nanomaterials (case study on the soil of Sardareh-Garmsar region), 2018. (in Persian).
[28] S.H.D.G. A. H. Haddad, Evaluation of the soil compaction potential of layered sandy soil stabilized with micro silica, bentonite, and rice husk ash  Modeling in Engineering, 13(42) (2014) 87-101 (in Persian).
[29] F.R. S. Hamanian, "Remediation of collapsing soils using injection method (Case study of Semnan railway station.), Advanced Applied Geology Journal, Shahid Chamran University, Ahvaz, ,  (2013) 0–16 , (in Persian).
[30] R.L. Buhler, A.B. Cerato, Stabilization of Oklahoma expansive soils using lime and class C fly ash, in:  Problematic soils and rocks and in situ characterization, 2007, pp. 1-10.
[31] Y. Zhang, Z. Zhang, Influence factor analysis on strength of lime-fly ash loess,  (2013).
[32] K. Abbeche, O. Bahloul, T. Ayadat, A. Bahloul, Treatment of collapsible soils by salts using the double consolidation method, in:  Experimental and Applied Modeling of Unsaturated Soils, 2010, pp. 69-78.
[33] K. Abbeche, F. Hammoud, T. Ayadat, Influence of relative density and clay fraction on soils collapse, in:  Experimental Unsaturated Soil Mechanics, Springer, 2007, pp. 3-9.
[34] P. Arrúa, G. Aiassa, M.J.G.J. Eberhardt, Behavior of collapsible loessic soil after interparticle cementation, 1(2) (2011) 130-135.
[35] A.-M. Mohamed, M.J.I.J.o.G.E. El Gamal, Treatment of collapsible soils using sulfur cement, 6(1) (2012) 65-77.
[36] M. Alizadeh Rafiei, Improvement of a collapsible soil by injection method, Imam Khomeini International University, Qazvin, 2009. (in Persian).
[37] M.Y. Fattah, M.M. Al-Ani, M.T.J.S. Al-Lamy, Foundations, Studying collapse potential of gypseous soil treated by grouting, 54(3) (2014) 396-404.
[38] H.H. B. Nik Iqbal Sanikht, D. Niazi, A. Nikoyi,,, , , Investigation of the biological effect on the improvement of soil drainage, in: 8th National Congress of Civil Engineering, Babol, 2013. (in Persian).
[39] H. Alaei, 2018. (in Persian), H. Alaei, “Investigating the properties of soil stabilized with polymer materials,, Islamic Azad University, Najaf Abad branch,, 2018. (in Persian).
[40] M.M. Abbas, A. Nazir, A.M. Nasr, M.A.J.J.o.E.R. Darweish, Utilization of Industrial Wastes for Improving Geotechnical Properties of Collapsible Soil, 5(1) (2021) 15-19.
[41] D.J.T.A. Astm, Standard test method for measurement of collapse potential of soils,  (1996).