مطالعه رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی با سخت کننده های قائم و مایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

دیوار برشی فولادی یکی از مناسب‌ترین سیستم‌های رایج جهت مقاومت و پایداری سازه در برابر بار‌های جانبی می‌باشد. در این سیستم المان-های مرزی قائم اطراف دیوار برشی علاوه براینکه جزئی از سیستم باربر جانبی محسوب می‌شوند، وظیفه تحمل وزن سازه را هنگام زلزله و پس از زلزله نیز بر عهده دارند و بنابراین در طراحی این سیستم تلاش بر این است که المان‌های مرزی پس از تسلیم کامل ورق در حالت الاستیک باقی بمانند. همچنین جهت تامین تنش یکنواخت در ورق جان در طول و ارتفاع دیوار، المان‌های مرزی قائم و افقی باید از صلبیت خمشی بالایی برخوردار باشند. ضوابط آیین نامه‌ای در این مورد گاهی منجر به انتخاب مقاطع غیر اقتصادی در تیر و ستون متصل به دیوار می‌گردد. در این مطالعه جهت کاهش تقاضا در المان‌های مرزی قائم متصل به دیوار و اقتصادی شدن طرح، سخت‌کننده‌های قائم و مایل در داخل دیوار پیش بینی شده است. این سخت کننده‌ها تغییر شکل‌های پلاستیک را عمدتا به دور از ستون‌ها هدایت می‌کنند. جهت بررسی و مقایسه رفتار مدل پیشنهادی، ۳۰ مدل اجزا محدود تحت بارگذاری جابجایی یکنواخت و نیز چرخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزودن سخت کننده‌ها علاوه بر افزایش سختی و مقاومت جانبی سیستم موجب افزایش شکل پذیری سیستم باربر جانبی شده و همچنین سختی خمشی مورد نیاز المان های مرزی افقی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of seismic behavior of the steel plate shear walls with vertical and inclined stiffener

نویسندگان [English]

  • Farid Taleshi Milani 1
  • Masoud Hoseinzadeh asl 2
1 Master of science graduate of structural engineering of University of Tabriz
2 Assistant professor of structural engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

Steel shear wall is one of the most suitable common systems for the strength and stability of the structure against lateral loads. In this system, vertical boundary elements around the shear wall, in addition to being part of the lateral load-bearing system, are responsible for bearing the weight of the structure during and after the earthquake, and therefore in designing this system, the border elements are tried to be remained in the elastic state after complete yield of the web plate. Also, to provide uniform stress along the length and height of the wall, vertical and horizontal boundary elements must have high flexural stiffness. Code provisions in this case sometimes lead to the selection of non-economic sections in the beams and columns attached to the wall. In this study, in order to reduce the demand for vertical boundary elements attached to the wall and to make the design economical, vertical and inclined stiffeners are predicted inside the wall. These stiffeners direct the plastic deformations mainly into the wall and away from the columns. To evaluate and compare the behavior of the proposed model, 30 finite element models were studied under lateral monotonic and cyclic loading. The results show that the addition of stiffeners, in addition to increasing the stiffness and lateral resistance of the system, increases the ductility of the lateral bearing system and reduces the required flexural stiffness of horizontal boundary elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Plate Shear Wall
  • Stiffener
  • Energy absorption
  • Finite element
  • Non-linear analysis