ارائه الگویی برای تامین مالی شرکت‌های معدنی پذیرفته شده در بورس به منظور افزایش NPV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

چگونگی تأمین مالی پروژه‌های معدنی یکی از مسائل پیش ‌روی سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف عمر آن پروژه است. برای تامین مالی پروژه‌های معدنی گزینه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. میزان بهره‌گیری از این گزینه‌ها بستگی به شرایط و محدودیت های حاکم بر طرح و ترجیحات سرمایه‌گذاران دارد. در مطالعه حاضر پس از شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر NPV شرکت‌های معدنی، به کمک پرسشنامه و به کارگیری تکنیک دلفی پنج معیار مکانیزم بازپرداخت، حجم سرمایه، نرخ سود، هزینه دسترسی و ریسک روش، به عنوان معیارهای اصلی برای بررسی گزینه‌های مختلف تامین مالی (شامل بانک خارجی، بورس، صکوک، سرمایه گذار داخلی و بانک و موسسات مالی و اعتباری داخلی) انتخاب شدند. از آنجا که این معیارها مستقل از یکدیگر نبوده و وابستگی بین آنها بر انتخاب روش تامین‌مالی و درنتیجه هدف تحقیق تاثیرگذار است، از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) استفاده شد و وزن نسبی هر کدام که نشان دهنده اهمیت و ارجحیت هر معیار بر دیگر معیارها است، به دست آمد. در مرحله بعد با توجه به معیارهای گفته شده و تعیین میزان تاثیر هرکدام بر NPV شرکت‌های معدنی، باید گزینه‌ها به گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که بیشترینNPV را به‌دنبال داشته باشد. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که بهتر است ابتدا از گزینه بانک‌های خارجی استفاده شود. پس از بانک‌های خارجی استفاده از سرمایه گذار داخلی در اولویت است و پس از آن صکوک، بورس و بانک های داخلی به ترتیب مناسب‌ترین روش‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development a model for financing the mining companies accepted in the Exchange in order increase NPV

نویسندگان [English]

  • Siroos Andisheh
  • Majid Ataee-pour
  • Zeinab Jahanbani
Department of Mining Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financing the mining projects is one of the issues against investors at different stages of during the project. There are several options for financing mining projects that each of them have own properties. The rate of using these choices depends on plan’s circumstance and investors’ Preferences. In the present study, after identifying the criteria affecting the NPV of mining companies, with the help of a questionnaire and using the Delphi technique, five criteria of refund mechanism, the volume of capital, interest rates, access costs, and risks, as the main criteria for studing different financing alternatives (including stock exchange, sukuk, banks and financial and credit institutions, internal capital, and foreign bank) were selected. Since these criteria are not independent and the dependency between them affects the choice of financing method and as a result the goal of this research, the method of Analytical Network Process (ANP) was used and the relative weight of each criterion is obtained. In the next step, according to the mentioned criteria and determining the impact of each on the NPV of mining companies, the alternatives should be prioritized in such a way as to achieve the highest NPV. The findings of the research show that it is better to use the option of foreign banks first. After foreign banks, the use of internal capital is preferred, and then sukuk, stock exchange, and internal banks are the most appropriate methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Mining projects
  • Analytical Network Process (ANP)
  • pair-wise comparisons
  • Net present value (NPV)