شناخت پدیده مخرب جزایر گرمایش شهری و کاهش آن با رویکرد بررسی روسازی راه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

توسعه محیط های شهری و افزایش بیش از حد جمعیت شهرها، باعث افزایش میزان مصرف انرژی و در نتیجه افزایش دمای محیط های شهری شده است. پدیده افزایش دمای شهرها نسبت به دمای محیط های پیرامون شهری را جزایر گرمایش شهری می نامند. اتلاف انرژی، مصرف منابع مالی، تغییرات اقلیمی و اکوسیستمی از مهمترین پیامدهای ناگوار پدیده جزایر گرمایش شهری است. در این تحقیق، عوامل ایجاد جزایر گرمایش شهری، روش های کاهش این پدیده مخرب با رویکرد استفاده از روسازی های خنک، به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که جزایر گرمایش شهری با استفاده از روش‌های ثابت، پیمایشی و از راه دور قابل ارزیابی است. یکی از موثرترین اقدامات در راستای کاهش پدیده مخرب جزایر شهری، استفاده از مواد بازتابنده و کاربرد روسازی های خنک در جاده‌ها در راستای کاهش دمای شهرها و کاهش تاثیرات پدیده مخرب جزایرگرمایش شهری است. نتایج نشان داده است که با استفاده از روسازی های خنک، دمای محیط تا 2 درجه سانتی گراد و دمای سطح رویه روسازی تا 1۳ درجه سانتی گراد، کاهش یافته است. کاربرد سیمان و سنگدانه با رنگ روشن و افزودنی‌هایی مانند تیتانیوم دی اکسید، اکسید روی، اکسید آلومینیوم و خاکستر کوره، در کاهش این پدیده، موثر بوده است. با افزایش نفوذ پذیری رویه راه، افزایش ضریب انعکاس سطح، افزایش ضریب حرارتی و کاهش ضخامت روسازی میتوان دمای سطح روسازی را کاهش داد و مانع ایجاد پدیده نامطلوب جزایر گرمایش شهری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban Heat Island Destructive Phenomenon and Its Reduction with the Approach of Road Pavement Evaluation

نویسندگان [English]

  • Armin Tofighi
  • Rashid Tanzadeh
  • Fereidoon Moghadas Nejad
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir university of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of urban environments and the excessive increase of urban population have increased the amount of energy consumption and as a result, the temperature of urban environments has increased. The phenomenon of increasing the temperature of cities compared to the temperature of suburbs is called the urban heat island (UHI). Energy waste, financial resource consumption, climate, and ecosystem change are the most important adverse consequences of the phenomenon of UHI. In this research, the causes of UHI, and methods to reduce this destructive phenomenon with the approach of using cool pavements, have been comprehensively studied.

Research has shown that UHI can be evaluated using fixed, survey, and remote methods. One of the most effective actions is the use of reflective materials and the use of cool pavements on the roads to reduce the temperature of cities and reduce the effects of the destructive phenomenon of UHI. Results show that with the use of cool pavements, the ambient temperature and the surface temperature of the pavement surface can be reduced up to 2 ° C and 13 ° C respectively, improved. The use of light-colored cement and aggregates and additives such as titanium dioxide, zinc oxide, aluminum oxide, and fly ash have been effective in reducing this phenomenon. By increasing road surface permeability, increasing the surface reflection coefficient, increasing the thermal coefficient, and decreasing the pavement thickness, the pavement surface temperature can be reduced, and the undesirable phenomenon of UHI can be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UHI
  • Ambient temperature
  • Cool pavement
  • Reflective materials
  • Energy consumption