تاثیر نسبت فعال ‌کننده به چسب بر پارامترهای شکست بتن ژئوپلیمری سبک بر پایه خاکستر بادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

بتن متنوع‌ترین و یکی از پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی است. برای ساخت بتن به مقدار زیادی سیمان پرتلند نیاز است. تولید سیمان پرتلند همراه با تولید مقدار زیادی دی اکسید کربن است که جو را آلوده می‌کند. علاوه بر آن مقدار زیادی انرژی نیز برای تولید سیمان پرتلند مصرف می‌شود. از این رو، یافتن یک ماده جایگزین برای سیمان پرتلند اجتناب ناپذیر است. بتن ژئوپلیمری یک ماده ساختمانی نوآورانه است که از اثر شیمیایی مولکول‌های معدنی تولید می‌شود. حذف سیمان پرتلند یکی از مزیت‌های بزرگ استفاده از بتن ژئوپلیمری است. به همین دلیل برای شناخت انواع بتن ژئوپلیمری، مطالعه بر روی اجزای مختلف سازنده آن و تاثیر آن‌ها بر پارامترهای شکست اهمیت دارد. در این مقاله نتایج آزمایش‌های پارامترهای شکست بتن ژئوپلیمری سبک بر پایه خاکستر بادی کلاس C (Lightweight Fly ash C class-based Geopolymer Concrete) ارائه می‌شود. این آزمایش­ها شامل آزمایش خمش سه ‌نقطه‌ای بر روی 36 تیر با نسبت فعال ‌کننده به چسب متفاوت است. همچنین آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت کششی بر روی بتن سخت ‌شده پس از گذشت 24 ساعت عمل‌آوری انجام شد. در این آزمایش­ها سه طرح مخلوط با نسبت فعال ‌کننده به چسب 0/4،   0/5  و  0/6 در نظر گرفته شد. با تغییر نسبت فعال‌ کننده به چسب از 0/6 به 0/4، مقاومت فشاری از MPa 18/9 به MPa 28/4، چقرمگی از MPa mm0.5 19/04 به MPa mm0.514/07، انرژی شکست از N/m 17/31 به N/m 20/98 و طول ناحیه فرایند شکست از mm 17/31 به mm 20/98 تغییر یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of alkaline solution to binder ratio on the fracture parameters of lightweight geopolymer concrete based on fly ash

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abbasi Zargaleh 1
  • Moosa Mazloom 2
  • Mojtaba Jafari Samimi 1
  • Mohammad Hassan Ramesht 1
1 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geopolymer concrete is an innovative building material that is produced by the chemical action of mineral molecules. Removal of cement is one of the great advantages of the use of geopolymer concrete. For this reason, to know the types of geopolymer concrete, it is important to examine its different components and their effect on fracture parameters. In this paper, the fracture parameters of lightweight geopolymer concrete based on class C fly ash (LWFCGC) are presented. In this research, three mix designs with the activator to binder ratios of 0.4, 0.5 and 0.6 were considered. By changing the ratio of activator to glue from 0.6 to 0.4, compressive strength from 18.9 MPa to 28.4 MPa, toughness from 14.07 MPa mm to 19.04 MPa mm 0.5, fracture energy from N/ 17.31 m to 20.98 N/m and the length of the fracture process area changed from 54.12 mm to 29.07 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolymer concrete
  • Lightweight geopolymer concrete
  • Fracture parameters
  • High temperature curing
[1] J. Davidovits, ”Pyramids of Egypt Man-Made Stone, Myth or Fact?” symposium on Archaeometry Smithsonian Institution, Washington DC,  (1984).
[2] J. Davidovits, Geopolymer chemistry and applications, Geopolymer Institute, 2008.
[3] J. Davidovits, What is a geopolymer? Introduction, Institute Geopolymere, Saint-Quentin, France, Accessed on January, 29 (2010).
[4] D. Hardjito, S.E. Wallah, D.M. Sumajouw, B.V. Rangan, On the development of fly ash-based geopolymer concrete, Materials Journal, 101(6) (2004) 467-472.
[5] A.M. Fernandez-Jimenez, A. Palomo, C. Lopez-Hombrados, Engineering properties of alkali-activated fly ash concrete, ACI Materials Journal, 103(2) (2006) 106 - 112.
[6] J. Davidovits, High-alkali cements for 21st century concretes, Special Publication, 144 (1994) 383-398.
[7] T. Bakharev, J.G. Sanjayan, Y.-B. Cheng, Alkali activation of Australian slag cements, Cement and Concrete Research, 29(1) (1999) 113-120.
[8] P. Nath, P.K. Sarker, Geopolymer concrete for ambient curing condition, in:  Australasian structural engineering conference, 2012, pp. 225.
[9] J. Wongpa, K. Kiattikomol, C. Jaturapitakkul, P. Chindaprasirt, Compressive strength, modulus of elasticity, and water permeability of inorganic polymer concrete, Materials & Design, 31(10) (2010) 4748-4754.
[10] N. Lee, H.-K. Lee, Setting and mechanical properties of alkali-activated fly ash/slag concrete manufactured at room temperature, Construction and Building Materials, 47 (2013) 1201-1209.
[11] A.M. Rashad, Properties of alkali-activated fly ash concrete blended with slag, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 10(1) (2013) 57-64.
[12] P. Nath, P.K. Sarker, Effect of GGBFS on setting, workability and early strength properties of fly ash geopolymer concrete cured in ambient condition, Construction and Building materials, 66 (2014) 163-171.
[13] Y. Ding, J.-G. Dai, C.-J. Shi, Mechanical properties of alkali-activated concrete subjected to impact load, Journal of Materials in Civil Engineering, 30(5) (2018) 04018068.
[14] B. Nematollahi, J. Sanjayan, F.U. Ahmed Shaikh, Tensile strain hardening behavior of PVA fiber-reinforced engineered geopolymer composite, Journal of Materials in Civil Engineering, 27(10) (2015) 04015001.
[15] B. Nematollahi, J. Sanjayan, J. Qiu, E.-H. Yang, Micromechanics-based investigation of a sustainable ambient temperature cured one-part strain hardening geopolymer composite, Construction and Building Materials, 131 (2017) 552-563.
[16] Y. Ding, Y.-L. Bai, Fracture properties and softening curves of steel fiber-reinforced slag-based geopolymer mortar and concrete, Materials, 11(8) (2018) 1445.
[17] Y. Ding, J.-t. Yu, K.-Q. Yu, S.-l. Xu, Basic mechanical properties of ultra-high ductility cementitious composites: From 40 MPa to 120 MPa, Composite structures, 185 (2018) 634-645.
[18] Y. Ding, K.-Q. Yu, J.-t. Yu, S.-l. Xu, Structural behaviors of ultra-high performance engineered cementitious composites (UHP-ECC) beams subjected to bending-experimental study, Construction and Building Materials, 177 (2018) 102-115.
[19] K. Yu, L. Li, J. Yu, Y. Wang, J. Ye, Q. Xu, Direct tensile properties of engineered cementitious composites: A review, Construction and Building Materials, 165 (2018) 346-362.
[20] B. Sabir, S. Wild, M. Asili, On the tortuosity of the fracture surface in concrete, Cement and concrete research, 27(5) (1997) 785-795.
[21] F. Wittmann, Crack formation and fracture energy of normal and high strength concrete, Sadhana, 27(4) (2002) 413-423.
[22] Y. Ding, C.-J. Shi, N. Li, Fracture properties of slag/fly ash-based geopolymer concrete cured in ambient temperature, Construction and Building Materials, 190 (2018) 787-795.
[23] D. Sumajouw, D. Hardjito, S. Wallah, B. Rangan, Flexural Behaviour Fly Ash Based Geopolymer Concrete Beams, Proceedings of the 22nd Bienniel concference of the Concrete Institute of Australia, 6(1) (2005) 77-86.
[24] E. Chang, P. Sarker, N. Lloyd, B. Rangan, Shear behaviour of reinforced fly ash-based geopolymer concrete beams, in:  Proceedings of the23rd Biennial Conference of the Concrete Institute of Australia, 2007, pp. 679-688.
[25] P.K. Sarker, Analysis of geopolymer concrete columns, Materials and structures, 42(6) (2009) 715-724.
[26] P. Sarker, T. de Meillon, Geopolymer concrete after exposure to high temperature heat, Recent Developments in Structural Engineering, in A. Zingoni (ed.), Mechanics and Computation, Millpress, Rotterdam, The Netherlands,  (2007) 1566-1571.
[27] A. Nazari, A. Bagheri, S. Riahi, Properties of geopolymer with seeded fly ash and rice husk bark ash, Materials Science and Engineering: A, 528(24) (2011) 7395-7401.
[28] Z. Pan, J.G. Sanjayan, B.V. Rangan, Fracture properties of geopolymer paste and concrete, Magazine of concrete research, 63(10) (2011) 763-771.
[29] P.K. Sarker, R. Haque, K.V. Ramgolam, Fracture behaviour of heat cured fly ash based geopolymer concrete, Materials & Design, 44 (2013) 580-586.
[30] P. Nath, P.K. Sarker, Fracture properties of GGBFS-blended fly ash geopolymer concrete cured in ambient temperature, Materials and Structures, 50(1) (2017) 1-12.
[31] Y. Ding, J.-G. Dai, C.-J. Shi, Fracture properties of alkali-activated slag and ordinary Portland cement concrete and mortar, Construction and Building Materials, 165 (2018) 310-320.
[32] Q. Li, L. Cai, Y. Fu, H. Wang, Y. Zou, Fracture properties and response surface methodology model of alkali-slag concrete under freeze–thaw cycles, Construction and Building Materials, 93 (2015) 620-626.
[33] Z. Zuhua, Y. Xiao, Z. Huajun, C. Yue, Role of water in the synthesis of calcined kaolin-based geopolymer, Applied clay science, 43(2) (2009) 218-223.
[34] X. Yao, Z. Zhang, H. Zhu, Y. Chen, Geopolymerization process of alkali–metakaolinite characterized by isothermal calorimetry, Thermochimica Acta, 493(1-2) (2009) 49-54.
[35] S.H.G. Mousavinejad, M.F. Gashti, Effects of alkaline solution/binder and Na2SiO3/NaOH ratios on fracture properties and ductility of ambient-cured GGBFS based heavyweight geopolymer concrete, Structures, 32 (2021) 2118-2129.
[36] RILEM FMT-89, Fracture mechanics of concrete–test methods, Size-effect method for determining fracture energy and process zone size of concrete, Materials and Structures, 23 (1990) 461-465.
[37] Ba, M. Kazemi, Determination of fracture energy, process zone longth and brittleness number from size effect, with application to rock and conerete, International Journal of fracture, 44(2) (1990) 111-131.
[38] ASTM C618, Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete, ASTM international, 2013.
[39] ASTM C136. Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA,  (2005).
[40] ASTM C331, Standard specification for lightweight aggregates for structural concrete, ASTM International, 2017.
[41] ASTM C469,  Standard test method for static modulus of elasticity and Poisson’s ratio of concrete in compression, Annual Book of ASTM standards, 4 (2002).
[42] ASTM C496, Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens, Annual Book of ASTM Standard, American Society for Testing and Materials,  (2011).
[43] BS EN 12390, Testing hardened concrete, Compressive Strength of Test Specimens, BS EN,  (2009) 12390-12393.
[44] C. Ruiz-Santaquiteria, J. Skibsted, A. Fernández-Jiménez, A. Palomo, Alkaline solution/binder ratio as a determining factor in the alkaline activation of aluminosilicates, Cement and Concrete Research, 42(9) (2012) 1242-1251.
[45] W.K. Part, M. Ramli, C.B. Cheah, An overview on the influence of various factors on the properties of geopolymer concrete derived from industrial by-products, Construction and Building Materials, 77 (2015) 370-395.
[46] M. Chi, Effects of the alkaline solution/binder ratio and curing condition on the mechanical properties of alkali-activated fly ash mortars, Science and Engineering of Composite Materials, 24(5) (2017) 773-782.
[47] M. Karamloo, M. Mazloom, G. Payganeh, Influences of water to cement ratio on brittleness and fracture parameters of self-compacting lightweight concrete, Engineering Fracture Mechanics, 168 (2016) 227-241.
[48] E. Rahmani, M.K. Sharbatdar, M. Beygi, The effect of water-to-cement ratio on the fracture behaviors and ductility of Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP), Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 109 (2020) 102753.
[49] A.M. Al Bakri, H. Kamarudin, M. Bnhussain, A. Rafiza, Y. Zarina, Effect of Na^ sub 2^ SiO^ sub 3^/NaOH Ratios and NaOH Molarities on Compressive Strength of Fly-Ash-Based Geopolymer, ACI Materials Journal, 109(5) (2012) 503.