بررسی رفتار ترکیب بتن بازیافتی و خودتراکم در ساخت روسازی راه به کمک آزمایش التراسونیک و مقایسه آن با سایر روشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه از بتن بازیافتی به دلیل هزینه پایین و نیز کمک به محیط زیست، برای ساخت بسیاری از پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمناً، بتن خود تراکم به دلیل عدم نیاز به ویبره و کمترین احتمال ایجاد حفره های بزرگ و خلل و فرج، از اهمیت و کاربرد بالایی برخوردار است. در این مقاله با ترکیب این دو نوع بتن خواص آن مورد بررسی قرار گرفته شده استا. برای بدست آوردن مقاومت فشاری بتن می توان از روش های غیر مخرب که می تواند بسیار ساده تر، سریعتر و بدون خرابی است، استفاده شود با این حال بایستی بین نتایج آزمایش مخرب و غیر مخرب همخوانی وجود داشته باشد تا قابل قبول باشند. در این مقاله رفتار ترکیب بتن بازیافتی و خودتراکم مورد استفاده در روسازی بتنی جاده ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این کار از روش کرگیری و آزمایش التراسونیک استفاده شده و مقایسه بین نتایج صورت گرفته است. به صورت میانگین مقاومت فشاری 7 روزه در عیار سیمان 250 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 20.1 مگاپاسکال و در عیار سیمان 400 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 30.8 مگاپاسکال ثبت شده است که رشد 52% را داشته است. همچنین در کلیه آزمایش های صورت گرفته مقدار مقاومت فشاری کسب شده در آزمایش کرگیری بالاتر از سایر نتایج بوده است. به صورت میانگین، مقدار مقاومت فشاری بدست آمده در روش کرگیری نسبت به روش آزمایش درجا و آزمایش آلتراسونیک به ترتیب 8% و 14%  بیشتر به دست آمده است. به صورت میانگین مقاومت فشاری 28 روزه در عیار سیمان 250 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 25.2 مگاپاسکال و در عیار سیمان 400 کیلوگرم بر متر مکعب برابر با 38.9  مگاپاسکال ثبت شده است که رشد 54% را داشته است. در نهایت این نتیجه بدست آمده است که نتایج آزمایش کر گیری و التراسونیک در تعیین مقاومت فشاری بتن می توان بین 7 تا 17 درصد اختلاف داشته باشد و نتایج حاصل از آزمایش التراسونیک مقادیر کمتری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the behavior of recycled concrete and self-compacting concrete in road pavement construction using ultrasonic test and compare it with other methods

نویسندگان [English]

  • Masoud Golshani 1
  • Kambiz Takin 2
  • Saeid Sabouri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Pooyesh Institute of Higher Education, Qom, Iran
2 Department of Civil Engineering, Safadasht branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, recycled concrete is used for the construction of many construction projects due to its low cost and environmental protection. In addition, self-compacting concrete is very important and useful due to the lack of vibration and the least possibility of creating large holes and voids. In this article, by combining these two types of concrete, its properties have been investigated. To obtain the compressive strength of concrete, non-destructive methods can be used, which can be much simpler, faster, and without damage, however, there must be agreement between the destructive and non-destructive test results to be acceptable. In this article, the behavior of recycled and self-compacting concrete used in road concrete pavements has been investigated. For this purpose, the method of grinding and ultrasonic testing has been used and a comparison has been made between the results. The average compressive strength of 7 days in cement grade of 250 kg/m3 is equal to 20.1 MPa and in cement grade of 400 kg/m3 is equal to 30.8 MPa, which has a growth of 52%. Also, in all the tests, the compressive strength obtained in the core sampling test was higher than the other results. On average, the value of compressive strength obtained in the core sampling method is 8% and 14% higher than the in-situ test method and ultrasonic test, respectively. The average compressive strength of 28 days in cement grade of 250 kg/m3 is equal to 25.2 MPa and in cement grade of 400 kg/m3 it is equal to 38.9 MPa, which has increased by 54%. Finally, it has been concluded that the results of sanding and ultrasonic testing in determining the compressive strength of concrete can have a difference between 7 and 17%, and usually the results of ultrasonic testing show lower values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • compressive strength
  • in situ test
  • ultrasonic test
  • corrugation test
[1] M. Naderi, A. Kaboudan, A. Sadighi, Comparative Study on Water Permeability of Concrete Using Cylindrical Chamber Method and British Standard and Its Relation with Compressive Strength, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 6(1) (2018) 116-131.
[2] Nader. M, R. A, Effect of Aggregate Type on Durability of Self-Compacting Concretes in Freezing and Freezing Cycles, in:  Third Conference on Strengthening and Urban Management Khomein, Islamic Azad University, Khomein Branch, 2011.
[3] Rahimi. V, TalebPour. M, A. P, The effect of aggregate size on compressive strength of high strength concrete, in:  3rd International Conference on Seismic Reinforcement, 2009.
[4] Moghimi. R, Zolfaghari. S, Maghsoodi. A, A. A, The effect of aggregate shape on the behavior of high-strength self-compacting concrete in paste and hardened phases, in:  5th National Concrete Conference of Iran, Tehran, Iran Concrete Association, 2012.
[5] Oral Büyüköztürk, M.A. Taşdemir, Nondestructive Testing of Materials and Structures, Springer Dordrecht, 2012.
[6] Yoosefvand. F., Nikoodel. M., Raeesi. A., M. Sh, Investigation of the effect of aggregate type on the compressive strength of concrete, in:  15th Conference of Civil Students across the country, Urmia, Civil Student Scientific Association of Urmia University, 2015.
[7] M. Yaqub, C. Bailey, Non-destructive evaluation of residual compressive strength of post-heated reinforced concrete columns, Construction and building materials, 120 (2016) 482-493.
[8] Shafaei. M, Masoodi. F, Application of petrography in the study of the quality of concrete aggregates, a case study in the Kan region of Tehran province, in:  the 6th National Geological Conference of Payame Noor University, Kerman, Payame Noor University, center of Kerman, 2012.
[9] Nili. M., Sasani. H., B. M, Investigation of the effect of recycled aggregates on the mechanical strength of self-compacting concretes, in:  Sixth Annual National Iranian Concrete Conference, Tehran, Iran Concrete Association, 2015.
[10] Sarbaz. M., P. F, Investigation of the effect of aggregate geometric shape on compressive strength of concrete, in:  2nd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development of IranTehran, Center for Strategies for Achieving Sustainable Development, 2015.
[11] Tadayon. M., Mohajeri. P., S.M. R, Investigation of the effect of aggregate shape on the compressive strength of concrete, in:  First National Conference on Civil Engineering and Development, Rasht, Islamic Azad University, Lasht-e-Nasha Branch, 2015.
[12] R. Doroudi, S.H. Hosseini Lavassani, M. Shahrouzi, Predicting acceleration response of super‐tall buildings by support vector regression, The Structural Design of Tall and Special Buildings,  (2023) e2049.
[13] S.H.H. Lavasani, R. Doroudi, Meta heuristic active and semi-active control systems of high-rise building, International Journal of Structural Engineering, 10(3) (2020) 232-253.
[14] K. Takin, R. Doroudi, S. Doroudi, Investigation the effect of Different Types of Fuzzy Controllers in Relieving the Sensitivity to Seismic Excitation of an 11-Story Structure with an Active Mass Damper, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 54(8) (2022) 589-592.
[15] K. Takin, R. Doroudi, S. Doroudi, Vibration control of structure by optimising the placement of semi-active dampers and fuzzy logic controllers, Australian Journal of Structural Engineering, 22(3) (2021) 222-235.
[16] J. Thomas, N.N. Thaickavil, P. Wilson, Strength and durability of concrete containing recycled concrete aggregates, Journal of Building Engineering, 19 (2018) 349-365.
[17] J.-C. Souche, P. Devillers, M. Salgues, E.G. Diaz, Influence of recycled coarse aggregates on permeability of fresh concrete, Cement and Concrete Composites, 83 (2017) 394-404.
[18] N.P. Kaur, J.K. Shah, S. Majhi, A. Mukherjee, Healing and simultaneous ultrasonic monitoring of cracks in concrete, Materials Today Communications, 18 (2019) 87-99.
[19] A. Ashrafian, M.J.T. Amiri, M. Rezaie-Balf, T. Ozbakkaloglu, O. Lotfi-Omran, Prediction of compressive strength and ultrasonic pulse velocity of fiber reinforced concrete incorporating nano silica using heuristic regression methods, Construction and Building Materials, 190 (2018) 479-494.
[20] A.J. Tenza-Abril, Y. Villacampa, A.M. Solak, F. Baeza-Brotons, Prediction and sensitivity analysis of compressive strength in segregated lightweight concrete based on artificial neural network using ultrasonic pulse velocity, Construction and Building Materials, 189 (2018) 1173-1183.