بهینه‌یابی موقعیت مکانی نقشه استاندارد سیل در پهنه‌بندی سیل با استفاده از مشخصه‌های ژئومورفولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این روش به منظور افزایش دقت پهنه‌بندی سیلاب، از نقشه استاندارد سیلاب استفاده می‌شود. نقشه استاندارد سیلاب، نقشه سیل برای یک محدوه کوچک در حوضه آبریز مورد بررسی است. با توجه به تفاوت میزان بده جریان در نقاط مختلف حوضه آبریز، تعیین محلی برای نقشه استاندارد سیلاب، امری ضروری می‌باشد. در این پژوهش نقشه استاندارد سیلاب با دوره بازگشت‌های 25، 50 و 100 سال، برای سه زیرحوضه رادکان، جاغرق و آق‌دربند که از زیرحوضه‌های حوضه آبریز کشف‌رود می‌باشند، به منظور تعیین بهترین مکان برای نقشه استاندارد سیلاب مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پهنه‌بندی سیلاب حوضه آبریز کشف‌رود از افزونه GFA در نرم افزار QGIS استفاده شد. نتایج پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از این افزونه برای هر سه نقشه استاندارد سیلاب، دارای نرخ مثبت صحیح(RTP) بیشتر از 0.93 و سطح زیر منحنی(AUC) بیشتر از 0.96 بود، که نشان از دقت بالای پهنه‌بندی سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود می‌باشد. با توجه به مقادیر نرخ مثبت صحیح بیش از 0.96 و سطح زیرمنحنی بیش از 0.99، زیرحوضه آق‌دربند به عنوان بهترین مکان برای نقشه استاندارد سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود تعیین شد. در ادامه با استفاده از نقشه استاندارد سیلاب زیرحوضه آق‌دربند، نقشه‌های خطر سیل با دوره بازگشت‌های مورد بررسی برای حوضه آبریز کشف‌رود تهیه شد. نتایج بررسی نقشه‌های خطر سیل در این حوضه نشان داد که به ازای رخ دادن سیل با دوره بازگشت‌های 25، 50 و 100 ساله، به ترتیب 12.62، 16.30 و 24.64 درصد از کاربری‌های شهری و روستایی در معرض خطر سیل قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the location of the standard flood map in flood zoning using geomorphological characteristics

نویسندگان [English]

  • Ghasem Panahi
  • Saeed Reza Khodashenas
  • Shima Oghabi
  • Zahra Khosravimanesh
Water Science and Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this method, the standard flood map is used to increase the accuracy. A standard flood map is a flood map for a small area in the studied basin. According to the location of the standard flood map, the peak flow of the flood will be different with different return periods and therefore the flood zoning results will be different. Therefore, choosing the best location for the standard flood map is necessary. In this research, the standard flood map with return periods of 25, 50 and 100 years for three sub-basins of the Kashaf River (Radkan, Jaghargh and Agh Darband) was examined. The results showed that the best location for the standard flood map is the end of the catchment area, that is, Agh Darband sub-basin. Flood zoning with the return period for the Kashaf Rood catchment area showed that the values of the correct positive rate (RTP) for the studied return period are greater than 0.96 and the area under the curve (AUC) values are greater than 0.99, which shows the high accuracy of the flood zoning. The results of flood risk maps showed that 12.62, 16.30 and 24.64% of urban and rural regions will be exposed to flood risk for return periods of 25, 50 and 100 years. This research showed that the use of geomorphological indicators of the catchment area can be used as an alternative to flood hydraulic and hydrological modeling due to its proper accuracy and lack of need for large hydraulic and hydrological data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood zoning
  • geomorphological index
  • digital elevation map
  • land use
  • standard flood map