تأثیر موقعیت و شدت انفجار بر رفتار سازه‌ای سد با در نظر گرفتن اعماق مختلف رسوبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آب و سازههای هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در مقاله حاضر تأثیر تراز رسوبات کف مخزن سد، بر پاسخ دینامیکی غیرخطی سد بتنی وزنی تحت انفجار TNT با استفاده از مدل عددی به صورت سه بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور با فرض دو تراز مختلف رسوبات در مخزن سد، تأثیر تراز آن بر رفتار دینامیکی و میزان آسیب بر روی سد بتنی وزنی بررسی شده است. مدل رفتاری بتن آسیب دیدۀ پلاستیک (CDP) که شامل رفتار سخت شوندگی و نرم‌شوندگی کرنشی بتن می‌باشد، در مدلسازی اعمال شده است. در تحلیل‌ها از دینامیک غیرخطی سیستم سد- مخزن و فونداسیون به روش المان محدود و با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS استفاده شده است. برای بارگذاری انفجار از تئوری CONWEP استفاده شده است. بعنوان مطالعه موردی، آنالیز خرابی سد بتنی وزنی کوینا، واقع در کشور هند تحت انفجار TNT مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل‌‌ها برای سه نقطۀ انفجار مختلف و به ازای دو مقدار متفاوت مادۀ منفجره انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل‌ها نشان می‌دهد هرچه محل انفجار از رسوبات موجود دورتر باشد، جابجایی در تاج سد بیشتر خواهد شد. افزایش ارتفاع رسوب موجود در مخزن سد، موجب استهلاک تنش و انرژی شده و در نهایت کاهش خرابی و جابجایی تاج سد را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the location and intensity of explosion on structural behavior of dams considering different depths of sediments

نویسندگان [English]

  • Amir Ghamatloo
  • Saeed Abbasi
Department of Civil Engineering, University of Zanjan
چکیده [English]

   In the present paper, the effect of the sediment level of the dam reservoir on the nonlinear dynamic response of a concrete gravity dam under TNT explosion has been studied in a three-dimensional numerical model. For this purpose, assuming two different levels of sediments in the dam reservoir, the effect of its level on the dynamic behavior and the amount of damage on the concrete gravity dam has been investigated. The concrete damaged plasticity model (CDP), which includes the strain hardening/softening behavior of concrete, is applied in the modeling. In the analysis, the nonlinear dynamics of the dam-reservoir-foundation system utilizing ABAQUS software and finite element method have been used. CONWEP theory was used to apply the explosion load. As a case study, the failure analysis of the Koyna concrete gravity dam located in India under the TNT explosion has been evaluated. Analyzes were performed for three different blast points and two different amounts of explosives. The results obtained from the analysis show that the farther the blast location is from the sediments, the greater the displacement in the crown of the dam. Increasing the depth of sediment in the dam reservoir will cause stress and energy consumption and ultimately reduce the damage and displacement of the dam crown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete gravity dam
  • non-linear dynamic analysis
  • sediment level
  • dam reservoir
  • ABAQUS
[1] A. Adib, A.J. Moradloo, Investigation of the behavior of concrete arch dams under underwater explosive loading, M.S Thesis, University of Zanjan, In Persian, 2011.
[2] W. Vanadit-Ellis, L. Davis, Physical modeling of concrete gravity dam vulnerability to explosions, in:  2010 international WaterSide security conference, IEEE, 2010, pp. 1-11.
[3] F. Zhu, W. Zhu, D. Fei, J. Yan, X.S. Xu, X. Chen, J.J. Zhuo, Modelling and analysis of arch dam withstand underwater explosion, International journal of computer applications in technology, 48(3) (2013) 272-280.
[4] G. Wang, S. Zhang, Damage prediction of concrete gravity dams subjected to underwater explosion shock loading, Engineering failure analysis, 39 (2014) 72-91.
[5] S. Zhang, G. Wang, C. Wang, B. Pang, C. Du, Numerical simulation of failure modes of concrete gravity dams subjected to underwater explosion, Engineering Failure Analysis, 36 (2014) 49-64.
[6] F. Kalateh, Dynamic failure analysis of concrete dams under air blast using coupled Euler-Lagrange finite element method, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 13 (2019) 15-37.
[7] Q. Li, G. Wang, W. Lu, X. Niu, M. Chen, P. Yan, Failure modes and effect analysis of concrete gravity dams subjected to underwater contact explosion considering the hydrostatic pressure, Engineering Failure Analysis, 85 (2018) 62-76.
[8] X.-h. Wang, S.-r. Zhang, C. Wang, W. Cui, K.-l. Cao, X. Fang, Blast-induced damage and evaluation method of concrete gravity dam subjected to near-field underwater explosion, Engineering Structures, 209 (2020) 109996.
[9] A.J. Moradloo, A. Adib, A. Pirooznia, Damage analysis of arch concrete dams subjected to underwater explosion, Applied Mathematical Modelling, 75 (2019) 709-734.
[10] H. Behzadnasab, M. Alembagheri, Evaluation of the behavior of weighted concrete dams under the shock wave resulting from the explosion in the tank, In Persian, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(3) (2020) 629-640.
[11] F. Kalateh, A. Ghamatlo, Investigating the effects of sediment in the tank on the level of seismic damage of weighted concrete dam under near and far earthquakes, In Persian, manufacturing Engineering, 7(2) (2020) 130-150.
[12] ABAQUS, Analysis User's Manual Vol. II: Analysis, in, ABAQUS, 2002.
[13] B. Wahalathantri, D. Thambiratnam, T. Chan, S. Fawzia, A material model for flexural crack simulation in reinforced concrete elements using ABAQUS, in:  Proceedings of the first international conference on engineering, designing and developing the built environment for sustainable wellbeing, Queensland University of Technology, 2011, pp. 260-264.
[14] T. Jankowiak, T. Lodygowski, Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model, Foundations of civil and environmental engineering, 6(1) (2005) 53-69.
[15] R. Rajendran, K. Narasimhan, Deformation and fracture behaviour of plate specimens subjected to underwater explosion—a review, International Journal of Impact Engineering, 32(12) (2006) 1945-1963.
[16] L.J. Segerlind, Applied finite element analysis, John Wiley & Sons, 1991.
[17] N. Fardin, F. Kalateh, Numerical modeling of explosion inside the tank of concrete dams and studying its effects on dam stability. M.S. Thesis, University of Tabriz, In Persian, 2013.
[18] G. Lee, C. Tsai, Time-domain analyses of dam-reservoir system. I: exact solution, Journal of engineering mechanics, 117(9) (1991) 1990-2006.
[19] S. Zhang, G. Wang, Effects of near-fault and far-fault ground motions on nonlinear dynamic response and seismic damage of concrete gravity dams, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 53 (2013) 217-229.